is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 1, 01-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huldeblijk Wilh. Drucker.

In een aantal exemplaren van ons Meinummer was bijgevoegd een circulaire van een Comité tot stichting van een Huldeblijk voor Wilh. Drucker. In de overtuiging, dat de arbeid van Mevr. Wilh. Drucker verdient in herinnering te blijven bij volgende geslachten van vrouwen steunen wij gaarne den oproep van dit Comité om aan de totstandkoming van dit huldeblijk mede te werken. Circulaires met nadere bijzonderheden zijn te verkrijgen bij Mw. J. P. van Odyck-Wouters, Wagenweg 242, Haarlem. Bijdragen kunnen worden overgemaakt aan het adres van Mw. A. C. Klooster, Frankenslag 23, Den Haag. Giro 80292 met bijvoeging H. W. D.

Gezin en Vereenigingsleven.

De afdeeling Schiedam van de Ned. Chr. Vrouwenbond hield onlangs een propagandavergadering, waar Mevrouw M. Westerbrink-Wirtz, lid van het Hoofdbestuur van de N.C.V.B., een propaganda-rede hield over: gezin en vereenigingsleven. Spr. verzekerde, dat de vrees dat door het lidmaatschap van een eigen organisatie het gezin te kort zou komen, getuigt van een hooge opvatting van het gezinsleven en zeker te prijzen is. In het vervolg van haar rede zeide spr. echter, volgens het verslag in de Schiedamsche Courant, dat het gezin van de moeder eischt, dat zij op de hoogte blijft van haar tijd, wil zij niet voorbij gezien worden door haar grooter wordende kinderen. Zij zoekt in vereenigingsleven naar ontwikkeling en ontspanning. Vader Coornvelt uit „de Opstandigen" zegt tegen zijn volwassen dochters: „Een wil heb i k alleen; een vrouw past alleen gehoorzaamheid." Die tijd zouden we niet graag terug wenschen. De hedendaagsche vrouw is niet dezelfde als de vroeg-oude mevr. Coornvelt.

Ambtsaanvaarding dr. Chr. Mohrmann.

Dr. Christine Mohrmann, toegelaten als privaat-docente in het Oud-Christejijk Latijn

BUITENLAND

In Jus Suffragii lezen we dat het aantal werkende vrouwen in Duitschland steeds toeneemt. De vraag naar arbeidsters is zoo groot, dat ook jong gehuwde vrouwen „die volgens het nieuwe régime, in haar gezin behoorden te blijven", betaalden arbeid vinden.

En terwijl aanvankelijk de huwelijkspremie alleen aan arme bruiden werd betaald, die na

en het Vulgair Latijn in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit hier ter stede, heeft te Utrecht met een openbare les in het klein-auditorium haar ambt aanvaard.

Voor aanstaande studeerenden.

Aan de Ouders van vrouwelijke leerlingen van H.B.S., Gymnasium of Lyceum, die dezen zomer haar einddiploma hopen te verkrijgen en plannen koesteren voor een studie aan een der Universiteiten, willen de Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding en de Vereeniging van Academisch Gevormde Christenvrouwen gaarne inlichtingen verschaffen. Zij meenen die hulp te moeten aanbieden, omdat voor vele ouders het moeilijk is zich op de hoogte te stellen van een studie. Waar zij nu leden tellen onder alle faculteiten, zich gemakkelijk met zustervereenigingen in het buitenland in verbinding kunnen stellen en bovendien de vrouwelijke studentenvereenigingen tot samenwerking bereid vinden, is het mogelijk adressen te geven van personen, bij wie men betrouwbare inlichtingen kan krijgen.

Om misverstand te voorkomen, zij er op gewezen, dat zij zich beperken moet tot de academische opleiding. Wil men in het algemeen inlichtingen hebben over beroepskeuze voor meisjes, zoo wende men zich tot het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid in Den Haag (van Speykstraat 153) of tot de adviesbureaux voor beroepskeuze.

Namens de

Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding:

Mej. Dr. W. M. C. Juynboll, 's-Gravenhage, Laan Copes v. Cattenburch 105.

Namens de

Vereeniging van Academisch Gevormde Christenvrouwen:

Mej. H. M. Westermann, Amsterdam C. Nic Witsenkade 34.

haar huwelijk geen beroepsarbeid verrichten; is deze beschikbaar ook voor werkende vrouwen. Alleen moeten dezen de premie in een vlugger tempo terugbetalen.

Wist een onzer dat een jonge self-made Duitsche vrouw Berthe Emilie Kump door Marconi benoemd is als zijn opvolgster?

Terecht schrijft Jus Suffragii dat haar leven een wonder is van genialiteit en doorzettings-