is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 6, 1931-1932, no 5, 01-02-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Medegedeeld werd, dat het wetsontwerp, betreffende toelating van vrouwelijke getuigen zonder hoofdelijke stemming en commentaar is aangenomen en dat een wetsontwerp betreffende de opheffing va; het verbod naar onderzoek van het vaderschap in behandeling is genomen.

De secretaresse brengt daarna verslag uit van dc werkzaamheden van de afdeeling over het afgeloopen jaar. Uit dit verslag blijkt, dat de vorige secretaresse ook van meening is, dat willen onze idialen, als een eigen clubhuis, bibliotheekje enz. verwezelijkt worden, het ledenaantal moet stijgen en de belangstelling van de leden moet toenemen.

Het verslag van de penningmeesteresse, waarin een overzicht werd gegeven over den stand van de financiën over het afgeloopen jaar werd na voorlezing door de vergadering goedgekeurd.

De geassumeerde leden van het bestuur van de afd. BATAVIA nl. de dames DE ROOY-LAMPEN, VAN WYNGAARDEN, WIERINGA en BANNET ELENBAAS werden met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen en uit de leden van dit bestuur werd met algemeene stemmen tot presidente gekozen Mevrouw DE ROOY-LAMPEN.

Allen namen hun benoeming aan, zoodat het bestuur thans bestaat uit de dames, DEi ROOYLAMPEN, presidente, Bannet-Elenbaas, eerste secretaresse, van Wyngaarden-Wieringa, tweede penningmeesteresse en Verbunt-de Lagh, van het hoofdbestuur, die tevens fungeert als schakel tusschen hoofd- en afdeelingsbestuur en Mevr. Datoe Toemenggoeng.

De beschrijvingsbrief voor de algemeene jaarvergadering te houden in Maart 1932, wordt door de vergadering goedgekeurd.

Tot afgevaardigde naar bovengenoemde vergadering wordt benoemd de secretaresse van de afdeeling.

Bij de behandeling van de concept-statuten en huishoudelijk reglement worden vele amendementen ingediend, die in de in Maart te houden vergadering ter tafel zullen worden gebracht.

Bij de rondvraag werd de aandacht gevestigd op dagelijksche berichten in de dagbladen, die melding maken van aanrading en beroovingen in hoofdzaak gepleegd op vrouwen en kinderen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

COLLEGE VAN GEDELEGEERDEN.

Waar in den laatsten tijd nog al eens gesproken wordt over de al of niet wenschelijkheid van het voortbestaan van het College van Gedelegeerden, vooral in verband met de bezuiniging en men dit punt zelfs in den Volksraad zal behandelen, willen

wij toch eens nagaan, welke besparing de afschaffing van dit lichaam, ten gevolge zal hebben.

Het College van Gedelegeerden bestaat behalve den voorzitter en den secretaris, die tevens voorzitter en secretaris van den Volksraad zijn en een vaste bezoldiging genieten, uit 20, uit den Volksraad gekozen leden.

Deze ontvangen behalve wat zij als Volksraadslid krijgen, — ƒ 1000.— salaris 's maands -(- .ƒ 30.— zittingsgeld per dag, — ook nog zittingsgel den voor de vergaderingen van de een of andere commissie, waarin zij zitting hebben, welke vergadering nooit gelijktijdig plaats hebben met die van den Volksraad en het College van Gedelegeerden. Dan krijger zij een maandelijksche toelage van ƒ 1000.— en bovendien nog een schadeloosstelling voor gederfde inkomsten, wanneer zij n.1. als gevolg van hun lidmaatschap inkomsten hebben verloren. Deze schadeloosstelling mag echter met de toelage mee niet hooger zijn dan ƒ 1500.—

Voorts hebben zij nog een standplaatstoelage en vrije geneeskundige behandeling.

Heeft een ambtenaar, die behoudens zijn vaste salaris nog een standplaatstoelage geniet of een vaste vergoeding heeft voor receptiegelden, zooals bij regenten het geval is, dan mag hij die tijdens zijn lidmaatschap van het College van Gedelegeerden behouden, ook al houdt hij geen receptie meer en woont hij niet meer op zijn standplaats.

Voor eiken dag, dat een elders wonend gedelegeerde in Batavia moet zijn ter bijwoning van de vergadering van het College, heeft hij recht op ƒ 14.— per dag + ƒ 2.— transportkosten als hij in een hotel

logeert, en .ƒ 10. [- ƒ 2.— transportkosten als hij bij

familie of kennissen intrekt.

Dan hebben de gedelegeerden, evenals de Volksraadsleden, op alle spoorlijnen en lands-omnibussen, — de Delispoor uitgezonderd, — recht op vrij reiskosten le klasse. Van de passagekosten per Paketvaart krijgen zij de helft vergoed tot een maximum van f 300.— per jaar.

Gaat een gedelegeerde met verlof naar Europa dan geniet hij zijn volle tractement en kan hij van de Regeering nog vergoeding krijgen voor derving van zittingsgelden.

Een gedelegeerde, die in Buitenzorg woont, — aldus de Javabode, — krijgt gedurende de Volksraadszitting per maand uitbetaald aan salaris ƒ 1000.—, aan zittingsgelden ƒ 650.— aan verblijf- en transportkosten ƒ 480.—. Totaal dus .ƒ 2150.—. Daar komt dan nog bij voor toelage en schadeloosstelling tot een maximum van ƒ 1500.—. Tesamen dus ƒ 3650.—.

Welk een inkomen, niet waar voor één persoon, en als men dan nog bedenkt, dat hij op alle spoorlijnen vrij reizen le klasse heeft, behalve op de Delispoor en een belangrijke reductie bij de K.P.M., dan is het zijn van lid van het College van Gedelegeer-