is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 11, 1940, no 4, 15-04-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid om het secretariaat bij de Voogdijraden bij voorkeur op te dragen aan een vrouw, indien zij daarvoor ook de meeste geschiktheid bezit, enz.

Amendement van de Afd. Utrecht.

Het H.B. dringe er ter bestemder plaatse op aan, dat hét secretariaat bij de Voogdijraden ook aan vrouwen zal worden opgedragen, meer dan tot nu toe het geval is, en deze bij een eventueele benoeming niet zullen worden gepasseerd, omdat zij vrouw zijn.

T oelichting:

Het voorstel van de afd. Rotterdam-Schiedam om het secretariaat bij voorkeur aan vrouwen op te dragen acht de afdeeling in strijd met ons beginsel van gelijkstelling van man en vrouw, daar het hier een functie betreft, welke even goed door een man als door een vrouw kan worden verricht.

Voorstel I van de Afd. Zaltbommel.

Hét H.B. vestige nog eens de aandacht van den Minister op het bezwaar dat de uitsluiting van de verkiesbaarheid voor gemeenteraden van leerkrachten aan middelbare scholen met zich meebrengt, bij het stellen van vrouwelijke candidaten voor gemeenteraadslid.

Prae-advies van het H.B.

Het H.B. meent dat dit niet op onzen weg ligt, omdat deze kwestie lang niet alleen een vrouwenbelang is.

De besturen van de samenwerkende leeraarsvereenigingen bij het M.O. hebben hierover al gerequestreerd. Het verdient misschien aanbeveling de aandacht van bovengenoemde vereenigingen te vestigen op dezen kant van de zaak.

Voorstel II van de Afd. Zaltbommel.

Hét H.B. geve een kort geschriftje uit waaruit blijkt, met statistische gegevens, dat de werkende vrouw over 't algemeen werkt in banen, die w'einig salaris opleveren en dat het slechts een zeer klein percentage gelukt zich een groo'ter inkomen te verschaffen.

Prae-advies van het H.B.:

Het H.B. acht een onderzoek in deze zaak overbodig. Vele gegevens wat dit betreft zijn te vinden in de Beknopte Leidraad bij Beroepskeuze voor Meisjes, uitgegeven door het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid.

Amendement van de Afd. Roermond.

Hét voorstel worde aldus veranderd:

Het H.B. verzoekt het Bureau voor Vrouwenarbeid een kort geschriftje uit te geven met statistische gegevens, enz.

Toelichting:

De uitgave van zulk een geschriftje ligt o.i. meer op den weg van het Bureau voor Vrouwenarbeid. Onze vereeniging zou eventueel aan de kosten van de uitgave kunnen bijdragen.

De koffiemaaltijd op Zaterdag zal plaats hebben in Hotel „Weimar De prijs hiérvan is ƒ 1.25, met inbegrip van koffie en thee gedurende de vergadering wordt de prijs ƒ 1.70. Afzonderlijke kopjes koffie en thee ƒ 0.25. Alles verhoogd met 10 % bediening.

De gemeenschappelijke middagmaaltijd zal plaats hebben in de Daktuin van Hotel ,,Atlanta", de prijs hiervoor zal ƒ 1.90 bedragen, fooi inbegrepen.

Na afloop der vergadering zal een boottocht plaats hebben door de havens van Rotterdam. Aan boord zal gelegenheid bestaan de koffietafel te gebruiken. In het Mei-nummer zal de prijs hiervan nader bekend gemaakt worden.

Men wordt verzocht voor 15 Mei zich op te geven -bij de secretaresse van de afdeeling Rotterdam, Mej. J. M. van Riet. Bergweg 233b. Over de storting van het verschuldigde bedrag zal in het Mei-nummer bericht worden.

In het Mei-nummer zullen eveneens adressen van Rotterdamsche leden worden opgegeven, waar afgevaardigden eventueel kunnen logeeren.

Ingeval men in een hotel logeert wordt men verzocht dit zelf te bespreken.

Hieronder volgt een lijstje van hotels.

Hotel „WeimarSpaansche Bocht 12,

Logies met ontbijt ƒ 3.— Hotel „Eden", Boerensteiger 75 — 77,

Logies met ontbijt ƒ 2.50 Hotel „Schneider". Hoogstraat 218,

Logies met ontbijt ƒ 2.50 Zuid-Hollandsch Hotel, K. Hoogstr. 27

Logies met ontbijt ƒ 3.— Hotel „De Beurs' , Geldersche kade 22,

Logies met ontbijt ƒ 2.— a ƒ 2.50

Deze hotels zijn alle in de buurt van Hotel ,,Weimar ".

Verder van „Weimar" af zij er nog:

Hotel „Atlanta", Coolsingel,

Logies met ontbijt ƒ 4.— Hotel „Royal", W. de Withstr. 15-18,

Logies met ontbijt ƒ 2.50 a ƒ 3.— Hotel „Centraal", Kruiskade

Logies met ontbijt ƒ 3.— Hotel „Monopole", Kruisstraat 12-16,

Logies met ontbijt ƒ 2.50 Hotel ,,Fritz", Nieuwe Haven 107,

Logies met ontbijt ƒ 2.—