is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 2, 01-02-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11e Jaargang

FEBRUARI 1939

No. 2

Maandblad van de

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

INHOUD:

Oproep voor dien Luchtbeschermingsdienst. — Algem. Jaarvergadering. — Voorstellen. — Uit de Afdeelingen. — Commissie Status der Vrouw. — Rectificatie. — Mrs. Chapman Catt. — Uit den Volksraad. — Uit de Tweede Kamer. — Iets over de Deensdhe vrouw.

OPROEP VOOR DEN LUCHTBESCHERMINGSDIENST.

De vrouw in Indië paraat.

Alls natuurlijk gevolg van de oorlogsgeruchten, die in deze tijden weder telkens die wereld verontrusten en in een zenuwachtige en onzekere stemming brengen, hoort en leest men steeds hoe langer hoe meer van maatregelen, die er genomen worden, om bij het uitbreken van een oorlog zooveel mogelijk paraat te zijn, d.W.z. voorbereid op de toestanden, die hieruit kunnen voortkomen.

Men weet nog te veel van den grooten Europeeschen oorlog en daardoor „wat" oorlog is, om zorgeloos te blijven, wanneer er sprake van is, dat een nieuwe oorlog dreigt. Bovendien is men zich teveel bewust, hoe verschrikkelijk een nieuwe oorlog, ook voor de bevolking der oorlogvoerende landen, kan worden, om niet vooruit schikkingen te treffeni, die de gevolgen van deze rampen zoo dragelijk mogelijk kunnen maken.

Er worden cursussen gegeven, om hulpkrachten op te leiden voor den geneeskundigen dienst en gascursussen, om iedereen te leeren wat er gedaan mioet worden ten einde zichzelf te beschermen tegen de kwade gevolgen van eeni gasaanval en hoe men anderen helpen moet, die 'het slachtoffer geworden zijn van mosterdgas en andere vergiftige gassen, waarvan de moderne oorlog zich zal bedienen, om niet alleen den weerbaren vijand buiten gevecht te stellen, maar ook weerlooze burgers te treffen.

Dat hoe langer hoe meer mensöhen doordrongen worden van de noodzakelijkheid dezer voorzorgsmaatregelen, al hoopt men, dat het nooit noodig zal zijn ze in toepassing te brengen en de wereldvrede werkelijkheid moge worden en blijven, blijkt uit de berichten over de vrijwilligers-corpsen, die b.v ook in Nederland opgericht worden in1 verschillende plaatsen.

Vanzelf zal de vrouw hierbij weer, evenals in den Europeeschen oorlog, toen zij geroepen werd vele posten van den man over te nemen, een groote rol moeten spelen. Het is goed, dat de vrouwen zich dit bewust zijn en het initiatief nemen, om met hare organisaties de behulpzame hand te 'bieden aan geneeskundigen dienst en luchtbeschermingsdienst, om door deze samenwerking te komen tot de gewenschte resultaten.

Daarom juiclhen wij het toe, dat de vrouwen in Amsterdam en Den Haag in deze richting reeds werkzaam zijn. In beide plaatsen gaven vele vrouwen gehoor aan den oproep, om zich te melden als vrouwelijke vrijwilliger voor verschillende diensten in tijden van gevaar.

In Den Haag, zoo lezen wij in de Java-Bode, hield Mevrouw Joh. Westerman, oud-lid van de Tweede Kamer, een inleiding en wekte de vrouwen op haar hulp aan te bieden aan die organisaties, die hiervoor in aanmerking komen zöoals het Roode Kruis en de Vereemging voor Luchtvaartbescherming. Ook bij de burgerwacht is een economische dienst, waarlbij de vrouwen zich kunnen aansluiten.