is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 9, 1934-1935, no 11, 01-10-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vrouwen zouden dan in teeltklassen verdeeld worden, naar de lichamelijke gesteldheid en gezondheids* en erfelijkheids-toestand van de uitverkorenen gerekend alleen, natuurlijk. De geestelijke gesteldheid, die naar de ervaring geleerd heeft, zoo'n groote factor is bij den mensch, blijft buiten beschouwing. Vrouw of koe zou dus in het vervolg, wanneer men met deze en andere menschenteelt-plannen, waarover veel te doen is in Duitschland, ernst maakt, zoo'n beetje saam saam zijn !

Behoeft men nog duidelijker bewijzen van het degenereerende voor de vrouwen van het Hitler-systeem in Duitschland ? Waartoe men wel kan komen, wanneer men de menschelijke waardigheid, die de vrouwelijke mensch toch zeer zeker ook heeft, uit het oog verliest en datgene wat den mensch als zoodanig adelt, negeert, springt wel op zeer overtuigende en treffende wijze naar voren uit deze in alle ernst geuite denkbeelden omtrent het aanfokken van menschenmateriaal door den nationaal-socialistischen minister van Landbouw en Volksvoeding, minister Darré, in Duitsdhland.

Laten wij hopen voor het Duitsche volk en de Duitsche vrouw in het bijzonder, dat deze plannen nooit werkelijkheid worden.

H.J.V.O.K.K.

GOED NIEUWS VOOR POSTZEGELVERZAMELAARS.

Gedurende en ter gelegenheid van het Internationale Congres van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en Gelijk Staatsburgerschap te Istanboul, werd er een serie van 15 postzegels uitgegeven met beeltenissen van verschillende bekende en belangrijke vrouwen-figuren, zooals Mrs. Chapman Catt, de oprichtster en eerepresidente van den Vrouwen-Wereldbond, Mme Curie, Bertha von Suttner, Jane Addams, Selma Lagerlöf, Cracia Deledda en Sigrid Undsey, terwijl een serie van 7 postzegels meer in het bijzonder aan vrouwelijke beroepen is gewijd.

Gedurende het Congres zijn er reeds vele van verkocht. Tot einde December 1935 zijn ze nog verkrijgbaar in Genève, 4 Rue Molinard.

Men doet met het koopen van deze zegels tegelijk nog een goed werk voor de Vrouwenbeweging, want de extra opbrengst komt ten goede aan de kas van den Wereldbond.

Dit is de eerste serie vrouwenpostzegels, die ooit uitgegeven werd.

„De Open Deur".

Onder dit opschrift vinden wij in „Vrouw en Gemeenschap" een bericht over het 4e Congres van „the Open Door International", dat van 19 tot 23 Augustus in de Qhristiansborg te Kopenhagen gehouden is.

Het doel, dat deze Vereeniging zich stelt, is de verwezenlijking van de algeheele gelijkheid van den arbeid van de Vrouw met dien van den Man.

Bijzondere regelingen van arbeidsbescherming voor de Vrouw als Vrouw en Moeder, worden door haar derhalve niet aanvaard.

H.J.V.O.K.K.

HET ONTWAPENINGS-COMITÉ DER INTERNATIONALE VROUWEN-ORGANISATIES.

Wij ontvingen van het Hoofdbestuur der Wereld-Unie van de Vrouw voor de Internationale Eensgezindheid (Union Mondiale de la Femme pour la Concorde Internationale) te Genève, een oproep van de Vrouwen gericht tot alle landen, die lid zijn van den Volkenbond en een telegram, dat gezonden werd aan Mussolini door het Ontwapenings-Comité der Internationale Vrouwen-Organisaties.

In dit Vrouwen-ontwapenings-Comité zijn vertegenwoordigd de volgende Vereenigingen:

International Council of Women, World's young Women's Christian Association,

International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship,

Women's International League for Peace and Freedom,

World Union of Women for International Concord (de WereldUnie van de Vrouw voor de Internationale Eensgezindheid, die ook hier in Indië vertegenwoordigd is),