is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 7, 1932-1933, no 10, 01-07-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7e Jaargang

Augustus 1933

No. 10

11 MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VOOR

VROUWENRECHTEN

7 IN NEDERLANDSCH-INDIË

Doel: Het verkrijgen van actief en passief kiesrecht voor de vrouwelijke ingezetenen van Nederl.-Indië naar denzelfden maatstaf als voor mannelijke wordt aangelegd, en de wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van de vrouw met den man.

Het lidmaatschap der Vereeniging bedraagt F 5.— per jaar.

EERE-VOORZITSTER MEVROUW M. STIBBE-KNOCH HOOFDBESTUUR:

Mevr. S. van Overveldt-Biekart, Pres., Sf. Gemoe, Pegandon (bij Kendal.) Mej. W. Wegener, Tjikini 16 Paviljoen links Mevr. J. Verhaart-Boddery, le Secretaresse, Kebon Sirih 31 — Mevr. v. d. Stadt-Moraux, 2e Secretaresse, Kebon Sirih 28 Mevr. Verbunt'de Lagh, Alataslaan 3. — Mevr. Lach de Bère-van der Vlies, Kebon Sirih No. 30. Redactie-Commissie : Mevr. S. v. Overveldt-Biekart. — Mevr. T. Lach de Bère - v. d. Vlies.

Het auteursrecht voor deze aflevering wordt voorbehouden.

Correspondentie-adressen van het Hoofdbestuur: Mevr. S. v. Overveldt-Biekart, Suikerfabriek Gemoe, Pegandon (Kendal). Mevr. Dr. J. Verhaart-Boddery, Kebon Sirih 31

Stukken, de redactie betreffende, in te zenden vóór den Isten van de maand.

PRIJS PER ADVERTENTIE ƒ 4.— per ft bladzijde BIJ JAAR-ABONNEMENT 10%, en bij HALF-JAARLIJKSCH ABONNEMENT 5% korting LEDEN ontvangen het MAANDBLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden ƒ 3. — p. jaar.

INHOUD:

Afdelingssecretaressen.— Mededeelingen.— Juridische Vragenbus.

— De Feministische Vrouwenbeweging. — De Ge;chiktheid der Vrouw voor de rechterlijke macht. — Terugblik. — Actie tegen het dragen van politieke uniformen en insignes in het openbaar. — Fierheid. — Vrouwen in Polderbesturen. — Amerika. — Ceylon.

— Vragenbus.

AFDEELINGS-SECRETARESSEN.

Correspondentie en adresveranderingen der Afdeelingen te zenden aan:

Afdeeling Batavia: Mevr. L. H. G. HoogestegerCamman, Scembawaweg 18, Batavia-C.

Semarang: Mevrouw Tobi Brandon, Karang Djati, Oengaran.

Bandoeng: Mevr. H. Bertram-Jacobson, Nassaulaan 38, Bandoeng.

MEDEDEELING VAN HET H.B.

Zeer tot ons leedwezen heeft onze penningmeesteres, mej. Crèvecoeur, ons verlaten.

Familieomstandigheden deden haar besluiten zoo spoedig mogelijk naar Europa terug te gaan. Ze vertrok 2 Augustus met „de Christiaan Huygens".

Het Hoofdbestuur mist in Mej. Grèvecoeur niet alleen een accurate penningmeesteres, aan wie het beheer onzer penningen goed was toevertrouwd, maar tevens een bestuurslid, met wie het een genoegen was samen te werken en die, ondanks haar drukke werkkring, zoo goed als nooit op onze

bestuursvergaderingen ontbrak. Wij zagen haar dan ook noode heengaan.

Wij wenschen Mej. Crèvecoeur een goede reis en een behouden aankomst toe en hopen, dat ze aan onze vereeniging haar belangstelling zal blijven schenken en eveneens een aangename herinnering zal behouden aan onze samenwerking.

Door het vertrek van Mej. Crèvecoeur is in het Hoofdbestuur een vacature ontstaan, die moet worden aangevuld.

Onze pogingen om een plaatsvervangster te vinden zijn helaas tot heden toe vergeefsch geweest.

Het is daarom, dat het H.B. een dringend beroep doet op de leden om het te willen helpen iemand te vinden, die genegen is de werkzaamheden van Mej. Crèvecoeur over te nemen.

JURIDISCHE VRAGENBUS.

Schriftelijke vragen, met duidelijke opgave van naam en adres in te zenden aan Mevrouw L. H. G. Hoogesteger-Camman, Soembawaweg 18, Batavia-C.

Anonieme vragen worden niet beantwoord.

Vraag en antwoorid worden met initialen en vermelding van plaats van inwoning van de(n) inzend (st) er in de vragenrübriek van het Maandblad geplaatst, toch kunnen op verzoek ook schriftelijk rechtstreeks aan de(n) aanvrager (ster) gezonden worden.