is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 8, 1937-1938, no 3, 15-08-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Internationale Vrouwenraad van Parijs naar Brussel overgebracht. Mejuffrouw van Veen, Nederlandsche van geboorte, die sedert jaren secretaresse van den Raad in Parijs was, heeft de leiding van het bureau in Brussel op zich genomen terwijl Mlle Gunther, redactrice van het „Bulletin", nu eveneens in Brussel woont.

Bij de Engelsche verkiezingen van Maart j.1. zijn in Londen 22 vrouwen voor den gemeenteraad gekozen tegenover 24 de vorige maal.

Mary Townsend die reeds 9 jaar lid was van den Oxfordschen gemeenteraad en het voorzitterschap bekleedde van de Commissie van Bijstand voor de Volksgezondheid, is in Juni 1936 tot burgemeester van Oxford benoemd.

Voor het eerst in de geschiedenis van Groot Bretagne heeft een vrouw, Miss Horsbrugh, lid van het Parlement, de resolutie voorgesteld den koning (Edward VIII) te bedanken voor diens openingsrede. Heel humoristisch merkte Miss Horsbrugh op, dat geen enkele vrouw er zich op beroemen kon dit ooit beter te hebben gedaan!

Mrs. Corbett Ashby is bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Mount-Holyoke College in Amerika op 8 Mei j.1. benoemd tot doctor honoris causa van dit Amerikaansche meisjes-college dat in 1837 werd opgericht door Mary Lyon. Daarna is Dr. Mary Woolley jaren lang directrice geweest, doch nu heeft de Raad van het College besloten dat dit voortaan onder leiding van een man zal staan! Onbegrijpelijk dat iets dergelijks in het vooruitstrevende Amerika mogelijk is!!

In Quebec mogen de vrouwen nog altijd niet stemmen. Tegen alle hoop in van de voor het vrouwenstemrecht hard strijdende vrouwengroep, is het amendement om aan de vrouwen der provincie Quebec het kiesrecht te verleenen, met 49 stemmen tegen 21 stemmen verworpen. Quebec heeft dus het twijfelachtig voorrecht de eenige provincie van Canada te zijn, waar de vrouw geen stemrecht heeft!

Alhoewel men in het algemeen vindt dat Britsch Indië nog ten achter staat wat de vrouwen-emancipatie betreft, is de vrouwenbeweging sedert de invoering der nieuwe wetten geweldig vooruitgegaan en hebben de vrouwen percentsgewijze in grooter getale dan de mannen aan de verkiezingen deelgenomen. Een aantal vrouwen werd in de vertegenwoordigende lichamen gekozen en zelfs heeft een vrouw 70% meer stemmen gehaald dan een zeer bekende mannelijke leider in de liberale partij!! Meermalen heeft ook de bekende doctores Shaw Nawaz uit Bombay als afgevaardigde bij den Volkenbond haar land vertegenwoordigd.

Alvorens de vrouwen aan de verkiezingen kunnen deelnemen, moeten zij zich persoonlijk aanmelden om haar formulier af te halen hetgeen zij alleen ontvangen als zij bewijzen te kunnen lezen en schrijven. De vrouwen van Madras hebben heftig hiertegen geprotesteerd omdat deze maatregel niet voor de mannen wordt toegepast maar alleen voor de vrouwen.

In Brazilië is Bertha Lutz, lid van ons internationaal bestuur te Rio de Janeiro, als lid van het parlement gekozen. Verschillende andere vrouwen hebben zitting in gemeenteraden, terwijl er ook eenige als burgemeester werden aangesteld.

In Peru is aan de Universiteit San Marcos te Lima voor het eerst een vrouwelijke professor benoemd: Rebacca Carion-Cachot, etnographe.

Mme Maria Perez de Armiroty, een vooraanstaande feministe is door de Liberale Partij waarvan zij vice-presidente is, in den Senaat van Porte-Rico gekozen. Op haar program heeft deze partij o.a. staan: de onafhankelijkheid van het eiland.

In Argentinië heeft zich de vrouwenorganisatie met als presidente Carmela Horne de Burmeister bij den Wereldbond aangesloten. Een groote actie werd op touw gezet tot verkrijging van het kiesrecht; er is een petitie onderteekend door 100 vrouwen uit NoordAmerika die bij de voornaamste organisaties zijn aangesloten, aan den President van Argentinië aangeboden.

In Amerika werd in Januari jl. het twaalfde congres gehouden Van ,,Cause and Cure of War". Hoewel de vorige congressen alle te Washington werden gehouden, kwam men ditmaal in Chicago bijeen onder leiding der actieve presidente Miss Josephine Schain, die bovendien presidente is van het Vredescomité van den Wereldbond. Met algemeene stemmen werd door de afgevaardigden der 11 groote Amerikaansche vrouwen-organisaties een resolutie aangenomen, die aan President Roosevelt werd overhandigd en waarin o.a. staat: ,,Wij gedelegeerden van het 12e Congres van de ,,Cause and Cure of War" verzoeken U een conferentie bijeen te roepen van de 63 naties die het KellogBriand Pact onderteekend hebben."

(Wordt vervolgd).

WETSWIJZIGING.

Door het besluit van 3 Juli 1937 zijn eenige ten opzichte van vrouw en kinderen zeer belangrijke verbeteringen ingetreden van de wet van 12 December 1892 op het Nederlanderschap en ingezetenschap, die het memoreeren waard zijn.

Hoewel de hoofdregel is, dat door geboorte Nederlanders zijn de kinderen, waarvan de