is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 10, 15-03-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDEELINGEN.

Leeuwarden. — Onze afdeeling hield 4 Febv. j.1. een drukbezochte conferentie over het vraagstuk van nieuwe wegen in lager en middelbaar onderwijs.

De Presidente, Mevr. H. C. Buisman-Blok Wybrandi mocht bij den aanvang een groot aantal belangstellenden, ook niet leden onzer vereeniging, welkom heeten, w.o. de heer L. v. d. Zweep, inspecteur L.O. in de inspectie Leeuwarden, mej. A. Keuning, inspectrice L.O. in de inspectie Dokkum en mej. dr. H. W. F. Stellwag, als vertegenwoordigster van de Vereeniging van Leeraren bij het M.O.

Sprekers waren de heer L. Welling, inspecteur L.O. te Groningen en mej. dr. J. J. van Dullemen, directrice Gemeente H.B.S. te Rotterdam. Beide drongen aan op nieuwe wegen zoowel in lager als in middelbaar onderwijs.

De heer Welling noemde de strooming die er is voor een nieuwen geest van veel belang voor de maatschappij en mej. dr. v. Dullemen vatte haar betoog samen in de woorden dat zij hoopte te hebben duidelijk gemaakt, dat ook in de bestaande M.O.-scholen pogingen tot hervorming tot een vruchtbaarder arbeid, tot meer zelfwerkzaamheid mogelijk zijn. Ook al zouden wij eenigszins falen, dan kan toch,

alleen al doordat wij de poging gedaan hebben ,ons gezichtsveld verruimd zijn en dat komt weer onzen leerlingen ten goede want het gaat toch immers om hen, de jonge menschen. Hen willen wij beter paraat maken voor het leven, dat tegenwoordig zoo moeilijk is, hen willen wij helpen, opdat zij kunnen komen tot een zelfstandig oordeel, een beter inzicht, een verder zienden blik, dan wij bezitten, want aan hen is de toekomst.

Deventer. — Op initiatief van het J.W.C. werd begin van Februari een geslaagde drievrouwen-avond gegeven, waar een advocate, een verpleegster en een oud-onderwijzeres die het ambt van wethoudster vervuld had van haar ondervindingen spraken. De eerste had te klagen over gebrek aan medewerking van haar mannelijke collega's, de laatste over ditzelfde gebrek van de kant van haar vrouwelijke medeburgers, terwijl de verpleegster zich gelukkig prees behalve als vakkundige, juist als vrouw invloed op haar medemensen te hebben kunnen uitoefenen.

Maar alle drie prezen de werkzaamheid van de Ver. v. Vrouwenbel. en G. S. die haar tot steun geweest was in haar arbeid voor de vrouwelijke gemeenschap.

BIBLIOGRAFIE.

Archief, Internationaal, voor de vrouwenbeweging. Jaarboek II, 215 blz. ƒ2.—, geb. 3.— Doorman, Christine, Selma Lagerlöf tachtig jaar. 29 blz. Geïll. Gecart. ƒ 0.75

Harding, Dr. M. Esther, Der vrouwen levensweg. Vert. door Anna W. E. D. Sterck, 331 blz. ƒ 2.90, geb. ƒ3.90

Heyster, Sis, Opvoedingsmoeilijkheden van iederen dag. Een boek voor moeders en andere opvoedsters, 106 blz. geb. ƒ 1.90 Luxemburg, Rosa, Brieven uit de gevangenis. Vert. A. Romein—Verschoor, 79 blz., geïll.

ƒ0.75

Rosker, A. De vrouw, haar plaats en roeping onder de verkondiging van het evangelie. 62 blz. geb. ƒ 0.75

Schneider, Oda, Het priesterschap der vrouw. Uit het Duitsch d. A. van Welsem, 164 blz.

ƒ 1.25, geb. ƒ 1.95. Waal, S. van der, Overheid en huwelijk, 36 blz.

ƒ0.50

Wijnberg, R. M., Hygiëne der vrouw in de

verschillende levenstijdperken, 70 blz. geïll.

ƒ 1-25

Toudouze, G. G., Anne de Bretagne. Duchesse et Reine, 269 pag. ill. 35 frs.

Herman, Lewis M., Psychological factors in marital happiness, 474 p. ill. 24 sh.~

Hotep, I. M„ Love and happiness. Intimate problems of the modern Woman. 8 sh. 6 d.

Kirkpatrick, Clifford, Women in Nazi Germany, 319 p„ ill. 12 sh. 6 d.

Rogers, Annie M. A. H., Degrees by degrees. The story of the admission of Oxford women students to memberships of the University 178 p. with a portrait. 7 sh. 6 d.

Spruill, J. C., Women's life and work in the Southern Colonies (U.SA.). 434 p. 15 pl.

22 sh. 6 d.

Hepelmann, Dr. Hildegard, Beitrage zur Geschichte der Frauenarbeit im Weltkriege. 136 Seiten. R.M. 3.50