is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 6, 1931-1932, no 10, 01-08-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op onwederlegbare wijze bestrijdt hij daarin de voor de uitsluiting der vrouw aangevoerde argumenten.

„De rechten der mannen, „schrijft Condor„cet", berusten op het feit, dat zij met rede „begaafde wezens zijn: menschen, die zedelijke „denkbeelden in zich kunnen opnemen en verkerken. Maar diezelfde eigenschappen bezitten „de vrouwen ook. Op dien grond kan men haar „deze rechten niet onthouden.

„Men zegt, dat de mannen geestelijk hooger l,staan dan de vrouwen en dat de vrouw nooit „een belangrijke ontdekking deed of op het ge„bied van kunst of literatuur een genie was, maar „mag men haar daarom burgerrechten onthou„den? Worden die alleen aan genieën toegekend? „Met uitzondering van een paar buitengewoon „geniale mannen, zijn de overige menschen, „mannen en vrouwen, wel zoowat gelijk in begaafdheid. En nu zal elkeen het toch wel dwaas „vinden alleen superieure mannen het kiesrecht „te geven. Maar waarom sluit men de vrouwen „uit en de inferieure mannen niet? Iedereen zal „toch moeten toegeven, dat er heel veel vrouwen „zijn, die geestelijk hooger staan dan heel veel „mannen!

„Vele mannen beweren, dat vrouwen, ondanks „groote intelligentie en redenaarsgaven, toch „niet logisch kunnen denken. Dat is onjuist! „Vrouwen gebruiken niet de logica der mannen, „zij bezitten haar eigen redelijk oordeel. Do behangen der vrouwen, die door foutieve wetten „niet dezelfde zijn als die der mannen, moeten „ook op andere wijze worden bevorderd. Door „dit te doen is de vrouw niet onlogisch, noch „dom. De mannen dwingen haar op de wijze „op te treden.

„Men geeft mij meestal toe, dat vrouwen „kuischer, zachter en gevoeliger zijn dan manuien en minder behept met de ondeugden, die „een gevolg zijn van egoïsme, rnaar zegt men: „de vrouwen missen het ware rechtvaardig-

KARAMCHAND & Co.

TOKO BOMBAY

PASAR BAROE 48-50 - TEL. 2742 WL.

Moti-crêpe f 1.<— per el

Sultana-kousen . . . . f 3.10 per paar

Ruime keuze in effen en gekleurde zijden stoffen.

COIFFEURSSALON P.WOLF

GANG SECRETARIE 8-10 TELEF. 2905, WELTEVREDEN

PRIMA EUGENE WAVE

Repermanent wave onmogelijk

NIEUWSTE SYSTEEM ■ G A L L I A

„heidsgevoel en bij haar spreekt altijd het hart „eerder dan het verstand. Min of meer stem „ik met dit laatste in, doch het bewijst niets. „Wij weten nog niet of het de aard der vrouw „is, die haar zoo doet zijn, of dat het een gevolg „is van haar opvoeding en van de sociale omstandigheden, waarin ze leeft. Bovendien, hoe „moeten de vrouwen zich een juist begrip vor„men van recht en rechtvaardigheid, zoolang „zij leven onder de grootste onrechtvaardigheid.

„Nu men haar eerst zoo verwrongen heeft, „door belemmering van haar vrije ontwikkeling, „moet men niet zeggen: „zoo zijn de vrouwen „nu, en daarom kunnen wij haar geen politieke „rechten geven". Op die wijze handelt men ook „niet met mannen, die door den aard van hun „werk afwijken van het gewone type.

„Doordat men de vrouwen overal den mannen „ondergeschikt heeft gemaakt en de wetten in „vele omstandigheden dwingen tot minder edele „daden, moet dit veel vrouwenkarakters beder„ven, daarom schijnt het mij van algemeen ,,belang te zijn, deze wettelijke ondergeschiktheid zoo spoedig mogelijk op te heffen."

Veel is er sedert de laatste 50 jaar veranderd in de positie van de vrouw. Deze heeft de stille berusting in het onrecht, dat haar sedert eeuwen was aangedaan, afgelegd en zich tegen alle verdrukking in een plaats veroverd in de maatschappij, waardoor ze den gedachtegang van de mannen gedwongen heeft een andere richting uit te gaan.

Of daarmee echter zijn superioriteitsgevoel ooit g 3heel zal verdwijnen? Famike zou zeggen: „hst is niet te hopen". Wij, andersdenkenden, hopen en vertrouwen, dat er eens een tijd zal komen, dat de man zich niet meer zal voelen de superieure van de vrouw, doch in haar zal zien zijn trouwe levensmakker, die, waar haar de gelegenheid wordt gegeven haar gaven te ontwikkelen is gebleken te zijn even intelligent, even bekwaam als hij en dus recht heeft op evenveel waardeering als hij.

Kendal S. van Overveldt-Biekart.