is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 9, 01-09-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kening moet worden gehouden: de geschiktheid van hem of haar, die er mee belast wordt. Hoe is het daarmee bij het ontslaan v. d. gehuwde vrouw en het weren v. d. vrouw in het algemeen?

Zal vooral bij het onderwijs het ontslaan van goede, geroutineerde onderwijzeressen niet vaak een verlies beteekenen? En dit geldt natuurlijk niet alleen voor de onderwijzeressen. Ook in andere beroepen zal men op deze wijze vele goede werkkrachten weren. Is dit alles te verdedigen? Alleen met in de eerste plaats de meest geschikte en voor haar of zijn taak berekende werkkracht te nemen, vervolgens steeds voor gelijke arbeidswaarde, vrouw of man, gelijk loon te betalen, kan men komen tot een zuivere arbeidsverdeeling, die de beste praktische resultaten zal geven en geen bevoorrechting inhoudt van man of vrouw. Zoolang men voortgaat de vrouw, en hiertoe behoort ook de gehuwde vrouw, want zij blijft de persoonlijkheid, die zij voor haar huwelijk was, beperkende bepalingen op te leggen in de wijze, waarop zij haar levenstaak meent te moeten opvatten en ten uitvoer brengen, zal er voor haar reden tot ontevredenheid bestaan en zal zij zich achteruitgezet voelen.

Men stelle zich eens voor, wat de gevolgen zullen zijn voor de vrouw in de toekomst, van al de wettelijke bepalingen, die men op het oogenblik bezig is voor den „Vrouwenarbeid" te maken. Dit stemt tot nadenken. (Zie bevoorrechting bij benoemingen).

IS VROUWENARBEID DE OF EEN V. D. OORZAKEN V. H. VERMINDEREN DER HUWELIJKEN?

Om hierop antwoord te geven, kan ik niet beter doen, dan de cijfers aan te halen, die hierover gepubliceerd werden door de Commissie, welke benoemd werd door de Federatie v. R. K. Vrouwenbonden, met het doel, het vraagstuk v. d. Vrouwenarbeid in studie te nemen. De onderstaande getallen waren het resultaat:

In 1849 waren van alle vrouwen tusschen 20 en 60 jaar nog geen 54% gehuwd, welk percentage in 1930 tot ruim 65% gestegen was.

!§§>

Bibliotheekdagen.

Maandag- en Donderdagavond tusschen half zeven en half acht, Wilhelminalaan 14 pav. Zooals men weet, worden de boeken aan de leden gratis uitgeleend en aan niet-leden tegen een kleine vergoeding. Vraagt inlichtingen bij de bibliothecaresse.

BANDOENG.

KORT VERSLAG over Juli en Augustus.

In de vacantiemaand werd hier niet vergaderd. Wel vertegenwoordigden eenige bestuursleden de vereeniging bij de opening van de Jaarbeurs en bij het 35-jarig jubileum van Raden Dewi Sartika aan haar school.

Op 22 Augustus was het voornaamste punt van de agenda de lezing van den heer B. Sluimers, Hoofdredacteur van het Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode over „De Vrouw in het moderne China".

Het zaaltje van de Theosofische Vereeniging was zoo goed als vol, toen de Presidente de vergadering opende. Er waren vele belangstellenden die nog met de Vereeniging kennis moesten maakten.

Een datum werd vastgesteld voor een bespreking van de leestrommel.

Het defensieplan, uitgegaan van de Vaderlandsche Club en onderteekend door menschen uit de verschillende bevolkingsgroepen, ons ter behandeling door het Hoofdbestuur toegezonden, werd besproken.

Het Bestuur had voor deze avond verschillende dames uitgenoodigd om over hun politieke partij te spreken om onze nieuwe leden voor te lichten bij het kiezen van een politieke richting. De vertegenwoordigsters van Pasoendan Istri en van de Indische Kath. Partij waren verhinderd te komen; de Chineesche Vrouw bleek niet aan politiek te doen, terwijl de Christelijke Staatspartij geen enkel vrouwelijk lid bleek te hebben. Zoo bleven alleen het I.E.V., de Vaderlandsche Club en de Indisch Algemeen Democratische groep over. De dames Kolmus, Hermans en Tan voerden om de beurt het woord en moedigden de aanwezigen aan om partij te kiezen, want hoe meer nieuw bloed er in een partij zal stroo-