is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 5, 01-09-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilde Jaargang. September 1891. No. 5.

ï 1.111.| i 11 # 11, j3 ESCHERMVROUW : j-f. JA. DE O N [ N G I N -jR. E G E N T ES,

CORRESPONDENTIE-BLAADJE.

jJlTGEVERS: pEBF^. J^LEYN VAN }VlLLIGEN, TE pELFT.

De Directrices van de Bemiddelingsbureaux zenden hare advertentiën in vóór den der maand, uitsluitend bij

de Secretares van het Hoofdbestuur.

De Leden der Voreeniging kunnen advertentiën met betrekking tot de beschaafde, onbemiddelde vrouw plaatsen op de volgende voorwaarden, mits ingezonden bij de Directrice van het Bemiddelingsbureau harer Afdeeling: voor 5 regels is d3 prijs ƒ1,-, voor iederen regel meer 10 cents; bij herhaalde plaatsing darzelfda advertentie: voor 5 regels ƒ0,50, voor iederen regel meer 10 cents.

Voor niet-Leden is de prijs ƒ2- voor 5 regels, en 25 cents voor iederen regel meer.

Iedere advertentie, ingezonden door Afdeelingen, Correspondent 3n of Directrices van da Bemiddelingsbureaux, wordt slechts éénmaal gratis geplaatst; bij herhaling is da prijs voor 5 reg. ƒ0,50 en 10 ets. voor iadaren regel mear.

Alle advertentiën, batrekking hebbande op eengescliikten werkkring voor baschaafde vrouwen, of op 't gebied van vrouwelijke kunstnijverheid, worden gaarne tegen bovengemelde voorwaarden geplaatst.

De Secretaressen zenden gewijzigde of nieuwe adressen van Laden harer Afdealing uitsluitend aan de HH. Uitgevers van het Blaadje vóór den 20i'e i van iedere maand.

- - - " - ■ - ,

Afdeelingstesturen en Correspondenten worden er nogmaals op gewezen, dat lijsten voqi' den Algemeenen Bazaar te verkrijgen zijn bij Mejuffrouw VAN DOHSSEll, Lijnbaan, Dordrecht.

Schiedam. Onze Afdeeling leed een groot verlies door het overlijden onzer lieve , algemeen geachte Presidente, Mevrouw HAVERSGHMIÜT—Osti.