is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 10, 1938, no 7-8, 01-07-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij is een vrouw geweest, die in haar lange leven zeer veel geschonken heeft aan jonge en oudere menschen.

Er zijn twee versregels, die bij haar behoor en: „Mijn licht begeeft mij niet, Gij mijn licht" en „Eens wordt het hemelsch licht door mij aanschouwd".

„Want als een licht zal de herinnering zijn aan Amy de Leeuw, aan Geertruida Carelsen".

Bij het dalen van de bebloemde baar las een neef van de overledene, dr. P. C. de Leeuw, enkele verzen voor uit de Bergrede, waarna hij allen dankte voor hun ontroerende blijken van belangstelling.

DE POSITIE DER VROUW IN DE VERSCHILLENDE LANDEN

In het Internationaal verslag, uitgebracht door Rosa Manus op de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, die 7 Mei j.1. te Utrecht gehouden werd, ontleenen wij het volgende.

Over het geheel valt waar te nemen, dat de rechtspositie der vrouw over de geheele wereld vooruitgaat; het wordt steeds meer vanzelfsprekend, dat de vrouw overal vooraanstaande posities te bekleeden krijgt. Men vindt het tegenwoordig heel gewoon, dat een Amerikaansche vrouw — Grace Abbot — de leiding heeft van de Amerikaansche Delegatie op de Arbeidsconferentie; dat hoe langer hoe meer vrouwen in consulairen dienst zijn; dat ook de regeeringen van diverse landen aan vrouwen een verantwoordelijke positie toekennen, ook al worden zij niet officieel benoemd: dat overal vrouwelijke professoren aan de universiteiten worden benoemd.

Men vindt het niet meer vreemd, dat vrouwen mede haar stem verheffen en samen met de mannen trachten de wereldcondities te verbeteren. Een feit blijft het evenwel nog, dat in alle landen zonder uitzondering de mannen percentsgewijs verreweg in de meerderheid zijn om de landsbelangen te behartigen en dat ook, wat de salarieering betreft, de vrouw nog altijd verreweg de mindere is.

Uit een in het afgeloopen jaar gehouden bijeenkomst van vrouwen uit de Noordelijke landen, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden, is de Noordelijke Feministische Unie ontstaan. O.a. werden er de volgende onderwerpen besproken: de economische positie der gescheiden vrouw en haar kinderen; de vrouw als journaliste en de nationaliteit der vrouw.

Een resolutie werd genomen, waarbij aan de 4 betreffende regeeringen werd gevraagd een wetsherziening te verkrijgen om te kunnen komen tot de regeling voor de vier landen tezamen van de nationaliteitskwestie, waarbij dan eveneens geregeld moest worden de positie der kinderen wanneer de ouders van verschillende nationaliteit zijn.

Geëischt werd, dat vrouwen aan de voorbesprekingen zouden deelnemen.

Deze Unie zal voortaan elke 3 jaar bijeenkomen, om de vrouwenbelangen der 4 landen te behartigen.

In Finland is een eigenaardige wet aangenomen, waarbij zoodra de vrouw een baby verwacht en haar inkomen of dat van haar man is niet hooger dan 8.000 Finsche marken (wanneer zij buiten op het land woont) of 10.000 Finsche marken (bij wonen in de stad), haar een toelage gegeven wordt van 450 Finsche marken.

Het spreken voor de radio door vrouwen wordt in verschillende landen hoe langer hoe meer bevorderd. In België b.v. heeft men een „Vrouwenforum" opgericht, dat nu wekelijks een plaats op het programma inneemt.

In Zweden heeft zich een vrouwencomité gevormd, dat o.a. voorgesteld heeft 25.000 Kronen van de zes en een half millioen Kronen, die jaarlijks ontvangen worden aan abonnementen, beschikbaar te stellen om radiotoestellen in verafgelegen districten te plaatsen waar de bewoners niet in staat zijn die zelf te koopen.

De uitzendingen door bekende vrouwen wil men in Amerika internationaal regelen. Zoo schrijft Rosa Manus wel eens meegemaakt te hebben, dat op een groote Internationale vergadering te Chicago vrouwen uit 5 werelddeelen haar stem lieten hooren. „Dat wij er", zoo schrijft zij, „ook in ons land eindelijk in slaagden het vrouwen-halfuurtje, behalve voor huishoudelijke praatjes, ook voor feminis-