is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 9, 1934-1935, no 13, 01-12-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het volle vertrouwen heeft in de vrouw. Kent u één gezin, waar een vrouw gemakkelijk kan worden gemist, vroeg zij, en waarom kan dat wel in den staat ? De vrouw kan hier niet worden gemist; juist omdat de vrouw gevoelsmensch is en de man verstandsmensch, zou samenwerking tusschen die beiden zoo prachtig zijn.

Maar men tracht alles uit zijn voegen te brengen, terwijl de oplossing toch zoo eenvoudig is.

Turkije is ons ver vooruit wat de vrouwenbeweging betreft en Indië staat bij Holland nog veel achter. Wij hebben plichten tegenover onze kinderen en tegenover de geheele gemeenschap en uit die overweging moeten wij strijden voor de rechten voor de vrouw, aldus besloot spreekster, die dan het woord gaf aan mejuffrouw mr. Jansen van Raay.

Mr. Jansen van Raay had als onderwerp in studie genomen de positie van de werkende vrouw, welke vooral in crisistijden zoo moeilijk is. Vooral zijn het de minder ontwikkelde vrouwen en meisjes, die in aanmerking komen om te worden gesteund, want vele vrouwen en meisjes hebben weinig idéé van haar rechten en verplichtingen in haar werkkring, terwijl zij hier den steun missen van vakvereeni gingen.

Spreekster besprak in populairen trant het arbeidscontract, geregeld in het burgerlijk wetboek en waarin zeer veel bepalingen voorkomen, waarvan niet kan worden afgeweken. Arbeid toch kan niet beschouwd worden als gewone waar.

Het is de menschelijke persoonlijkheid zelf, die hier wordt geleverd. Vandaar dat er clausules voorkomen van „dwingend recht". In het algemeen is het wenschelijk, dat een overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Voor allen geldt een gelijke overeenkomst, uitgezonderd dan voor ambtenaren, in dienst van het gouvernement, locale ressorten, predikanten en ook anderen.

Onder arbeid wordt verstaan iedere opzettelijke daad. Een typisch kenmerk is, dat men in dienstbetrekking moet zijn. Loon behoeft niet uitsluitend in geld te worden betaald. Een boete kan alleen worden opgelegd, als dit is vastgelegd in een reglement en dan mag niet tegelijk een schadeloosstelling

worden gevorderd. Minderjarigen moeten bij het in dienst treden machtiging hebben van hun wettelijken vertegenwoordiger, maar als een minderjarige zonder die machtiging zes weken heeft gewerkt, zonder dat hiertegen verzet is gekomen, wordt aangenomen, dat die toestemming is verleend.

Voor de gehuwde vrouw zijn er veel belemmerende bepalingen daar zij verschillende dingen niet mag doen zonder bewilliging van den man. Zonder bijstand van haar man mag zij geen schenking doen, geen koopovereenkomst sluiten. Ook mag zij zonder uitdrukkelijke toestemming van haar man niet eenige betaling ontvangen of kwijting verleenen. Zij kan niet in rechten verschijnen zonder bijstand van haar man. Als werkgeefster mag zij arbeidsovereenkomsten sluiten ten behoeve van de huishouding, maar zoodra zij daarbuiten gaat, is de uitdrukkelijke bewilliging van den man noodig. Als werkneemster wordt bewilliging van haar man verondersteld. Een vrouw, getrouwd in gemeenschap van goederen, mag beschikken over het ingebrachte loon ten behoeve van het gezin ! Dit blijkbaar bij wijze van gunst!, besloot spreekster haar rede.

Mevrouw Kluit wees erop, dat echter geen man gedwongen kan worden zijn geld te besteden ten behoeve van de huishouding. Spreekster vertelde nog enkele duidelijke staaltjes van rechteloosheid van de vrouw; zoo kon een vrouw, die een pension leidde en waarvan de man in het krankzinnigengesticht was, niets doen zonder dat deze zijn handteekening had gesteld. Een man kan het geld, dat zijn vrouw verdient, opeischen van den werkgever en dergelijke gevallen doen zich ook inderdaad voor. In haar slotwoord wees mevrouw Kluit erop, dat het noodig is, dat de vrouwen denken aan hen, die de scherpe kanten van het leven voelen en daar diep onder gebukt gaan.

In Bandoeng wordt gezegd, dat de vereeniging voor vrouwenrechten een politieke vereeniging is. Spreekster zou wel willen, dat dit zoo was, maar thans is zij als politieke vereeniging van nul en geener waarde. Nog eens waarschuwde zij, dat de politiek zich met de vrouw bemoeit en dat daarom de vrouw zich niet afzijdig kan houden van de politiek. De vereeniging streeft