is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 8, 01-11-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A's algemeene opmerking moge hier gezegd worden, dat er naast het° vele dat te prijzen viel, nog te veel kleine voorwerpen aanwezig waren, die niet van goeden smaak getuigden De Bestuurderessen, die zulke zaken nochtans — misschien uit medelijden — aannemen , moeten niet verzuimen de dames-werksters hierop te wijzen, opdat zij niet weêr zondigen. Paletten met wollen bloemen, speldenkussentjes in den vorm van kaasjes inktlappen in dien van bloemen en dergelijke zijn onaestetisch; de vorm van iets moet aan het doel van gebruik beantwoorden, en de versiering in harmonie zijn met den vorm, anders is een voorwerp niet mooi. Dat dergelijke kleinigheden nochtans verkocht worden, ligt eensdeels daaraan, dat vele dames voor liet door haar voor den ""Bazaar bestemde geld liever verscheidene kleine (zij het dan ook niet-mooie) zaakjes koopen, ten einde bij alle jonge dames iets te kunnen uitzoeken; anderdeels daaraan, dat men lietst weinig besteedt en das uitsluitend goedkoope artikelen koopt! De grootere voorwerpen gaan zelden mank aan het euvel van smakeloosheid • het z g. knutselen schijnt er meer aanleiding toe te geven Bestuurderessen kunnen het hare er toe bijdragen, dat langzamerhand het gezegde /-werk van //Tesselschade" gelijk slaat met «smaakvol werk." Netjes uitgevoerd is het reeds; daarom getroosten de koopsters zich ook gaarne iets hoogere prijzen dan de in winkels

gevraagde. •

II M de Koningin-Regentes betuigde wederom zeer mildehjk

Hare belangstelling in het streven der Vereeniging; onze oprechte dank zij Haar daarvoor toegebracht. Evenzoo aan de jonge dames, die door hare zuo gewaardeerde hulp veel bijbrachten tot het slagen van dezen Bazaar; zij vervulden hare vermoeiende taak met lust en opgewektheid.

De totale ontvangst ten bedrage van /1926,20 is als volgt verdeeld over do inzendingen:

Amsterdam . . . ƒ341,50

Rotlerdam. . . . " 242,15

Arnhem . ... " 205,30

Den Haag. , ■ " 169,50

Nijmegen • " 125,70

Haarlem . ... » 123,30

Dordrecht ... » 121,85

Groningen . ... " 84,9 >

Delft " " 72,10

Eem- en Gooiland . u 68,87'

Kapelle ƒ 60,75

Leiden " 56,92 5

Apeldoorn ... // 54,20 Gorinchem . » 51,90

Bergen-op-Zoom . . » 40,78

Zutphen » 39,45

Zalt-Bommel . . . " 25,37

Goes '' 14,95

Amersfoort . . . . n 14,20 Nieuwediep-Heldcr . n 12,15