is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 10, 1939, no 5, 15-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijksch leven meer onderlegd en in tijden van nood meer weerbaar willen maken. Bi] alles qold echter de leus: het is bedoeld om anderen te helpen. Zoo heeft zich langzamerhand over de geheele groote stad een V.V.H.-net gele9ddat reikt tot in de verste hoeken. Getracht is iedere vrouw haar taak in tijd van nood, gezien de cursussen, welke zij heeft gevolgd of de bijzondere bekwaamheid, waarover zij beschi , voor te houden. Driehonderd fiets-ordonnansen weten wat van haar wordt verwacht een vijftiqtal chauffeuses heeft zich bereid verklaard gewonden van Eerste Hulp-posten naar een ziekenhuis of elders te vervoeren. Zij maken zich thans reeds verdienstelijk door het afhalen van lectuur en spelen voor de militairen welke vanuit het V.V.H.-huis worden gedistribueerd.

Op sociaal terrein, waarop de V-V.H. voor alles werkzaam wil zijn, bewoog zij zich door dezen zomer helpsters beschikbaar te stellen voor speeltuinen, door, begin September vrouwen van gemobiliseerden te helpen bij het invullen van de biljetten voor de kostwinnersvergoeding. Ook in vele particuliere gevallen waar hulp voor achtergebleven vrouwen of anderszins noodig was, werd raad geschaft, fcr werden leden opgeleid voor het stationswerk, om te helpen bij de aankomst van vluchtelingen. Er is een verband- en breiactie ingesteld. V.V.H.-sters geven voorts advies, indien men dit noodig heeft, waar het 't verduisteren van

woning betreft. , .. 1f

De V.V.H. is echter bij dit alles een zelfstandige organisatie gebleven die zich niet qeheel in dienst van de overheid heeft gesteld. Zij is bereid de overheid, indien deze hulp vraaqt een hulpverleening haar mogelijk lijk , ter wille te zijn, zij wijst echter zelf de personen ervoor aan. Men meende hiermede het meest in het karakter van de Vrijwillige Hulp te blijven handelen. De V.V.H.-sters dragen ook qeen uniform, alleen een insigne, drie bijtjes op een schild, en als nijvere bijen, die met haar

. f o rvr»Hpr.schatten

honinq een gave vcm mei —

waarde aan de menschheid schenken, wenschen

NOGMAALS

DE BROCHURE HULSHOFF POL.

Onze medewerkster M. C. B. schrijft:

Het zij mij vergund de cijfers van bedoelde brochure nog eens onder de loupe te nemen.

Waar hei om gaat.

Om even onze lezers en lezeressen te oriënteeren, zij in het kort vermeld, dat de heer Hulshoff Pol de werkloosheid wil bestrijden door alle gehuwde vrouwen en burgermeisjes te doen vervangen door werklooze gezins¬

zij voor het heil van Rotterdam en haar bevolking werkzaam te zijn.

E. Th. Franken.

V.V.H. ARNHEM.

Mevr L. Reneman-Scheers, Pres. v. h. Dag. Bestuur'v. d. V.V.H. aldaar, die intusschen tot ons leedwezen, wegens drukke werkzaamheden bij deze organisatie voor het secretariaat onzer afdeeling bedankt heeft, meldt

°nin Arnhem werd in April van dit jaar de Vrouwelijke Vrijwillige Hulp opgericht, algemeen Presidente werd mevrouw Everts-Sweerts de Landas Wyborgh. Wij ondervonden veel medewerking van de autoriteiten, o.a werd ons de lokaliteit voor een bureau gratis door de qemeente ter beschikking gesteld.

Door de V.V.H. worden cursussen in EHBO., Elementaire Ziekenverpleging, Luchtbescherming en Autotechniek gegeven, terwijl een cursus in eenvoudig koken in voorbereiding is. Bij de mobilisatie is door ons op verschillend gebied hulp aan de overheid verleend. De V.V.H. telt thans bijna 1000 leden.

V.V.H. BILTHOVEN.

Ook alhier is op initiatief van Mej. Papers, de oud-presidente van ons H.B., een Vrijwillige Vrouwelijke Hulpverleening opgericht.

De hulpverleening, waarvoor men zich kan

opqeven omvat:

Huishoudelijke hulp in gezinnen van gemobiliseerden, verzorging en bezighouden van kinderen onder den leerplichtigen leeftijd koken in gezinnen of thuis voor zieken, lat eventueel in noodkeukens, administratie, telefoonbediening, estafette, naai- en breiwerk.

Er heeft zich een comité gevormd uit vrouwen van verschillende richting, met de ech genoote van den burgemeester als eere-presi-

dente.

hoofden. Verder door ongehuwde mannen 1 /■*/> _c „Trt.1 nntcman or een.

boven de JU jaar, ui «, ^~~ extra hooge vrijgezellenbelasting te laten talen. Blijven er dan nog plaatsen over, dan zouden die ingenomen mogen worden door vrouwen en vrijgezellen. Kan het eenvoudiger?

Hoe maakt de schrijver nu zijn berekeningen. Hij baseert die voor een deel op de verhoudingen bij de volkstelling van 1930 en voor een ander deel op veronderstelde verhoudingen. Tegen dit laatste nu hebben wij een overwegend bezwaar, zooals hieronder zal blijken.

Uitgangspunt zijn bevolkingscijfers van 1936.