is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 9, 01-09-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal een werkplan opmaken en voor de uitvoering hiervan de medewerking vragen van de plaatselijke Vereenigingen die in deze Commissie vertegenwoordigd zijn, ten einde te komen, zoo mogelijk, tot het vormen van subcommissies.

De eerste plannen hiervoor werden reeds gemaakt op de vergadering van Vrijdag 8 September j.1. en naar aanleiding hiervan werd er door ons Hoofdbestuur een schrijven gericht tot de afdeelingen en correspondentschappen, welk schrijven zij intusschen wel reeds ontvangen zullen hebben. Onnoodig te zeggen, dat wij meenen te mogen rekenen op den steun van al onze leden, om te kunnen komen tot een voldoend aantal vrouwen, die zich vrijwilig beschikbaar stellen voor diensten, die aansluiten bij haar genoten opleiding, of om deel te nemen aan cursussen, die haar zullen bekwamen voor het waarnemen van een functie bij een der nood-diensten.

Als vertrouwenspersonen van onze Vereeniging werden in deze Centrale Commissie benoemd : Mevrouw Kluit en Mevrouw Röver.

MEDEDEELING VAN HET HOOFDBESTUUR.

Het aftreden van Mevr. Hoogesteger.

Tot onzen spijt zag ons Redactielid en wnd. Penningmeesteresse, Mevrouw L. H. G. Hoogesteger-Camman, zich genoodzaakt door verschillende omstandigheden haar functies in het Hoofdbestuur neer te leggen.

Namens ons Hoofdbestuur en de Leden danken wij haar voor het vele werk, dat zij gedurende verscheidene jaren met veel toewijding voor onze Organisatie verricht heeft. Hare medewerking zal bij onze Redactie-Commissie en het Hoofdbestuur in dankbare herinnering blijven.

In verband met dit aftreden van Mevrouw Hoogesteger deelen wij mede, dat haar functie van Penningmeesteresse zal worden overgenomen door Mejuffr. D. C. Draayer en Mevr. C. Ch. Sorgdrager - van Braam Morris het Secretariaat van het Hoofdbestuur zal waarnemen, en zitting nemen in de redactie-commissie.

Het adres van Mevrouw Sorgdrager is Theresiakerkweg 5, Batavia-C.

HET CONGRES TE COPENHAGEN.

In aansluiting op hetgeen wij reeds in het vorige Maandblad mededeelden over het dertiende Congres van de Internationale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en Gelijk Staatsburgerschap, dat in Juli te Copenhagen gehouden werd, willen wij thans eenige besluiten en verklaringen, door de afgevaardigden op dit Congres genomen en uitgesproken en die ons door Mevrouw van Overveldt, vertegenwoordigster van onze Ned.-Ind. Vereeniging op dit Congres, werden toegezonden, afdrukken.

Het dertiende Congres van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en Gelijk Staatsburgerschap te Copenhagen,

bekrachtigde het ingenomen standpunt ten opzichte van den eisch van gelijke rechten voor mannen en vrouwen ;

dringt er bij de aangesloten vereenigingen op aan, om met alle ten dienste staande wettige middelen te strijden voor de verkrijging of voor het behoud daarvan ;

spoort de vrouwen aan, om op politiek terrein meer samenwerking met den man te zoeken, omdat die samenwerking onontbeerlijk is voor het wel en wee der naties en voor het verkrijgen van gelijke rechten voor mannen en vrouwen ;

besluit het verzoek te richten tot de regeeringen van alle landen, waar de vrouwen nog niet in het bezit zijn van die rechten, haar die te willen verstrekken ;

en zal bovendien aan Dr. Roberto M. Ortiz, President van Argentinië, een adres zenden, onderteekend door alle afgevaardigden van het Congres, waarin de eisch om het kiesrecht te geven aan de Argentijnsche vrouwen — wier hoog peil van ontwikkeling door de geheele wereld wordt erkend — ondersteund wordt.

Door de Commissie voor den Vrede en den Volkenbond van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en Gelijk