is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 3, 01-07-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1025. Wanted in the country by a Family with two girls, an English Nursery Governess. To apply lor information to Mrs. UMBGROVE—Qüarles van Ufforu , Usselkade, Zutphen.

N°. 1026. Eene beschaafde Weduwe, 50 jaar, P. G., verscheidene jaren aan het hoofd van eene inrichting gestaan hebbende, wenscht zoo spoedig mogelijk geplaatst te worden als Huishoudster of tot gezelschap bij een heer en dame. De beste getuigschriften staan haar ten dienste, en verdere inlichtingen zijn te bekomen bij Mevrouw A. ERACKERS te Zalt-Bommel.

N°. 1027. Eene Engelsche jonge Dame, werkzaam aan eene meisjesschool nabij Londen, wenscht hare vacantie (Aug.—Sep.) in eene Hollandsche familie door te brengen. Tegen vergoeding van reiskosten is zij genegen taal- en conversatieles te geven. Adres Mevrouw DE LEEUW—Nuiiout van dek, Yeen te Bergen-op-Zoom.

N°. 1028. Eene ])ame, P. G. , van middelbaren leeftijd, met veel ondervinding, algemeen ontwikkeld, Eransch en Engelsch sprekend en bekend met het Duitsch, ook ervaren in al wat het besturen eener huishouding betreft, zag zich gaarne zelfstandig geplaatst. Zij wenscht in eene deftige familie voor het bestuur der huishouding op te treden, desgevorderd daarbij zich ook de opvoeding van kinderen te zien toevertrouwd, of als directrice aan een gesticht of inrichting werkzaam te zijn. Uitstekende informaties kunnen verstrekt worden. Nadere inlichtingen geeft Mevr. KRUYF— Swauth, Ubbo Emmiussingel, Groningen.

N°. 1029. Eene zeer beschaafde Weduwe, P. G., biedt tegen Augustus op nader te bepalen voorwaarden aan: twee kamers en huiselijk verkeer aan eene dame of jong meisje. Hare woonplaats is Apeldoorn. Mejuffrouw SCHOLTEN, Rapenburg 67 te Leiden, is gaarne bereid nadere informaties te geven.