is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch-Indië, jrg 5, 1930-1931, no 2, 16-12-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je souhaite avec la plus grande sympathie, le meilleur succès et dans le plus bref délai.

Veuillez agréer, M. me avec mes plus vifs remerciements, les sentiments de ma dévotion.

M. Scarpari.

Vergun mij, me tot U te wenden met het verzoek de goedheid te willen hebben, mij met de meest mogelijke nauwkeurigheid te willen inlichten omtrent den weg, dien de vrouwen ten Uwent — van wie gij de geëerde presidente zijt — inslaan, om zekere rechten te veroveren — in dit geval het kiesrecht — waarmee zij trachten te komen tot de moreele en intellectueele ontwikkeling van haar sexe.

Mij bezig houdende met de bewegingen, die zich in de wereld voltrekken, met het doel een werk te

publiceeren, dat handelt over de internationale vrouwenbewegingen in de verschillende staten, zult gij mij ten zeerste verplichten, indien gij mij de werken, publicaties, bulletins, enz. van Uw land wilt toezenden of noemen, welke mij op de meest nauwkeurige wijze zouden kunnen inlichten omtrent de verschillende vraagstukken, die van belang kunnen zijn voor mijn boek, waarvan ik mij veroorloof, U een

exemplaar ten geschenke te geven, zoodra het voltooid zal zijn.

Ik hoop, dat het U genoegen zal doen bij een man een zoo levendige belangstelling te vinden voor Uw arbeid, waaraan ik met de grootste sympathie het beste succes binnen den kortst mogelijken tijd toewensch.

Ontvang, Mevrouw, enz. enz.

Inderdaad heeft het mij zeer veel genoegen gedaan bij een man zoo'n groote sympathie te vinden voor onze beweging en zal ik dhr Scarpari dan ook, zooveel als in mijn vermogen is, inlichten

Kendal- S. v. O.—B.

DE VROUW IN INDIE.

Een lezing van mevr. Stibbe-Knoch.

Voor de vrouwengroep Den Haag van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond" heeft mevr. StibbeKnoch in een onder presidium van mej. Joh. Westerman gehouden goedbezochte bijeenkomst gesproken over „De vrouw in Indië."

Spreekster ving haar voordracht aan met erop te wijzen, dat de vrouw in Indië nog meer dan in Holland bij den man ten achter staat. Daar toch hebben de vrouwen nog zoo goed als niets in de politiek in te brengen. In theorie hebben zij het passieve kiesrecht voor den Volksraad, doch hoewel deze reeds twaalf jaar bestaat, moet de eerste vrouw in den Volksraad nog worden gekozen. Van de lagere raden zijn zij geheel uitgesloten. Spreekster betreurde verder, dat de vrouwen in Indië met de sympathie van de Indische pers hebben, evenmin als de Indische vereeniging voor

vrouwenkiesrecht. Zij vreest, dat verbetering van de politieke rechten der vrouw in Indië in de wetgeving niet tot stand zal komen voordat er vrouwen in den Volksraad zitting hebben.

Locomotief.

MANIFEST.

Het volgende manifest werd door den Bond, die te Genève werd opgericht en alle groote Internationale vrouwenorganisaties vereenigt, verspreid:

Beroep van de vrouwen op de staatslieden over de geheele wereld.

Ondergeteekenden, vertegenwoordigende vereenigingen, die meer dan veertig millioen vrouwen omvatten, die in 65 verschillende landen, ieder op eigen wijze, strijden voor een internationaal begrijpen der verschillende volken en een met elkaar samenwerken, voelen zich gedrongen om de aandacht te vestigen op een toenemende onheilspellende tendenz in de pers, bij het publiek en zelfs in de regeeringskringen om te bespreken of toe te laten, dat besproken wordt, de mogelijkheid van een nieuwen oorlog.

Die is in absolute tegenspraak met het Pact. dat

den oorlog ver van zich werpt en dat eerst kort geleden door 67 mogendheden werd onderteekend.

Dit werpt een schandelijke smet op de nationale eer van de onderteekenaars van het Briand-KelloggPact en is een bedreiging van het jonge geslacht over de geheele wereld en van de menschheid in het algemeen.

Dit kan en mag niet worden toegestaan.

Wij zuchten reeds onder de zware last van een bewapening als nooit te voren en dit in een tijd van handelsdepressie en economischen oorlog. In dezen critieken tijd van onrust vragen wij een energieke actie van alle opbouwende krachten.

Wij achten het werk voor den vrede op het oo^en-

bük de meest urgente taak van de menschheid.

Wij wenden ons daarom tot ieder weldenkend mensch, en in het bijzonder tot de vrouwen, die den hoogsten prijs betalen voor een menschenleven, en Vl agen hun, zich goed rekenschap te geven van de groote verantwoordelijkheid, die op hen rust. Wij vragen ieder al zijn invloed aan te wenden om het denkbeeld te bestrijden, als zou kracht van wapenen het eenige middel zijn, om problemen op te lossen, onverschillig welke zij ook mogen zijn; om door woord en daad de psychologische oorzaken van den oorlog: vrees, onwetendheid en hebzucht, te helpen wegnemen, en de erkenning van de eenheid van de gansche menschheid en van de wederzijdsche afhankelijkheid van de naties te helpen bevorderen.

Tenslotte vragen wij U, Staatslieden, gekozen door het volk, om een zoo hoog mogelijke opvatting van Uw taak te toonen, door Uw pogingen om te maken,