is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 8, 1934, no 10, 01-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8e Jaargang

Augustus 1934

No. 10

MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VOOR

VROUWENRECHTEN

IN NEDERLANDSCH-INDIÊ

EERE-VOORZITSTER MEVROUW M. STIBBE-KNOCH

HOOFDBESTUUR:

Mevr. S. van Overveldt-Biekart, Pres., Sf. Tjepiring, Kendal. — Mevr. C. H. Razoux SchultzMetzer. geass. lid, waarn. «ecretaresse, Tjikini 44. — Mevr. W.A.v.d.Stadt-Moraux, 2e Secretaresse, Kebon Sirih 52. — Mevr. A. Th. HartelustBoonzaiër, Penningmeesteres, Nieuwe Tamarindelaan 8. — Mej. W. Wegener, Tjikini 16 Paviljoen. — Mevr. ]. Verbuntde Lagh, Tanah Abang 97; allen te Batavia-C.

REDACTIE - COMMISSIE i

Mevr. S. v. Overveldt-Biekart. — Mevr. L. H. G. HoogestegerCamman, Pegangsaan West 6 paviljoen, Batavia-Centrum. Het auteursrecht voor deze aflevering wordtvoorbehouden.

Correspondentie — adressen van het Hoofdbestuur :

Mevr. S. v. Overveldt-Biekart, sf. Tjepiring, Kendal.

Stukken, de redactie betreffende, in te zenden vóór den lsten van de maand.

PRIJS PER ADVERTENTIE ƒ 4.— per Ya bladzijde, — BIJ JAAR-ABONNEMENT 10%, en bij HALF-JAARLIJKSCH ABONNEMENT 5% korting, — LEDEN ontvangen het MAANDBLAD GRATIS. — ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden ƒ 3.— per jaar.

INHOUD:

Afdeelingssecretaressen. — Request. — Maori-vrouwen naar het Congres te Honolulu. — Koloniale Sctiool voor Meisjes en Vrouwen. — Madame Curie. — Meerderjangheidsverklaring geweigerd. — Mrs. Dora Montefiore. — Enne e gewichtige besluiten enz. — De vrouw als diplomaat. — Grijpt de kannen.

AFDEELINGSSECRETARESSEN.

Correspondentie en adresveranderingen der Afdeelingen te zenden aan:

Af deeling Batavia: Mevr. L. H. G. Hoogesteger—Camman, Pegangsaan W. 6 pav. Batavia-Centrum, tel. 6080.

Semarang: Mevr. Mr. M. A. Schaefer — v. Oppen. Sf. Tjepiring, Kendal.

Bandoeng: Mevr. Bertram-Jacobson, Nassaulaan 39, Bandoeng.

REQUEST.

Aan

Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.

Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden:

S. F. M. van Overveldt—Biekart, presidente en C. H. Razoux Schultz— Metzer, secretaresse van het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Vrouwenrechten (goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit van 4 Mei 1932 No. 26), optredende namens genoemdeVereeniging,

dat in de Algemeene Jaarvergadering van 23 Mei 1934, gehouden