is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 7, 15-12-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Gemeenteraad van Amsterdam.

Met grote waardering hebben tal van Amsterdamse vrouwen vernomen, dat Uw raad de motie Matthijssen tot huisvesting van vluchtelingen zonder hoofdelijke stemming heeft aangenomen.

Zij voelen er behoefte aan hare instemming in daden om te zetten.

Negentien vrouwenorganisaties, waarvan U de namen onder dit schrijven aantreft, waren in vergadering bijeen en kwamen tot oprichting van het Amsterdams Comité „Vrouwenhulp voor vluchtelingen".

Deze organisatie biedt Uwen Raad haar volledige werkkracht aan en hoopt, dat Gij daarop vrijelijk een beroep zult doen, indien de Regering harerzijds gebruik maakt van de hulpverlening door onze stad aangeboden.

De gezamenlijke aanwezigen uitten de wens, dat het bestuur onzer Gemeente, vertolkende de bereidheid die in onze harten leeft, er bij de Regering op aandringe, onze Nederlandse gastvrijheid over een zo groot mogelijk aantal vluchtelingen uit te strekken.

Nederlandse Vereniging Van vrouwen met academische opleiding; Vereniging van academisch gevormde Christenvrouwen; Vereniging ter bescherming van Joodse meisjes; Vereniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes; Algenene Nederlandse Bond van Huisper'-- .cel; Nederlandse Christenvrouwen- U.i1-1 ; Vrouwen der Communistische Partij Nederland; Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen; Joodse Vrouwenraad in Nederland;

BINNENLAND.

Eervolle onderscheiding voor Johanna Naber.

Het Hoofdbestuur van de Vereeniging van vrouwen met Academische Opleiding benoemde tot buitengewoon lid dezer Vereeniging Johanna W. A. Naber wegens haar verdiensten op historisch gebied en in dank voor haar jarenlangen onvermoeiden arbeid voor de vrouwenbeweging. Mej. Naber is de eerste die deze onderscheiding te beurt valt.

Een zeer bijzondere promotie.

In de aanwezigheid van haar echtgenoot en vijf kinderen promoveerde Mevrouw Hartgerink—Koomans op 30 November aan de Groninger Universiteit cum laude tot doctor in de geschiedenis op een proefschrift „Het geslacht Ewsum". Het Handelsblad geeft een aardig kiekje onder het opschrift „Een kranige moeder", waarvan haar beide oudste zoons als paranimfen fungeeren, de juist verworven bul ziet bekijken.

Nederlandse Vrouwenbond tot verhoging van het zedelijk bewustzijn; Vrouwengroep van de Liberale Staatspartij; Vereniging onderlinge Vrouwenbescherming; R.K. Vrouwenbond; Nationale Bond van Verplegenden; Sociaal Democratische Vrouwenclub; Nederlandse Vereniging van Vroedvrouwen; Vereniging van Nederlandse vrouwelijke Artsen; Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep; Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap; Vrijzinnig-Democratische Vrouwenclub.

Het Werkcomité:

Dora de Jong, voorz.; A. M. Boissevain— van Lennep, secr.; M. F. van Dijl—Huurman; C. Loterijman—van Gelder; S. Muzikant—Eyl; A. H. Polak Daniels—Mulder; M. Verkooy— Leyendekkers.

Het Werkcomité verzamelt op het ogenblik via de aangesloten vrouwen-organisaties adressen van allen die diensten willen verlenen op het gebied van:

Huisvesting;

Huishoudelijke bezigheden;

Verpleging;

Onderwijs;

Transportgeleide;

Kinderverzorging;

Kledingverzorging.

Leden uit de Ver. voor Vrouwenbelangen van de afdeling Amsterdam, kunnen zich hiervoor dus bij haar eigen presidente aanmelden.

I.A.V.

Het bestuur van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, Keizersgracht 264, Amsterdam C., meldt ons, dat uit Amerika wordt aangeboden een collectie bestaande uit boeken, pamfletten, tijdschriften, biografische geschriften, persoonlijke correspondentie en manuscripten van vooraanstaande figuren der vrouwenbeweging in Amerika, in het geheel ± 1000 stuks, waaronder ook de rapporten van vrouwenvergaderingen uit de jaren 1851, 1852 en later, brieven van Mrs. Carrie Chapman Catt, enz. enz. Het zou voor het Archief van groot belang zijn deze collectie te kunnen aankoopen, waarmede een som van circa ƒ 1200.— zou zijn gemoeid. Een bedrag van ƒ 600.— is voor den aankoop reeds toegezegd en om het ontbrekende bijeen te krijgen, is het bestuur wel verplicht aan te kloppen bij diegenen, die belang stellen in het streven en werken van het I.A.V.

Giften voor dit bijzondere doel kunnen worden gestort op het postgiro nr. van I.A.V. No. 84983.