is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 11, 01-03-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilde Jaargang. Maart 1892. No. II

mmecflaii.

]3eschermyrouw : ƒ!. JA. de JIoningin-^egent es,

CORRESPONDENTIE-BLAADJE.

jjltgevers : pebt^. Jileyh van )vllligen, te jïelft.

De Directrices van de Bemiddelingsbureaux zenden hare advertentiën in vóór den 20sten der maand, uitsluitend bij de Secretares van het Hoofdbestuur.

De Leden der Vereeniging kunnen advertentiën niet betrekking tot de beschaafde, onbemiddelde vrouw plaatsen op de volgende voorwaarden, mits ingezonden bij de Directrice van het Bemiddelingsbureau harer Afdeeling: voor 5 regels is de prijs ƒ1,-, voor iederen regel meer 10 centsbij herhaalde plaatsing derzelfde advertentie: voor 5 regels ƒ0,50, voor iederen regel meer 10 cents.

Voor niet-Leden is de prijs ƒ2,- voor 5 regels, en 25 cents voor iederen regel meer.

Iedere advertentie, ingezonden door Afdeelingen, Correspondenten of Directrices van de Bemiddelingsbureaux wordt slechts éénmaal gratis geplaatst; bij herhaling is' de prijs voor 5 reg. ƒ 0,50 en 10 ets. voor iederen regel meer.

Alle advertentiën, batrekking hebbende op eengeschikten werkkring voor beschaafde vrouwen, of op 't gebied van vrouwelijke kunstnijverheid, worden gaarne tegen bovengemelde voorwaarden geplaatst.

De Secretaressen zenden gewijzigde of nieuwe adressen van Leden harer Afdeeling uitsluitend aan de HH. Uitgevers van het Blaadje vóór den 20sten van iedere maand.

De nieuwe Statuten met Huishoudelijk Reglement worclen eerstdaags verzonden aan Correspondenten en Secretaressenaan deze laatsten met 1, 2 of meer extra-exemplaren, al naar dé Aideelings besturen bestaan uit 3, 5 of meer leden. Wie er meer

IV ^rn'',C Ontva"oen > kan ze aanvragen bij de Secretares van het Hoofdbestuur.

Voor de aanstaande periodieke verkiezing van twee leden van het Hoofdbestuur zijn opgemaakt de volgende alphabetische drietallen :