is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 8, 1937-1938, no 8, 15-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8ste JAARGANG

15 JANUARI 1938

NUMMER 8

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 — TELEFOON 180231 — DEN HAAG

I Abonnementsprijs per jaar f 2.50 — Giro-nummer der Vereeniging 110444

Leden ontvangen het blad gratis B B T

_ Losse nummers 15 ct.

HOOFDBESTUUR: Pres: Mej. E. H. Piepers; Vice-Pres.: Mevr. Mr. B. Bakker-Nort, ie Secr- Mei L Ort ze Secr: Mr. D. j. Veegens; Penningm.: Mej. Mr. CorKelia v. d. Valk: Leden Mr a v Dullemfn'

Sry ThendelooLAM?°Knfe^' j' c' van es' mej' mr' e' f- j- a- Adriaan'se, Mej. Mr. N. s!

corry Tendeloo, Mr. N. J. C. M. Kappeyne van de Copello, Mevr. A. M. Boissevain-van Lennep:

Mr. H. B. J. Waslander. '

REDACTIE: E. H. Piepers, Mr. D. J. Veegens, L. Ort, M. A. Cohen Tervaert-Israels, Zeekant 104a

Scheven'Pgen, aan wie voor den isten van de maand de stukken moeten worden gezonden. '

WMUP:r\r' Ze&nter?' Verdraag2aamheid? - M. C. B., De Pers en het Voorontwerp-Romme.

Rrrmmp H D a 13 Nov- - Binnenland: Advies-Comité, Voorontwerp-

omme, Hooge Raad v Arbeid; I. A. V. Deskundigheid en dilettantisme; Oude dagsvoorzieninq

B Tw1 v\nVr°AUT:/ederaMei;h/-7rOUrn,en meisjes- - Wr- "• ^rouwenarbeid:'Adres aan Curie- Pnli^L ' ! u ^ ; Boekbespreking: De Ongehuwde vrouw; Madame

Curie, Politieke vrouwen. - Tijdsbeeld. - Ingezonden. - Uit de Vereeniging. - Uit de afdeelinqen-

Leeuwarden, Fnesche conferentie; den Haag. - J.W.C, Indische avond 19 Februari; Verflag

Nieuwjaarskaartjes. - Lijst penningmeesteressen.

VERDRAAGZAAMHEID?

Overdenkingen naar aanleiding van de recente richting in onze wetgeving.

Met gespitste ooren hebben wij allen op 21 September naar de Troonrede geluist?rd. De lezers van dit blad zal het zijn gegaan als mij. Er ontstond pijnlijke verbazing toen we, midden in de landbouwparagraaf, het punt, dat ons ter harte gaat, hoorden bespreken. Volledig de belangrijke en eigen positie van de landbouw in ons volksleven erkennend, wetend welk een voorname plaats de vrouw in het plattelandsleven inneemt, wekte het in mij toch verbijstering, dat de vrouw juist in de landbouwparagraaf speciaal ter sprake werd gebracht. Ik schuif de regeering niet in de schoenen dat zij de positie der vrouw alleen vanuit landbouwstandpunt wil bekijken, doch ik vermoed wel dat zij deze in de landbouwparagraaf heeft opgeborgen, omdat er ergens iets over moest worden gezegd, zoo onopvallend mogelijk, nog niet in de buurt van de „werkdadige zorg voor een gezonde ontplooiing van het huwelijks- en gezinsleven" en ook niet in de werkloosheidsparagraaf. Dit laatste kon niet méér, omdat men van plan was om de voorgenomen regeling betreffende de positie der vrouw los te maken — vrij onwaarachtig was deze daar voorheen aan gebonden, vgl. het Amendement Suring, dat de gehuwde onderwijzeres per 1 Januari 1937 uit de school ver¬

dreef — van de heerschende werkloosheid, het eerste kon nog niét, omdat men dan te duidelijk zou laten zien, waarheen men bezig was te gaan. Daarom maar even opgeborgen in de landbouwparagraaf.

In dezen schuilhoek lagen nog rustig verscholen de in voorbereiding zijnde „wettelijke regelingen tot beperking van den arbeid der gehuwde vrouw en tot het rekening houden met gezinslasten bij het arbeidsinkomen", toen op 13 November het Comité tot verdediging van de vrijheid van arbeid voor de vrouw in Den Haag een landelijke protestvergadering belegde. De geheel gevulde zaal heeft evenmin als de oproepen der sprekers om tot een snelle felle aanval over te gaan, invloed uitgeoefend op den minister van sociale zaken. Heel begin December diende deze bij den Hoogen Raad van Arbeid een voorontwerp in houdende beperkende bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen. Eén verdienste heeft dit, alle angstige verwachtingen overtreffende, voorontwerp, n.1. een eerlijke toelichting.

Nu geen schuilhoek meer, nu ook geen — gelijk we in de afgeloopen jaren maar al te vaak moesten aanhooren — geteem over werkverruiming of cumulatie van inkomen, maar klare en duidelijke taal. Uitgangspunt is een verbod van arbeid van de gehuwde vrouw als zoodanig, ter wille van de bescherming van het gezin. De gehuwde vrouw heeft, door het enkele feit van haar huwelijk, haar levenstaak in het gezin en dit moet beschermd worden