is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 10, 1938, no 12, 01-12-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10e Jaargang

DECEMBER 1938

No. 12.

Maandblad van de

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

INHOUD:

Als het jaar ten einde spoedt. — Berichten. — Uit de afdeelingen. — Mbreele Herbewapening. — Vrouwen van beteekenis. — Jong gewend, oud gekend. — Iets nieuws voor de vrouwen.

ALS HET JAAR TEN EINDE SPOEDT

Als het jaar ten einde spoedt, zien wij terug op den afgelegden weg en wij staan even peinzend stil. Maakten wij fouten ? Vele. Hadden wij niet veel dingen beter moeten en kunnen doen ? Zeker.

Gelukkig staat een nieuw jaar voor de deur en wij nemen ons voor dit te benutten. Wij dringen nog meer en intenser bij onze leden aan om toch actiever te zijn en onze beweging daadwerkelijk te steunen; al Uw krachten in te spannen om onze Vereeniging meer bekendheid te geven en daardoor te doen groeien.

Vrouwen in Nederlandsch-Indië, is het U dan niets waard om het actief kiesrecht te hebben, om invloed te mogen uitoefenen bij het regeeren van dit mooie land ? Is het U niets waard deel te hebben aan den groei van Holland aan den Evenaar ? Er ligt hier nog zooveel braak, waar een vrouwenhand werk kan vinden.

Wij vrouwen kunnen iets bereiken als we ons vereenigen om de Regeering ervan te overtuigen, dat wij belangstelling hebben voor het actief kiesrecht.

Eenige maanden geleden hebben wij dit in een request nogmaals aan de Regeering doen weten. Hebben wij tevergeefs aan die deur geklopt ? Wij wachten en houden goeden moed.

Overigens denke men niet, dat met het verkrijgen van het actief kiesrecht ons streven beëindigd is. Immers het actief kiesrecht is hier niet zoozeer het doel, dan wel het middel tot meerdere zeggenschap. Het moge een stap in de goede richting zijn, het is geen waar¬

borg, dat de strijd voor de rechten van de vrouw dan reeds in alle opzichten gestreden is. Immers zoolang wij geen volledige, wettelijke gelijkstelling hebben verkregen, kan de vrouw in alle opzichten worden tegengewerkt, zooals o.a. bij het voor-ontwerp van wet van Minister Romme, waarbij de vrouw op het „vrije" arbeidsveld belemmerd wordt, weer duidelijk is gebleken.

Dit bewijst, dat met het actief kiesrecht onze strijd eerst goed begint. Dan zullen wij nog meer paraat moeten zijn, teneinde hetgeen wij dan bereikt hebben, in de praktijk toe te passen en te behouden.

Laat onze leuze voor 1939 dus zijn :

„VROUWEN, VEREENIGT U EN SLAAT DE HANDEN IN ELKAAR."

G. de L. - B.

BERICHTEN.

Algemeene Jaarvergadering.

Wij herinneren den afdeelingsbesturen aan de Algemeene Jaarvergadering, die, evenals vorige jaren, denkelijk in de maand Maart 1939 zal worden gehouden.

Met verwijzing naar artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement vestigen wij er de aandacht op, dat voorstellen, die men op de jaarvergadering behandeld wil zien, tijdig aan het Hoofdbestuur gezonden moeten worden, n.1. twee maanden van tevoren', dus vóór 15 Jan. a s.

Het Hoofdbestuur.

* *