is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 6, 01-09-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12de Jaargang.

September 1892.

No. 6.

TESSELSCHADEx

j3ESCHERMVROUW ! ji. JA. DE jloNINGIN-JlEGENTES.

CORRESPONDENTIE-BLAADJE.

Op den 8en Augustus jl. is //Tesselschade" in liet bezit gesteld van ƒ 200,000 (twee honderd duizend gulden), zijnde dit het legaat, bij testament aan de Vereeniging vermaakt door Mejuffrouw P. S. ZEGERS VEEOKENS, in 1888 overleden in Wiesbaden.

Zooals de Bestuurderessen weten zijn er vele moeilijkheden over dit testament gerezen, maar door den langen tijd van onzekerheid zijn ondertusschen de gekweekte renten voldoende om enkele onkosten te dekken.

Nu blijft nog de vraag of het legaat bedoeld is voor de geheele Vereeniging dan wel uitsluitend voor de Afd. Amsterdam. Zeer spoedig hopen wij daaromtrent tot eene beslissing te komen, volgens Art. 39 van de Statuten. Maar hoe het worde uitgewezen, laat ons niet vergeten, dat, worde het geld gestort in de Algemeene Kas, of in die der Afdeeling, het altijd ten goede komt aan de onvermogende, beschaafde vrouw. Wie het ook beheere, steeds zal men geleid worden door het beginsel dat het eene ernstige verantwoordelijkheid is over zoo groote som tot rentmeester te zijn aangesteld.

Dat rentmeesterschap is daarbij in de eerste jaren ook in letterlijken zin te verstaan, want het legaat is bezwaard met vele uitkeeringen. In de eerste jaren dus zullen wij, onze verplichtingen volbrengende, niet veel van dit geld voor de Vereeniging kunnen uitgeven.

Laat //Tesselschade" het legaat aanvaarden met dankbaarheid aan haar, die aan een woord vol overtuiging dóór het Eerelid van ons Hoofdbestuur gesproken, zulk eene goede plaats gaf. Moge hare gift velen tot zegen worden.

liet Hoofdbestuur,

JEETJE DE BOSCH KEMPER,

Voorzitster.

H. BODDAERT—Schuuübeque Boeyf.,

Seer et ar es.

De Algemeene Bazaar zal dit jaar gehouden worden te Rotterdam, van 20 22 September, in de Societeit „Harmonie"

De Afdeelingen worden vriendelijk verzocht hare inzendingen ongefrankeerd te doen en te willen zorgen, dat de goederen Zaterdag 17 September aankomen aan het adres van den Heer W. A.