is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 8, 1934, no 5, 01-02-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8e Jaargang

Februari 1934

No. 5

MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VOOR

VROUWENRECHTEN

IN NEDERLANDSCH-INDIË

EERE-VOORZITSTER MEVROUW M. STIBBE-KNOCH

HOOFDBESTUUR:

Mevr. S. van Overveldt-Biekart, Pres., Sf. Gemoe, Pegandon (bij Kendal.) —Mej.W.Wegener, Tjikini 16 Paviljoen links

Mevr. J. Verhaart-Boddery le Secretaresse, Kebon Sirih 31

— Mevr. A. Th. Hartelust — Boonzaiër, penningmeesteres, Nieuwe Tamarindelaan 8 — Mevr. v. d. Stadt-Moraux, 2e Secretaresse, Kebon Sirih 28 — Mevr. Verbunt-de Lagh, Tanah Abang 97.

REDACTIE-COMMISSIE: Mevr. S. v. Overveldt-Biekart. — Mevr. L. H. G. HoogestegerCamman, Soembawaweg 18,

Batavia-Centrum. Het auteursrecht voor deze aflevering wordtvoorbehouden. Correspondentie — adressen

van het Hoofdbestuur: Mevr. S. v. Overveldt-Biekart, Suikerfabriek Gemoe, Pegandon (Kendal). Mevr. Dr. J. Verhaart-Boddery, Kebon Sirih 31

Batavia-Centrum. Stukken, de redactie betreffende, in te zenden vóór den lsten van de maand.

PRIJS PER ADVERTENTIE ƒ 4.- per '/s bladzijde, — BI] JAAR-ABONNEMENT 10%, en bij — HALF-JAARLIJKSCH ABONNEMENT 5% korting, — LEDEN ontvangen het MAANDBLAD GRATIS. — ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden ƒ3.— per jaar.

INHOUD:

Afdeelingssecretaressen. — Mededeelingen. — Request. — De Triomf van het Wanbegrip. — Mrs. Carry Chapman Catt.— Een waarschuw®® woord. — Menschenhandel. — Een Uitvinding.— Juridische vragenbus.

AFDEELINGSSECRETARESSEN.

Correspondentie en adresveranderingen der Afdeelingen te zenden aan:

Af deeling Batavia: Mevr. L. H. G. Hoogesteger—Camman, Soembawaweg 18, Batavia-Centrum, tel. G080.

Semarcmg:

Bandoeng: Mevr. Bertram-Jacobson, Nassaulaan 39, Bandoeng.

MEDEDEELING.

Het Hoofdbestuur heeft het geluk gehad Mr. R. van Hinloopen Labberton, President van de Weeskamer te Batavia, bereid te vinden op onze openbare bijeenkomst, ter gelegenheid van onze Algemeene Jaarvergadering, te spreken over Gemengde Huwelijken.

Dag, uur en plaats dezer bijeenkomst zullen in het blad van Maart worden bekend gemaakt.

REQUEST.

Door de Vereeniging van Vrouwenrechten werd onderstaand request aan den Gouverneur-Generaal gezonden.

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden: S. van Overveldt-Biekart, en J. Verhaart-Boddery, respectievelijk Presidente en Secretaresse der Vereeniging voor Vrouwenrechten te Ned.Indië, goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit van 4 Mei No. 26, 1932 en handelende namens genoemde Vereeniging;