is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 2, 15-07-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de vereeniging tegenover derden door de handteekeningen van president(e) en secretaris(esse) wordt gebonden.

Art. 12. (24).

Beheer der geldmiddelen.

De penningmeester (esse) is belast met het beheer van het geld. Zijn (haar) jaarlijksche rekening en verantwoording wordt onderzocht door een commissie, bestaande uit drie leden telken jare door de algemeene vergadering te benoemen. Uit deze leden moet ten minste één lid deskundig zijn op boekhoudgebied.

De goedkeuring der rekening en verantwoording door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge van de(n) penningmeester (esse) voor het gevoerde beheer.

Art. 13. (14).

AFDEELINGEN EN CORRESPONDENTSCHAPPEN.

Afdeelingen.

De leden, die in eenzelfde gemeente wonen, kunnen een afdeeling vormen. Hiertoe zijn tenminste tien leden noodig.

Het hoofdbestuur kan nabijgelegen gemeenten aan het gebied van een afdeeling toevoegen.

Art. 14. (14, derde lid).

Iedere afdeeling stelt haar eigen huishoudelijk reglement vast, dat, evenals latere wijzigingen daarin, eerst in werking treedt na door het hoofdbestuur te zijn goedgekeurd. Het mag geen bepalingen bevatten, die indruischen tegen deze statuten of tegen het huishoudelijk reglement van de vereeniging.

Art. 15. (16).

Contributieafdracht.

De contributie van de leden eener afdeeling wordt geïnd door de(n) penningmeester(esse) der afdeeling, onder gehoudenheid daarvan jaarlijks een bij het huishoudelijk reglement te bepalen deel aan de(n) penningmeester(esse) van het hoofdbestuur af te dragen.

Art. 16. (17 en 18).

Toezicht hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur houdt toezicht op het beleid der afdeelingen.

Indien een afdeeling een verzoekschrift, of adres wenscht in te zenden of een ander stuk wenscht openbaar te maken, pleegt zij hieromtrent tijdig overleg met het hoofdbestuur.

Die verzoekschriften, adressen of andere

stukken mogen alleen plaatselijke aangelegenheden betreffen.

Bij geschillen tusschen het hoofdbestuur en een afdeelingsbestuur beslist de eerstvolgende algemeene vergadering der vereeniging.

Bij geschillen tusschen twee of meer afdeelingen beslist het hoofdbestuur.

Art. 17. (19).

Correspondentschappen.

In gemeenten, waar geen afdeeling bestaat, kan het hoofdbestuur een lid tot correspondente) benoemen, wiens taak bij het huishoudelijk reglement wordt geregeld.

Art. 18. (20).

Orgaan.

De vereeniging geeft een orgaan uit, waarop niet-leden zich kunnen abonneeren tegen een prijs, in het huishoudelijk reglement te bepalen.

Art. 19. (21).

Redactie.

Dit orgaan wordt onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur geredigeerd door een door het hoofdbestuur te benoemen commissie van redactie.

Art. 20. (26).

V ergaderingen.

Ten minste één keer per jaar wordt een algemeene vergadering gehouden (jaarvergadering), zoo mogelijk in de maand Mei.

In deze jaarvergadering wordt door de(n) secretaris(esse) verslag uitgebracht omtrent den toestand der vereeniging en haar afdeelingen en van de werkzaamheden van hoofdbestuur en afdeelingen (jaarverslag);

door de(n) penningmeester (esse) rekening en verantwoording over het beheer der gelden afgelegd en een begrooting met toelichting ingediend voor het loopende jaar;

voorzien in periodieke en tusschentijdsche vacatures in het hoofdbestuur;

zoo mogelijk een belangrijk onderwerp, het doel der vereeniging betreffende, toegelicht en besproken.

Art. 21. (28).

Zoo vaak het hoofdbestuur dit noodig acht of indien een of meer afdeelingen, vertegenwoordigende Vio van aantal leden der vereeniging, met schriftelijke opgave van te behandelen onderwerpen dit verzoeken, wordt er een buitengewone algemeene vergadering door het hoofdbestuur belegd.