is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 8, 1933, no 2, 01-11-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een ideaal te hebben gevonden, dat hun leven weer eenige beteekenis gaf en het besef bij hen wakker riep deel te moeten nemen aan de wederopheffing van hun vaderland.

Maar hun land heeft geen behoefte aan den zwakkeling, aan de onvolmaakten, of aan hen, die niet kunnen zijn Duitscher in het volle bezit van hun lichamelijke en verstandelijke vermogens.

Credieten, subsidies, privileges werden verstrekt alleen aan de jeugdorganisaties, die ten doel hebben de ontwikkeling der kinderen en jeugdige personen, die gezond zijn, zoodat zij een kracht beteekenen voor den nieuwen Staat.

Zoo is het b.v. steeds zeer moeilijk voor iemand, die aan sociaal werk doet, toestemming te verkrijgen tot het tijdelijk wegnemen van een kind uit een gezin, omdat het daar moreel in gevaar verkeert en voor dit kind een geldelijken onderstand te erlangen, wanneer het niet zal kunnen opgroeien tot een 100 % normaal mensch.

Het gevolg hiervan is natuurlijk, dat deze principes vooral heel streng worden toegepast op kinderen, wier ouders er een andere politieke overtuiging op na houden dan die, welke wordt getolereerd en op kinderen, die van Joodsche afkomst zijn.

Deze kinderen verdienen de sympathie en het medelijden van ieder, die van meening is, dat elkeen ongeacht uit welk milieu hij komt, recht heeft op een normale ontwikkelingskans, zoowel lichamelijk als verstandelijk en moreel.

Er zijn in Duitschland ouders, die geen onderhoud voor hun kinderen durven vragen, hoewel zij daartoe gerechtigd zijn; er zijn andere, die het niet kunnen doen.

Wat moet met deze kinderen gebeuren als de hulp van particulieren niet tot hen komt ?

De Joodsche kinderen zijn op de scholen aan allerlei vernederingen van hun klasgenooten en hun onderwijzers blootgesteld, al zijn er ook wel onderwijzers, dia hun Joodsche leerlingen humaan behandelen en zoodoende ook voorkomen, dat de leerlingen hen onheusch behandelen.

Maar er is weer een nieuw dwang-onderwerp toegevoegd aan het program, n.1. „de Wetenschap der Rassen", bedoeld om bewijzen bijeen te brengen voor de superioriteit van het Noordelijke en de inferiotitiet van het Semietische ras.

Vele kinderen, die een Christelijke opvoeding hebben genoten en als Christenen zijn gedoopt en aangenomen en die nooit geweten hebben, dat hun moeder of grootmoeder van Joodsche afkomst was, worden brutaalweg tot een voorwerp van spot en minachting gemaakt op de scholen of worden smadelijk daaruit verdreven.

Men denke zich de bittere gevoelens in die deze kinderharten moeten vervullen.

Joodsche opvoedings- en liefdadigheidsorganisaties blijven actief, doch de overheid ziet hen thans voorbij bij het verstrekken van subsidies, terwijl zij vroeger 80% van hun budget van den staat kregen.

De rijke Joden, die de tekorten van dergelijke organisaties plachten bij te passen, zijn verplicht om hun contributies te verminderen of geheel in te houden, omdat hun zelve hun bronnen van inkomsten werden ontnomen.

De kindertehuizen en weesinrichtingen zijn overvol van kinderen, die geheel afhankelijk zijn van de publieke weldadigheid.

Moeten deze kinderen de straat op worden gezonden? Moeten zij weer terug worden gestuurd naar hun onwaardige ouders, aan wie ze, opdat ze niet geheel ten gronde zouden gaan, zijn ontrukt, of naar ouders, die niet bij machte zijn om hun kinderen groot te brengen, omdat zij financieel daartoe niet in staat zijn?

Wanneer Joodsche kinderen de lagere school bezoeken en hun ouders een werkloozen-uitkeering ontvangen, dan mogen zij alleen profiteeren van wat hun rechtens is toebedeeld. Deze kinderen mogen geen deel hebben aan de schoolvoeding en aan de verstrekking van melk, schoenen en kleeren.

Pogingen om van het Publiek Steuncomité gedaan te krijgen, dat een Joodsch kind in een sanatorium geplaatst wordt, worden steeds tevergeefs aangewend evenals verzoeken om steun voor een orthopedische behandeling en het plaatsen in een instituut van kinderen, die om moreele redenen aan de ouders zijn ontnomen.

In het algemeen genomen is de zorg voor het kind in Duitschland, ook voor het Duitsche kind tot het minimum beperkt geworden, doordat vele inrichtingen, die deze zorg op zich namen, zijn opgeheven, omdat zij zich financieel niet langer staande konden houden, terwijl de nog bestaande haar steunverleening hebben moeten matigen, aangezien de inkomsten zijn verminderd.

Zoo is thans de toestand, waarin de kinderen in Duitschland verkeeren.

Het „Women's News" doet een beroep op ieder, hetzij man of vrouw, om door het zenden van een gift, dit kinderleed te helpen verzachten. Wenscht men, dat de gift voor een bepaalde categorie kinderen wordt gebruikt, dan kan dit worden vermeld en men zal zich hieraan strikt houden.

The International Women's News, 190 Vauxhall Bridge Road, London, S. W. I zal gaarne giften met vermelding van „for the German Children" of „for the Jewish Children" in ontvangst nemen.

Ik hoop van harte, dat velen zich geroepen zullen voelen om op dit beroep in te gaanT

(Vrij vertaald uit „Women's News")

S. van Overveldt-Biekart