is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 8, 1933, no 1, 01-09-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is noodig, dat de meisjes in deze vakken onderwezen worden, daar het met het oog op haar werkkring van groot belang zal zijn, dat zij algemeen ontwikkeld zijn.

Het practische onderwijs zal zich voornamelijk bepalen tot de taak, die de maatschappelijke werksters zullen te verrichten hebben, in huisgezin en maatschappij.

De school heeft zich in verbinding gesteld met verschillende sociale instellingen, waar de leerlingen wat ze in theorie heeben geleerd in praktijk kunnen brengen.

Na het Ile jaar wordt den leerlingen een examen afgenomen; slagen ze, dan worden ze m de eerste helft van het derde studiejaar gedetacheerd naar sociaal-philantropische instellingen om practische kennis op te doen.

Wordt dit practische werk gunstig beoordeeld, dan komen de leerlingen weer terug op de opleidingsschool en volgen nog een half jaar theorielessen.

Aan het eind van het derde studiejaar wordt na een goed afgelegd examen een diploma uitgereikt, voor welker wettelijke bescherming stappen gedaan zullen worden bij de Regeering.

Met dit diploma kan de maatschappelijke werkster als beroeps-maatschappelijke werkster worden geplaatst. Ook zou ze, ondanks haar opleiding, geen maatschappelijk werk verrichten, dan heeft ze toch veel kennis opgedaan, die haar in haar verder leven van nut zal zijn.

Aangezien het genootschap in relatie staat met verschillende sociaal-maatschappelijke instellingen, zal het den leerlingen behulpzaam kunnen zijn in het zoeken naar een maatschappelijke werkkring. Zij zullen geplaatst kunnen worden, o.a. bij Kinderzorg en Jeugdwerk, Kinderbescherming, Maatschappelijk Hulpbetoon, Armenzorg, Gevangenis- en Reclasseeringswerk, Volksontwikkeling en Volksopvoeding, enz.

De diploma's geven bevoegdheid voor verschillende maatschappelijke betrekkingen als leidster of as sistente in kindervacantie- en herstellingskolonies,

assistente bij het med. Hyg. schooltoezicht, assistente in een weeshuis of opvoedingsgesticht, assistente in een volksbibliotheek of openbare leeszaal, directrice van een kindertehuis, directrice van een meisjesinternaat, assistente bij een bureau voor kinderbescherming, assistente bij een maatschappelijk consultatiebureau, secretaresse eener sociale instelling, assistente bij een consultatiebureau voor moeilijke kinderen. De bezitsters der diploma's kunnen later in een leidende functie worden benoemd.

De school is geen enkele kerkelijke richting toegedaan, hoewel godsdienstonderwijs in het leerplan is opgenomen.

Het godsdienstonderwijs bepaalt zich tot de geschiedenis der godsdiensten, waarbij vooral de nadruk zal worden gelegd op de grondbeginselen, waarop alle godsdiensten gegrond zijn. Iedere leerling zal in de gelegenheid gesteld worden het godsdienstonderwijs te volgen van de kerkelijke gezindte, waartoe zij behoort.

Dat deze nuttige instelling de waardeering en den steun van het Indische publiek moge genieten, hoep ik van harte.

Kendal. S. v. O.-B.

VROUWEN IN DE VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN EN IN OPENBARE FUNCTIES.

De N. R. C. meldt, dat men thans in België blijkens een door het Departement van Binnenlandsche Zaken opgemaakte statistiek, 171 vrouwelijke gemeenteraadsleden telt, tegen 154 in 1928.

Er zijn nu 13 vrouwelijke burgemeesters (waarvan 3 in de prov. Antwerpen, 2 in West-Vlaanderen, 5 in Oost-Vlaanderen, 2 in Namen, 1 in Limburg) en 14 vrouwelijke wethouders.

Bovendien zetelen 4 vrouwen in de Prov. Staten, 1 in de Kamer, 1 in den Senaat, terwijl 50 vrouwen het ambt van Gem. Ontvanger waarnemen en 16 dat van Gem. Secretaris.