is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 10, 1938, no 9, 01-08-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongste, toch onder het nieuwe kiesstelsel bij uitstek belangrijke, gemeenteraadsverkiezingen. Het Hoofdbestuur achtte het noodig, vóór dat de Regeering in tweeden termijn in den Volksraad zou spreken, stelling te nemen tegen vorenaangehaalde uitspraak en heeft ervoor zorggedragen, dat Dr. Levelt tijdig voordien in het bezit werd gesteld van een doordruk van ons rekest.

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.

Zoo is dan ook dit weer achter den rug. Na alle commentaar door de dagbladen en politieke organen geleverd, zullen wij kort zijn.

Indië telt 25 gemeenten, waarvan in vier een vrouw in den Raad is gekozen en wel: te Pasoeroean Mevrouw Mans-Schreuder, te Soerabaia Mevrouw Soedirman, te Bandoeng Mevrouw Emma Poeradiredja en te Buitenzorg Mevrouw Puister-Hoedt, terwijl te Tegal, door tusschentijdsche verkiezing, den laatsten tijd Mevrouw Dijkerman-Been in den Raad zitting had. Geen enkel courantenbericht meldt of zij ook bij de nieuwe samenstelling nog zitting heeft.

Al hadden wij gaarne aan meer vrouwen een plaats ingeruimd gezien, toch mag dit een goed begin genoemd worden. Wij zijn op den goeden weg.

Het hing ook nu nog alles van de mannen af, pas als de vrouw mag kiezen, pas als zij het actief kiesrecht heeft, zal blijken wat de vrouw waard is. Zoo lezen wij in het Bataviaasch Nieuwsblad, naar aanleiding van het feit dat een Inheemsche vrouw daar nagenoeg geen stemmen kreeg, het volgende: „Zonder actief kiesrecht is het passief vrouwenkiesrecht een wassen neus, vooral nu — gelijk wij voorspelden — de bestaande politieke partijen, ondanks hun groote sympathie voor het vrouwenkiesrecht, niet genegen bleken voldoende en goede plaatsen aan de vrouw op hun candidatenlijsten in te ruimen".

Toch twijfelt de Regeering er nog steeds aan of de vrouw genoeg prijsstelt op het actief kiesrecht; wij zouden gaarne het tegendeel bewijzen.

Na afloop der verkiezingen bleek, dat slecht 50% van de mannelijke kiezers van hun stemrecht hadden gebruik gemaakt. En dat, na alle moeite door de politieke partijen gedaan, om hun kiezers op de kiezerslijsten geplaatst te krijgen en naar de stembureaux te brengen.

Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat de uitkomst bij de vrouwen zeker niet slechter zou zijn.

G. de L. — B.

DE VROUW EN DE POLITIEK.

De vrouw zal op het oogenblik stelling moeten nemen t.o.v. de politiek. Immers ze staat op het punt alle voorrechten weer te verhezen, die de voorvechters van de Vrouwenbeweging met zooveel moeite en strijd hebben veroverd. De vrouw kan die rechten slechts beschermen, als ze „aan politiek doet". Dan alleen heeft ze medezeggingschap in de vertegenwoordigende lichamen, dan alleen heeft ze medezeggingschap bij het maken van wetten, en dan alleen kan ze ontwerpen als die van Min. Romme afdoende bestrijden.

De meeste vrouwen hebben een afschuw van het woord politiek. Ze stellen zich bij het hooren van dat woord allerlei slinksche handelwijzen voor, allerlei minderwaardige manieren om aan de macht te komen. Natuurlijk is dat woord niet voor niets aan die leelijke klank gekomen. Vele politici zullen zich aan minder oirbare handelingen hebben schuldig gemaakt om tot hun doel te geraken, maar er zijn ook vele politici, die vol idealisme trachten hun land goed te helpen besturen. En waarom zouden wij vrouwen niet mee helpen Ned.-Indië goed en verstandig te besturen ? Me dunkt, dat het lang niet kwaad zou zijn, als wij een woordje mee gingen spreken. We zullen zelfs wel een woordje mee moéten spreken, want, zooals ik reeds hierboven heb gezegd, wij vrouwen zijn op het punt onze duur bevochte voorrechten weer te verhezen!