is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 1, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met hartelijken dank ontvangen voor de Fondskas van de:

Afdeeling Middelburg . ƒ25,— Afdeeling Alkmaar . . ƒ30,—

// Zalt-Bommel . // 40,-— // Goes . . . // 25,—

// Schiedam . . // 50,— Correspond. te Breda . >/ 19,—

n Assen . . . // 20,— // // Almelo . // 10,64

v Maastricht .//20,— // // Gouda . // 16, —-

// Alfen-Aarlan- // // Zeist. .//40,—

derveen-Kou- // // Hillegom-

dekerk. . . // 25,— Bennebroek » 19,12

Te zamen . . . ƒ339,70 Den Haag , D. A. TAK ,

Javastraat 62. Penningmeesteres vjh Hoofdbestuur.

Amersfoort. Nog onder dankzegging ontvangen ƒ25 van Mevr. L. C. te Oosterbeek voor de meisjes, die voor apothekersbediende opgeleid worden

Leiden. Het Afdeelingsbestuur denkt weldra eene VERLOTING te houden van Dépot-artikelen a 50 cents per lot. Andere Besturen en de Correspondenten van //Tesselschade" worden verzocht het plan te steunen door het nemen van loten, welke verkrijgbaar zijn bij Mejuffrouw A. SCHOLTEN", Rapenburg 67.

Oudshoorn-Afen-Aarlanderveen-Koudekerk. Onze Secretares, tevens Directrice van het Bemiddelingsbureau, Mejuffrouw WERNINK, heeft haar ontslag geuomen; in hare plaats is gekozen Mevrouw M. DUTVIS—Van Aiikel te Koudekerk.

Assen. In de plaats van Mevr. E D. JOLLES—IIalbertsma, die hare betrekking van Voorzitster heeft nedergelegd , is als zoodanig gekozen Mevr. II. A. IIAETOGH HEYS VAN ZO UT E VEE NVan der Veen.