is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 8, 15-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk voor te schrijven aan de gehele maatschappij! Wordt het niet eens tijd, dat de vrouwen het harnas weer voor de dag halen, dat nu reeds twintig jaren op zolder ligt te verroesten!

En de mannen, hoe moeten die tegenover dit alles staan?

Begrijpen de mannen niet, dat het laf en oneervol is zich door de regering te laten beschermen tegen wat zij zelf noemen het zwakke geslacht? Een beroep op de ridderlijkheid en de mannendeugden, zal hier echter weinig baten.

In de tweede plaats dan, de meeste mannen hebben zusters of dochters of beide, verlangen ze er dan zo naar deze terug te zien keren uit haar betrekkingen, zodat ze deze hun leven lang moeten onderhouden, zoals ten tijde van onze grootvaders zoveel voorkwam?

En in de laatste plaats. Al die mannen, die de politiek van de regering toejuichen, begrijpen ze niet, dat zij hun eigen glazen ingooien! Die mannen van de Post, die nu gezien hebben, hoe de minister hun voortrekt bij promotie, zullen er zich wellicht op verheugen te zien, dat zij tenminste meer kans hebben eens chef te worden dan de meisjes om hun heen, maar dan vergeten ze, dat er duizenden minderen zijn en slechts enkele meerderen en dat al die minderen, die dus nimmer chef worden, in hun positie van mindere nooit enige verbetering kunnen brengen, zolang de werkgever beschikken kan over een onuitputtelijke voorraad van doctoranda's in de plant- en dierkunde enz., die door diezelfde

BOEKBESPREKING.

,,Vooruitgang en Armoede", door Henry George. Nederlandse bewerking van H. Kolthek.

Wie heeft zich nooit beangstigd gevoeld door dit hersenpijnigend probleem: hoe kunnen armoede en werkloosheid samengaan met een vooruitgang van beschaving en techniek zoals wij die kennen? Wat is hier het oorzakelijk verband, als het er tenminste is?

Henry George, een Amerikaan, heeft reeds in 1880 een antwoord op deze, toen reeds actuële vragen gegeven. Zijn boek ,,Progress and Poverty" maakte grote opgang, en hieruit is de bekende single-tax-beweging ontstaan. Deze beweging geniet nog steeds veel belangstelling, speciaal in de Angelsaksische landen en Denemarken. In Engeland b.v. is een grondwaardebelasting in de geest van Henry George een punt op het programma der liberale èn Labour-partij. Ook in Nederland heeft dit beginsel zijn aanhangers, zoals men aan deze nieuwe bewerking ziet.

Inderdaad hebben de economische vraagstukken, .die hier behandeld worden, nog niets van hun actualiteit verloren.

Juist in onze dagen en juist in ons land is het

werkgever verhinderd worden een betrekking te krijgen overeenkomstig haar ontwikkeling en die nu gedwongen zijn met alles genoegen te nemen. In elke strijd immers is er niets zo verlammend dan te weten, dat men aan de eigen kant van het front een groep heeft, die nimmer mee zal kunnen vechten. Als die mannen dus ooit met eisen komen, lacht de Staat ze uit en zegt: ik heb jullie niet nodig. Nu denken die mannen misschien dat het nog eens zover zal komen, dat alle werk in loondienst voor de vrouw verboden wordt, maar die kant zal het nooit uitgaan, de Post, waar het aantal meisjes sinds de beperking groter is dan ooit tevoren, demonstreert dat immers reeds duidelijk, zolang de werkgever er voordeel bij heeft, zal hij de arbeidskracht van meisjes wel weten te gebruiken. Laten die mannen dan eindelijk eens inzien, dat het voor ieder, die in loondienst werkt, een belang van de eerste orde is, dat nimmer geduld wordt, dat men de vrouwen slechter behandelt dan de man, want daardoor maakt men de vrouw, door de nood gedreven, tot een deloyale concurrente, een onderkruipster. De mannen, die de achteruitstelling van de vrouw dus toejuichen of er met misdadig plezier over gnuiven, laten zich spannen voor belangen, die niet de hunne zijn.

Mr. J. H. Willems. s-Gravenhage, 30 December 1938.

vraagstuk van de grond (meestal van de landbouw genoemd) — het thema van dit boek — van het grootste belang. Men denke aan het plan Westhoff.

In dit boek worden op overzichtelijke en concrete wijze de voornaamste economische vraagstukken behandeld, zoals de verhouding tussen natuur, kapitaal en arbeid.

Leerzaam is ook de behandeling van de leer van Malthus- over het bevolkingsvraagstuk, welke leer door den schrijver beslist verworpen wordt.

Toch is het boek allerminst een dorre verhandeling, integendeel, het is doordrongen van een bezieling, die het tot een organisch geheel maakt. Alle economische, sociale, politieke en zelfs godsdienstige vraagstukken worden om één beginsel gegroepeerd, de Rechtvaardigheid, des schrijvers hoge doel. Van zulk een „bezetenheid", ook al leidt zij soms tot eenzijdigheid, gaat een grote kracht uit.

In sommige opzichten doet dit boek ouderwets aan, n.1. zijn beeldenrijke taal en zijn optimistische levensbeschouwing.

Het is de tijd van wereldhervorming, van de Bellamy-gedachte, van het feminisme, het pacifisme, dit hele „humanistische" complex.