is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 6, 1931-1932, no 5, 01-02-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VROUWELIJK HOOGLEERAAR BENOEMD. Te Amsterdam.

Amsterdam, 21 Jan. De gemeenteraad van Amsterdam benoemde tot hoogleeraar in het strafrecht en de strafvordering aan de Universiteit Mevrouw D. Hazewinkel-Suringa. (Aneta).

Toen de spreekster geëindigd had, marcheerden 400 vrouwen door de zaal en legden zij de 400 pakken met handteekeningen op de tafel. Tijdens dezen optocht lazen twee vrouwen de aantallen handteekeningen, in de verschillende landen verkregen, voor. Ruim 2 millioen werden verzameld in Engeland, ruim 1 millioen in Frankrijk en ook in Duitschland, en 300.000 in Zwitserland.

Mrs. CORBETTE ASHBY.

Ook een Britsche vrouwelijke gedelegeerde naar Genève.

Londen, 5 Jan. (Extra-dienst).

Het voorbeeld door de Vereenigde Staten gegeven volgende heeft premier MacDonald een vrouw benoemd als lid van de Britsche delegatie naar de aanstaande ontwapeningsconferentie. De gekozene is mevrouw Corbett-Ashby, voorzitster van het inteinationaal verbond voor algemeen kiesrecht en esn van de vooraanstaandste voorstandsters van den Volkenbond.

DE VROUWEN.

Genève, 6 Febr. (Transocean). Zaterdagmorgen zag men een schilderachtig en eenig schouwspel.

Een groote optocht van vrouwen uit alle landen wankelde onder den last van ontelbare zware paketten, welke de ruim 5Vk millioen handteekeningen bevatten op het verzoekschrift ten behoeve van de ontwapening, van de internationale vrouwen-federaties, dat zij de conferentie aanbeden.

De zitting werd geopend met een rede van den Roemeenschen staatsman Titulescu. Hij legde een resolutie van den Volkenbond over, welke de conferentie succes toewenschte en op de noodzakelijkheid van een internationale overeenkomst betreffende de

bewapeningen wees.

Namens de vrouwen-federaties voerde mej. Dingman, uit de Vereenigde Staten, „namens 45 millioen leden" het woord. Zij wees op de ontzaglijke propaganda, welke de vrouwen-vereenigingen in de geheele wereld ten bate van den vrede hadden gevoerd, en welke geleid had tot de inzameling van 5.700.000 handteekeningen op het petitionnement.

LIJST VAN NIEUWTOEGETREDEN LEDEN.

H. Hilgers-Ridder, A. C. v. d. Bylaardt-Wessels, J. v. d. Schuijt-Pais, H. de Leeuw-Leyds, M. F. Cooke-Berghuis-v. Woortman, J.C. Wiechert-Dijkstra, J. A. M. Lichtveld-Breyer, P. Wolf-Nauta, M. v. Dranen, L. de Bree-Buyn, Dr. J. A. Verhaart-Boddery, W. Hoven-Brautigam, J. C. BinneveldTheunissen, S. J. Dermout-Ingerman, H. A. W. C. de Haze Winkelman-Lapidoth, Dr. A. v. d. PlaatsKeyzer, P. Jacobs-van der Moolen, T. ReddingiusKobes, G. W. F. Rückert-Link, W. F. M. J. van RietBastiaans, L. J. van Geest-Tan, G. R. ErdbrinkBosscha, M. W. G. Beekman-Vuurmans, C. R. C. van Witzenburg, J. van Blommestein, M. Amir-Fournier, K. L. Lussanet de la Sablonière- Meulemans, N. Liebert-Steinmetz, J. W. Langeler-v. Hengel, G. G. Buttingha Wichers-Laman Trip, N. v. Vooren-v. Deventer, J. C. v. Schouwenburg-van Elsbroek, P. J. F. Ophof-Sterk, E. G. Brouwer-Schuak, Dr. M. A. Pet, B. G. ter Brake-Dannenburg, A. BosscherWyndels, N. Tiemstra-Baars, J. Delsman-de Kat, C. H. Hazevoet-Bergman, Th. v. Ardenne-de Jong, Mr. D. H. N. Tan, R. Janz-de Bruyn, M. RahderBerghuis, W. H. Murenbeeld-v.d. Rivière, Sie Ing Hoen-Sie-Ong Ki Hong, J. C. Johann-v. 't Sant, G. de Voogt-Poetsma, K. L. J. Enthoven-Rancuret, A. R. Schouten-Stuurk, M. Vreede-Bakker, J. F. Osten-Staverman, H. M. Wolterbeek Muller-Meyer, P. Voorthuis-Bollee, Zr. J. May, H. Kellermann Deibel-le Roy, T. Meyroos-Goldie, J. P. EldermansDuppen, Zr. Kortland, P. B. v. Steenis-Tydeman, M. Spier-Wester, Mr. M. H. van der Kaay, A. N. C. de Wolff-Hulzinga, Dr. C. Bonne-Webster, S. Ketting Olivier-Muller.

P.s. In het vorige blad was opgenomen:

Tohan; moet zijn Pohan.

Dochardt „ „ Bochardt.

Drukkerij Plantijn, Batavia-Centrum.