is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 9, 1934-1935, no 3, 01-01-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8e Jaargang

JANUARI 1935

No. 3

MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VOOR

VROUWENRECHTEN

IN NEDERLANDSCH-INDIË

EERE-VOORZITSTER MEVROUW M. STIBBE-KNOCH

HOOFDBESTUUR : Mevr. S. van Overveldt-Biekart, Pres., Sf. Tjepiring, Kendal. — Mevr. H. v.d. Spek — V. Santen geass. lid waarn. Ie Secretaresse, Pas soeroeanweg No. 4 BataviaCentrum. — Mevr. C. H Razoux Schultz-Metzer, geass lid, Tjikini 44. — Mevr. W. A. v. d. Stadt-Moraux, 2e Secretaresse, Kebon Sirih 52. — Mevr. A. Th. Hartelust-Boonzaiër, Penningmeesteres, Nieuwe Tamarindelaan 8. — Mej. W. Wegener, Tjikini 16 Paviljoen. — Mevr. J. Verbunt de Lagh, Tanah Abang 97; allen te Batavia-C.

REDACTIE-COMMISSIE : Mevr. S. v. Overveldt-Biekart. Mevr. H. Van der Spek. Van Santen — Het auteursrecht voor deze aflevering wordt voorbehouden.

Correspondentie-adres van het Hoofdbestuur: Mevr. S. v. Overveldt-Biekart, sf. Tjepiring, Kendal. Stukken, de redactie betreffende, in te zenden vó<m den lsten van de maand.

PRIJS JAAR-ABONNEMENT 10%, en bij HALF-JAARLIJKSCH ABONNEMENT 5% korting, — LEDEN ontvangen het MAANDBLAD GRATIS. — ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden

ƒ 3.— per jaar.

INHOUD

Afdeelingssecretaressen — Beschrijvingsbrief — Verslag studieconferentie — Kinderhuwelijken — Afdeeling Bandoeng — Bataviasche Vrouwelijke Studentenvereeniging — Juridische rubriek.

AFDEELINGSSECRETARESSEN.

Correspondentie en adresveranderingen der Afdeelingen te zenden aan :

Afdeeling Batavia :

Mej. T. Beer, Oude Tamarindelaan 49 pav. Batavia-C.

Semarang:

Mevr. Mr. M.A. Schaefer-v. Oppen Sf. Tjepiring, Kendal.

Bandoeng:

Mevr. M. Timmerman — de Stüers Floresstraat 2.

Beschrijvingsbrief voor de

Algemeene Jaarvergadering te Batavia-Centrum te houden in Maart 1934.

(De datum, waarop en de zaal, waarin de vergadering zal plaats hebben, zullen nog nader worden bekend gemaakt).

1. Opening.

2. Mededeelingen en ingekomen stukken.

3. Benoeming eener commissie voor de stemopname.

4. Verslag van de notulen-commissie.

5. Jaarverslag van de secretaresse.