is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 9, 1937, no 11, 01-11-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENICING VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

Eere-Presidente:

Mevrouw M. Stibbe-Knoch.

S. van Overveldt-Biekart.

I

Hoofdbestuur:

Mevr. H. Kluit Kelder,

Mej. S. de Haan,

Mevr. D. Hartelust-Boonzaiër,

Mej. E. A. Ploegman,

Mevr. A. H. de Vos-Suermondt,

Eedactie-Commissie:

Mevr. H. Kluit-Kelder,

„ D. Hartelust-Boonzaiër,

„ L. H. G. Hoogesteger-Camman.

Met vaste medewerking van Mevr. S. van Overveldt-Biekart.

CORRESPONDENTIE-ADRES VAN HET HOOFDBESTUUR.

Mej. S. de Haan, Nieuwe Tamarindelaan No. 6, Batavia-C. — Stukken, de redactie betreffende, in te zenden vóór den lsten van de maand aan Mevrouw

H. Kluit-Kelder, Tandjoenglaan 23, Batavia-Centrum.

presidente — Tandjonglaan 23.

secretaresse — Nieuwe Tamarindelaan 6. penningmeesteresse — N. Tamarindelaan 8. lid.

AFDEELINGSBESTUREN.

Correspondentie en adresveranderingen der Afdeelingen te zenden aan de Secretaressen.

Afdeeling Batavia:

Mevr. H. Kluit-Kelder,

Mej. T. Beer, Matramanweg 52a,

Afdeelini Bandoeng:

Mevr. A. H. de Vos-Suermcmdt,

Mej. D. E. Draayer, Burgem. Kührweg 43a,

Mevr. W. Dommisse-Van Alphen de Veer,

Afdeeling Soerabaja:

Mevr. H. v.d. Spek- van Santen,

Mevr. H. Soesman-Dufour,

Mej. J. Brodhaag,

Mevr. J. Coster-Buys,

Presidente. Secretaresse.

Presidente.

Secretaresse.

Penningmeesteresse.

Presidente. Secretaresse. Penningmeesteresse. Propagandiste.

ADVERTENTIES.

% pag. ƒ 2.—, V4 pag. ƒ 4.—, 1 pag. ƒ 15.— per plaatsing. Bij 12 achtereenvolgende plaatsingen 10% korting. „ 6 „ » 5% "

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Redactie van het Maandblad.