is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 10, 15-03-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Propaganda-nummer van „Montessori-Opvoeding", orgaan van de Nederlandsche Montessori Vereeniging.

Dit orgaan in een fleurige omslag met vlinders en bloemen, geïllustreerd met vele foto's en een facsimile-brief van Maria Montessori is zeker een uitstekend propaganda-nummer. Wij citeeren uit den inhoud o.a.: De Montessorischool wil voor het kind een eigen omgeving zijn; schept de mogelijkheid belemmeringen te overwinnen, die de geestelijke groei van het kind zouden kunnen benadeelen; kweekt werklust; bevredigt de belangstelling van het kind door arbeid, die in overeenstemming is met zijn vermogens; eerbiedigt het onderscheid in begaafdheid van de verschillende individuën en kweekt waardeering voor de gaven van anderen; neemt als grondslag de erkenning van gevoelige perioden, waarin uiting en bevattingsvermogen maximaal zijn.

Het orgaan is verkrijgbaar in den Boekhandel, de prijs is ƒ 1.— per jaar.

Dr. ]. van der Hoop. Psychische verschillen tusschen man en vrouw. v. Loghem Slaterus Arnhem.

Aan een grondige beoordeeling van dit uiterst belangrijke boek zou zich o.i. alleen een psychiater mogen wagen. Volstaan wij dus met

de mededeeling dat het uitgegaan is van de psycho-analytische indeeling van de stof, waarin weer iets van de oude indeeling van lichaam, ziel en geest terug te vinden is. De auteur is een oprecht bewonderaar en navolger van Freud — zij het ook met hier en daar even oprechte kritiek. Het boek, dat zijn ontstaan dankt aan vijf voordrachten voor de V.U. te Amsterdam, wil allereerst meehelpen tot noodig wederzijdsch begrijpen — voor intellectueele belangstellenden. Moge het een ruimen kring van deze belangstellenden en daarmee tenzeerste gebate lezers vinden!

De Vredesgids 1939.

Dit jaarboekje, onder redactie van het Centraal Vredesbureau te 's-Gravenhage, geeft ons alle gewenschte inlichtingen over de Nederlandsche vredesbeweging. Het is den redacteur, den heer G. J. de Voogd gelukt alle wetenswaardigheden over deze uitgebreide beweging, zooals die zich manifesteert in neutrale, confessioneele e.a. vereenigingen, in deze keurig uitgevoerde gids te vereenigen, en dat zegt wat!

De uitgave is van het Centraal Verkoopbureau te Utrecht, Obrechtstraat 17.

Prijs ƒ 0.25. M. C. T.

UIT DE VEREENIGING.

De H.B.-vergadering had op 24 Februari te 's-Gravenhage plaats. Aanwezig waren mej. E. H. Piepers, mevr. Ch. L. Polak-Rosenberg, mej. L. Ort, mej. Mr. N. S. C. Tendeloo, mej. Mr. J. C. van Es, mevr. A. M. Boissevainvan Lennep, mej. Mr. C. van der Valk en Mr. D. J. Veegens.

Presidente deelde mee dat zij het Hoofdbestuur vertegenwoordigd had op de begrafenis van prof. Mr. Scheltema.

Van het Ministerie van Justitie waren de ingezonden gewijzigde statuten teruggekomen ^net enkele opmerkingen waaraan gevolg gegeven zal worden, zie blz. 111.

Voorts werd gesproken over de te voeren actie betreffende de a.s. verkiezingen voor Gemeenteraden en Provinciale Staten, o.m. door het verspreiden van pamfletjes.

Geruimen tijd werd gewijd aan de voorbereiding van het a.s. Congres van de Alliance, dat van 8—15 Juli plaats zal hebben te Kopenhagen. Verschillende H.B.-leden zullen als gedelegeerden naar dit congres gaan. De presidente merkt op, dat degenen,, die dit congres bezoeken, zich zoo spoedig mogelijk zullen moeten opgeven.

De afdeeling Voorburg deelde per brief mede, dat op de jaarlijksche ledenvergadering.

die aldaar op 31 Januari plaats had, de presidente van het Hoofdbestuur, mej. Piepers, een causerie had gehouden, hetgeen zeer op prijs was gesteld. Mej. Piepers had menigen nuttigen wenk gegeven, zoodat na deze lezing het Bestuur weer moed had gekregen om met de leden de schouders er onder te zetten om te trachten het ledenaantal op te voeren en ook een klein steentje bij te dragen om de vrouwen van Voorburg, door middel van circulaires voor te lichten over wat ze moesten doen, om bij de a.s. verkiezingen meer vrouwen in den Gemeenteraad te krijgen.

De presidente deelde mede, dat zij namens het H.B. mevr. Cohen Tervaert op haar 75sten verjaardag een tak orchideeën had gezonden en dat zijzelf met de secretaresse de jarige op dien dag waren gaan gelukwenschen.

Ten slotte werd besloten een belangrijk onderwerp te laten behandelen op de a.s. jaarvergadering en dat op den Zondagmorgen of -middag te doen.

De volgende H.B.-vergadering werd bepaald op 24 Maart a.s.

Het Bureau vestigt er de aandacht op, dat losse exemplaren van de thans gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement te verkrijgen zijn op het secretariaat, Zeestraat 84, Den Haag, tegen betaling van ƒ 0.20 per stuk.