is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 11, 01-11-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men een opleiding van pl. m. 3 weken in een Ziekenhuis. Kan men door één of andere omstandigheid aan dezen laatsten eisch niet voldoen, dan blijft men Aspirant-Helpster. Is aan den volledigen eisch voldaan, dan heeft men den titel van Helpster 3de klas. Men krijgt een diploma, één roode chevron op de rechtermouw van het voorgeschreven costuum en een Roode Kruis-insigne. De Asp. helpster krijgt alleen een insigne.

Om het geleerde, voornl. het verbandleggen, te onderhouden, zijn te Bandoeng, in navolging van Batavia, oefenmiddagen ingesteld. Zij, die daaraan deelnemen oefenen twee maal per maand een uur onder toezicht van een gedipl. helpster of een gedipl. verpleegster. Helpster 2de en 1ste klas kan men worden door langeren tijd in een Ziekenhuis te werken. Men krijgt dan resp. twee en drie roode chevrons.

Te Bandoeng krijgen thans ongeveer 350 dames, waaronder 150 Inheemsche, verdeeld over 15 cursussen, een Roode Kruis-opleiding, terwijl ongeveer 80 Helpsters en Asp. helpsters de oefenmiddagen bijwonen. In Januari a.s. als de dames, die zich momenteel voor E. H.B.O. bekwamen, klaar zijn, wordt onmiddellijk een nieuwe cursus begonnen. Men kan zich dan ook doorloopend opgeven, alhoewel niet altijd dadelijk met de lessen kan worden aangevangen. Door de tijdsomstandigheden heeft een groote toeloop plaats, zoodat wel begrepen zal worden, dat niet allen tegelijk kunnen worden aangenomen. NIEMAND wordt afgewezen, doch men krijgt een beurt naar gelang van het tijdstip, waarop men zich opgeeft. Alle gewenschte inlichtingen geeft Mevr. A. van de Akker - de Voogd, Billitonstraat 14, Tel. 871, Leidster van de Damescursisten. Men kan zich ook wenden tot den Secretaris van het Roode Kruis, Tel. 1083.

G. de Leede — Boezel. Bandoeng, October 1939.

HUTSPOTCLUBS.

Denkelijk heeft ieder onzer lezeressen weieens den naam „Hutspotclubs" gehoord of gelezen over deze clubs, die sedert eenige jaren in Nederland bestaan, maar mogelijk is men nooit ver¬

der gekomen en heeft zich een meer of minder vaag denkbeeld gevormd over dit begrip. Bij velen heeft zich door den naam de idee gevormd, dat met deze clubs iets zeer huisvrouwelijks bedoeld wordt, een bijeenkomst van huismoeders, die bij elkander komen, om te spreken over zeer huishoudelijke dingen, zooals de naam dan zou aangeven.

Inderdaad moeten wij toegeven, dat de laatste opvatting begrijpelijk is, wanneer men slechts als oppervlakkige toeschouwer de zaak van verre bekijkt, maar wie, hetzij in Nederland, hetzij hier in Indië, nader met deze clubs kennis maakte, weet, dat er achter dezen eenvoudigen en huisvrouwelijken naam een diepere, symbolische beteekenis verborgen is.

Ja, ook in Indië is men sedert eenigen tijd in de gelegenheid met deze hutspotclubs kennis te maken. Er is n.1. een dergelijke club opgericht te Batavia, die zich in een groote belangstelling mag verheugen en nu reeds een honderd vijftig leden telt.

Wat is de bedoeling van deze clubs? In het kort gezegd: de vrouwen, alle vrouwen nader met elkander in aanraking te brengen, op een ongedwongen wijze, zoodat zij in de gelegenheid zijn van mensch tot mensch met elkander te spreken, elkander nader te leeren kennen, en daardoor elkander beter te begrijpen. Aangezien van oudsher gebleken is, dat dit contact het beste bereikt wordt aan een gezelligen, goeden maaltijd (de belangrijkste besluiten en verdragen zijn in de wereld vaak tot stand gekomen of althans voorbereid aan een goed diner) besloten de vrouwen dit voorbeeld van de mannen te volgen en ziedaar de hutspotclubs werden geboren, waar men aan een eenvoudigen maaltijd elkander ontmoet en hier spoediger tot een meer vertrouwelijk gesprek komt, dan op een vergadering, waar men den geheelen avond rustig naast elkander zit te luisteren naar een spreker of spreekster. Nu zou men misschien hieruit afleiden, dat er op deze wijze in de Hutspotclubs niet meer gesproken zal worden, dan over koetjes en kalfjes, zoo het gewone doen, wanneer men op bezoek is. Maar dan vergist men zich. Vóór de maaltijd wordt er door een der aanwezigen, een