is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch-Indië, jrg 2, 1927-1928, no 3, 01-12-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het slot zegt hij, dat een vrouw en moeder toch zeker beter thuis op haar plaats is dan op een kantoor. Nu, dat is zijn meening, en dat blijft het blijkbaar, en we zouden het volkomen met hem eens zijn, als hij er achter gevoegd had: mits zij daar ook dat tractement kan verdienen, opdat later haar kinderen — enz. Want daar is alles toch om begonnen!

Dan dit: Het woord „onchristelijk" is door ons gebruikt, noch bedoeld. Gaf het woord oud-testamentische dat te onderstellen? Laten we er dan „middel-eeuwsche" voor in de plaats stellen.

Ook gold onze verontwaardiging niet het Gemeentebestuur, maar diegenen, die zich daar minder sympathiek, ja zelfs grievend tegenover ons uitlieten.

En nu nog even iets tot een „Burger", wiens schrijven ons, eerlijk gezegd, wel sympathiek was. Maar — op de arbeidsmarkt doen zijn ideeën geen opgeld, al zijn ze mooi. Daar wordt gevraagd: Wie is de beste? Wie de voordeeligste? U komt op voor de mannen, de gezinshoofden, die een betrekking méér noodig hebben dan de gehuwde ambtenares in het algemeen.

Maar daar raken we het groote probleem: „Moet de werkgever letten op de bekwaamheid van den werknemer of op diens behoefte aan werk en dus brood?" Het eerste lijkt rechtvaardiger, 't andere barmhartiger en daardoor zal het velen sympathieker zijn. Maar den Werkgever — met een hoofdletter — op dit standpunt krijgen? Nooit immers!

En nu zelf, die toch met uw vrouw tot op zekere hoogte ook werkgevers zijt, is het werkelijk uw standpunt? Want daaruit vloeit dan voord, dat mannen, vaders, vooral vaders van vele kinderen, vóór moeten gaan op de arbeidsmarkt.

Vraagt ge dan, volgens dat principe, uw nieuwen menatoe eerst, of hij misschien vrijgezel is, daar ge in dit geval liever een zorgelijk vader zoekt?

Neemt ge dan nooit een vrouwelijke djait, maar een man om dezelfde beginselen?

En betrekt ge uw melk uit een melkerij, waarvan een groot gezin moet leven, en niet van een rijke weduwe, ofschoon de laatste zulke heerlijke melk levert?

Ik denk, dat ge, als de meeste werkgevers, u zult af ■ vragen: Wie voldoet het best, en wie is mij op den duur het voordeeligst? Als het niet zoo is, dan hadt ge volkomen recht te spreken zooals ge deedt, en dan zijn deze woorden niet voor u bestemd, maar voor vele anderen.

't Is waar, dat de gemeente als werkgeefster eerder het sympathiekere standpunt kan innemen, waar zij voor de gemeenschap te zorgen heeft en uit den aard der zaak barmhartig dient te zijn. En ook, omdat het de portemonnaie van de Raadsleden persoonlijk bijna niet raakt.

Maar, vindt u in dat geven van een betrekking, niet om wat ge er in presteeren zult, maar om der wille der barmhartigheid, niet wat vernederends voor een fieren werker?

We hebben toch ons gezin tot ons geluk, en het is toch onze trots, er voor te kunnen en moeten werken? Is het niet ons intieme eigendom, waar geen werkgever zich me; te bemoeien heeft?

Gij geeft hem toch uw werk, uw beste krachten en blijft hem niets schuldig, wanneer hij u heeft uitbetaald0

Zoo is ons gezin toch immers pas ons eigen bezit? Uw bezit, hard werkende vaders maar ook het dierbare bezit van ons, meewerkende moeders!

WIST MEN,

dat de Carpentier Alting Stichting de eerste zal zijn, die op de kweekschool voor onderwijzeressen, en op de 3 jarige meisjes H. B. S. een cursus zal laten geven in Kinderverzorging door Dr. Mvsberg-van Royen. Hulde!

dat de vrouwen in de Tweede Kamer der Staten Generaal Unaniem tegen het verdrag met België gestemd hebben ?

dat Dr. Flaumenhaft den iyen October begonnen is aan een cursus voor Zuigelingenzorg, hygiëne ie hulp bij ongelukken met 58 Javaansche toehoorsters en 8 Europeesche? Zij opende in naam van de Ver. van Vrouwenkiesrecht,

dat de cursus in ie hulp bij ongelukken, hygiëne enz. te Madioen zoozeer de belangstelling ook van de mannen heeft, dat de Ind. arts Slamat Honggowinoto voor de heeren een cursus zal geven bij voldoende belangstelling ?

dat onze huwelijkswetten dagteekenen van het jaar 1838,

dat niet alleen van vrijzinnig vooruitstrevende zijde aangedrongen wordt op radicale herziening van de huwelijkswetten, maar dat ook in Katholieke Vrouwenkringen dezelfde wenschen leven, al houdt men daar vast aan de surprematie van den man in het huwelijk,

dat Mevr. Bakker-Nort een motie heeft ingediend, waarin de Regeering wordt uitgenoodigd een wettelijke maatregel te bevorderen, waardoor de benoembaarheid van de vrouw tot notaris buiten twijfel wordt gesteld,

dat de eerste Parijsche advokate Jeanne Chauvin overleden is,

dat het vorig jaar het 25 jaar geleden was, dat de wet tot toelating der vrouwen als advokaat in Frankrijk tot stand kwam, dat de Deken der Orde van Advokaten te Farijs dit feit herdenkende, in het Stadhuis de volgende woorden sprak: „Dames, gij hebt bewezen, dat gij voortreffelijke advokaten zijt. Gij zijt voor de ongelukkigen, vooral voor de kinderen een onvergelijkbaren steun geweest. Gij neemt in de Balie de plaats in, die mem U verschuldigd was en gij vervult haar op eene wijze, dat wij, indien gij er niet waart, zouden verzekeren, dat het noodig was, dat gij er waart!"

dat de heer Jadhad een ontwerp van wet heeft ingediend bij den Wetgevenden Raad van Bombay ter verhindering van vroege huwelijken onder de Hindoes? (Kinderhuwelijken)

dat er in de provincie Bombay 74.000 gehuwde kinderen zijn van nog geen 5 jaar oud, waarvan 3500 weduwen?

dat er 350.000 gehuwde kinderen zijn van 5 — 10 jaar? dat in Nederland de eerste vrouwelijke wethouder verkozen is, en wel Mevrouw Saunders-Blauboer, lid van de S. D. A. P.

UIT DE AFDEELINGEN.

Batavia. Den 23en Nov. had een ledenverg. der afd. plaats, waarin behandeld werd het concept Huish. regl. der afd. Behoudens eenige redactiewijzigingen werd het regl. goedgekeurd. Ook werd besloten de Portefeuille te doen opaouden wegens gebrek aan belangstelling. Der I3en Dec. heeft een jaarverg. plaats, en zal, o.a. de vorming van een nieuw bestuur besproken worden. Van het grootste belang is het voor de afd., dat die vrouwen, die de goede zaak een warm hart toedragen, zich candidaat willen stellen als bestuursleden, daar bijna het heele bestuur wegens drukke bezigheden buitenshuis aftreedt en zich niet herkiesbaar stelt. De cursus van mevr. Mysberg