is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 7, 1932-1933, no 4, 01-01-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 7.

De woorden: „verhoogd met de inningskosten", te laten vervallen.

Artikel 8.

Het woord „bestuur" te vervangen door „secretaresse".

Artikel 10.

De woorden „tegen vergoeding van onkosten", te laten vervallen.

Bestuur.

Artikel 13a.

Tusschen de woorden „treden af", te voegen „volgens rooster".

Artikel 14.

Tusschen de woorden „alsmede" en „van" te plaatsen „een verslag", en de woorden „als bepaald in artikel 14d, te schrappen.

Artikel 15.

Het bedrag „ƒ 1.50—" te veranderen in ,,.ƒ 2,50—" en na het woord „lid" toe te voegen „per Jaar'.

Bestuursveranderingen.

Artikel 19.

Het woord „drie" te veranderen in „vijf".

Ledenvergaderingen.

Artikel 21.

Het woord „October" te vervangen door , Januari".

Artikel 24a.

De woorden „veertien dagen" te vervangen door „een maand".

Stemmingen.

Artikel 26a.

Na het woord „wordt" te plaatsen de woorden: „Hoofdelijk en".

Verhouding der afdeeling Batavia tot het H. B.

Artikel 28.

4. Deze zin te laten vervallen (reeds genoemd in artikel 14a.

Artikel 28.

6. „In de maand Januari" te laten vervallen en „ƒ 1,50" te veranderen in „ƒ 2,50".

VERSLAG van de lezing gehouden op 21 Dec. j.1. door den heer S. Ketting Olivier voor de Afd. Batavia.

Nadat Mevr. S. van Overveldt-Biekart den spreker met enkele woorden heeft ingeleid begint den heer Ketting-Olivier zijn rede als volgt:

„Op den voorgrond dient gesteld te worden, dat de lezing strikt neutraal zal zijn, zoodat vragen bepaalde Levensverzekeringsmaatschappijen betreffende, niet kunnen worden beantwoord. (Spreker verwees bij voorbaat naar vertegenwoordigers van Maatschappijen die in de zaal aanwezig waren).

De gegevens over de „Geschiedenis der Levensverzekering" zijn gehaald uit een werk van Mr. van Schevichaven, meer bekend onder den naam van Ivans.

De Levensverzekering is nog niet geheel tot het Nederlandsche publiek doorgedrongen, waardoor vele misvattingen omtrent het idee van verzekering voor het Leven, een voorzorg dus bestaan. Doel van dezen avond is daarom, deze misvattingen te bespreken en zoo mogelijk te doen verdwijnen.

Over het algemeen wordt niet gedacht aan de beantwoording der 2 volgende vragen: „Wat is zich verzekeren". „Wat is sparen?"

Niemand heeft het in zijn hand om zijn levensduur zoodanig te verlengen, dat hij, indien hij spaart, het beoogde doel, een bepaald kapitaal te vormen, kan bereiken.

De groote gebeurtenis, het Sterven, komt onverwachts, voor den één vroeg, voor den ander op lateren leeftijd. Dit nu brengt nadeelige gevolgen met zich, zoowel moreele, als geldelijke. De moreele gevolgen kan door niemand op aarde worden vergoed; de finantieele kunnen door een Levensverzekeringsmij. op zich worden genomen. En waarom? Omdat deze Mij. hoe kort ook de premie is betaald, het verzekerde kapitaal volledig wordt uitbetaald. Heeft men echter het bedrag der betaalde premiën slechts gespaard, dan wordt alleen het gespaarde -f- eventueele gekweekte rente teruggegeven.

Een spaarbank opent voor iedere inlegger een rekening, waarop voorJkomen de gestorte gelden + rente. Op elk gewenscht moment kan hij zijn gelden terugeischen.

Een Levensverzekering Mij. is geen kantoor, waar de gestorte premiën individueel worden beheerd. Zij heeft haar eigen administratie, zij kweekt haar eigen rente. Wie zich dus verzekert, spaart niet alleen voor zich zelf, maar ook voor andere. „Zich verzekeren is dus Coöperatief sparen". Het is dus logisch, dat niet over de gestorte premieën kan worden beschikt. Dat deze verloren zouden zijn bij staking van de betaling, is een misvatting, waarover straks nog nader.

Normaal gezonde menschen van den zelfden leeftijd hebben een zelfden „waarschijnlijke levensduur" d.w.z.: de eene helft sterft voor een bepaalden leeftijd, de andere helft wordt ouder. W'ie tot deze 2 helften zal behooren, kan door geen mensch worden uitgemaakt. Door nagaan en waarnemen kan berekend worden, hoeveel procent ieder jaar sterft. Hier-

H^NDEL IN SPORTARTIKELEN - REPARATIE ATELIER

DODO - BATAVIA-CENTRUM

Senen 167 Batavia-C. — Telefoon 500 — Telegr.-Adres: DODO