is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 11, 1940, no 3, 15-03-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11de JAARGANG

15 MAART 1940

NUMMER 3

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 Lidmaatschap incl. Maandblad per jaar f 3.—

TELEFOON 180231 - DEN HAAG Giro-nummer der Vereeniging 110444 Losse nummers 15 ct

HOOFDBESTUUR:

Pres.: Mevr. F. J. van Gelder-Droste; Vice-Pres.: Mevr. Dr. W. H. Posthumus-v. d. Goot; iste Secr.: Mej. L. Ort; 2de Secr.: Mevr. A. M. Boissevain-van Lennep; Penningm.: Mej. Mr. Cornelia v. d. Valk; Leden: Mr. M. H. de Boer; Mej. Mr. J. C. van Es; Mr. B. C. Goudsmit; Mr. N. J. C. M. Kappeijne v. d. Copello; Mej. Mr. N. S. Corry Tendeloo; Mr. H. B. J. Waslander; Mevr. Mr. M. Witholt-Broese van Groenou

REDACTIE: F. J. van Gelder-Droste, l. Ort, Mr. A. v. d. Goes van Naters-v. d. Plaats, Mr. M. Goedhart, A. C. Mayer-Landmann, Ch. Noë en M. A. Cohen tervaert-Israels, Zeekant 104a, Scheveningen aan wie voor den isten van de maand de stukken moeten worden gezonden.

INHOUD: Beschrijvingsbrief v. d. Alg. Verg. - F. J. v. G.-D., Propaganda. - Mr. B. C. Goud ■ smit, De vrouwelijke Kinderrechter. - Brief aan Z.E. den Min. v. Justitie. - M. C. Bouwmeester, Parlementaria. - Suze Groeneweg 65 jaar. - M. C. v. d. Kolf, De invloed v. d. Vrouw op de Maatschappij. - F. J. v. G.-D., Vredesopbouw. - C. /. Cavaljé, Nieuwe Actie. - Dr. H. P. v. d. G., Toekomstplannen. - Binnenland: Haagsche Vr. Vrijw.; Woodbrookers: Allardsoog; Nederl. in Oorlogstijd. - Boekbespreking. - Uit de Pers: „Ging het de vrouw niet aan?" - Personalia. Uit de Vereeniging. - Uit de Afd.: Friesche Conferentie, Amsterdam, Arnhem, Roermond, Zaltbommel. - Programma Vredesconferentie. - ActieVr. van Finland. - N. Vrouwenraad: rectificatie. -

Nieuwe Leden. - Mededeeling.

BESCHRIJVINGSBRIEF

voor de Algemeene Vergadering

te houden te Rotterdam op Zaterdag 25 en

Zondag 26 Mei 1940.

AGENDA:

1. Opening Presidente.

2. Benoeming commissies. (Notulencommissie, kascommissie).

3. Verslagen.

4. Verkiezing H.B.-leden.

Aan de beurt van aftreden volgens rooster en met-herkiesbaar zijn:

Mejuffrouw Mr. J. C. van Es.

Mr. N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello De aftredende herkiesbare leden zijn: Mejuffrouw Mr. C. van der Valk. Mr. H. B. J. Waslander.

In de vacature van Mr. Kappeyne moet volgens art. 10 van de Statuten een mannelijk lid gekozen worden.

Namen van candidaten worden gaarne vóór 10 April bij het secretariaat ingewacht.

5. Voorstellen.

Voorstel van het Hoofdbestuur:

PROPAGANDAPLAN.

A. Plan voor een directe actie:

Huisbezoek; daarvoor aanstelling van een

propagandiste b.v. voor a) drie maanden of b) voor eenige dagen per maand, terwijl de afdeelingen daarvoor het voorbereidend werk zouden moeten doen (verschaffen van adressen en derg.).

Kosten hiervoor bedragen:

a) ± ƒ 400 per 3 maanden.

b) ± ƒ 400 per jaar.

B. Plan voor indirecte actie:

1. Het houden van een toonstelling over het een of ander arbeidsgebied van de vrouw, maar mét vooropstelling van het doel van onze vereeniging. De commercieele ondernemer daarvan zal het financieele risico op zich moeten nemen. Op deze tentoonstelling zou een aparte stand moeten zijn voor de propaganda van onze vereeniging. Kosten daarvoor ƒ 500. — .

2. Uitgave van het September-nummer van „Vrouw en Gemeenschap' als Jubileum-nr. (wegens het 10-jarig bestaan van de vereeni-