is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 11, 01-03-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bemiddelingsbureau Amsterdam, Mevrouw LUGT— Verschuur, Tesselschadestraat 8. Spreekuur: voor dames bij wie eene betrekking vacant is, Donderdag van 1%—S1/2 ure; en Woensdag-ochtend van 10—12 ure voor dames die geplaatst wenschen te worden.

N°. 1195. Eene Weduwe van goeden huize biedt zich aan ter liefderijke verzorging van een kind, jongen of meisje uit deftigen stand, tegen maandelijksche vergoeding van 50 gulden, buiten kosten van kleeding, geneesknndige hulp en schoolgeld.

Informatiën geeft Mevrouw COUMANS—IJzendoorn , Laan Copes van Cattenburch, Den Haag.

N°. 1196. Een jong Meisje van 24 jaar, P. G., zoekt plaatsing tot hulp in de huishouding, liefst bij eene ziekelijke dame, die verpleging behoeft. Ook niet ongenegen bij eene zenuwlijderes geplaatst te worden. Adres als boven.

N°. 1197. Een jong Meisje, vloeiend Engelsch sprekend, en haar diploma middelbaar onderwijs Engelsch verkregen hebbende, zoude gaarne eenige lessen hebben. Niet ongenegen met jonge dames te wandelen en ze te oefenen in het spreken der Engelsche taal. Adres als boven.

N°. 1198. Eene jonge Dame, ruim 19 jaar oud, zoekt plaatsing ter assistentie in de huishouding of gezelschap. Salaris geen vereischte. Inlichtingen geeft Mejuffrouw TERPSTRA , Van Welderenstraat, Nijmegen.

N°. 1199. Betrekking gezocht fot hulp in de huishouding en bij kinderen, of tot gezelschap, voor twee Meisjes uit den zeer beschaafden stand, bekend met vrouwelijke handwerken en talen. Inlichtingen geeft gaarne Mevrouw POSTMA, Haarlem.

N°. 1200. Twee jonge Dames wenschen te Haarlem of omstreken lessen te geven in piano, of ook wel met geoefende dames ensemble-stukken te spelen; zij zijn niet hoog in haar eischen, met een klein salaris tevreden. Inlichtingen aan bovengenoemd

adres.