is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 11, 01-02-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12de Jaargang. Februari 1893. No. II.

TESSBLSCHADE,

|3eschermvrouw : ji. JA.. de JIoningin-JIegentes.

CORRESPONDENTIE-BLAADJE.

Het Hoofdbestuur heeft in zijne laatste vergadering de volgende alphabetische drietallen opgemaakt ter vervulling der periodieke vacaturen in zijn midden:

Jonkvrouw De Bosch Kemp er (aftredend Lid).

Mevrouw De Ruyteii de Wildt—Gobius, Vlisssingen. Mejuffrouw Wolterbeek, Amsterdam.

en

Mevrouw Cadet—Kempeus (aftredend Lid).

Mevrouw Van der Chijs—De Wilde, Gorincliem. Mejuffrouw Van Haakten, Almelo.

Als Correspondente voor Lisse—JBennebroek (het vroegere Correspondentschap Ilillegom — Bennebroek) is opgetreden Mevrouw VAN VRIJBËRGHE DE CONINGH—Maritz te Lisse.

Amsterdam. Gaarne vermelden wij onder dankzegging aan Afdeelingsbesturen, Cjrrespondentschappen en particulieren de ingekomene gelden op onze aanvraag in het Januari-nommer voor de lessen van twee candidaten:

Van de Afd. Amersfoort ƒ30, Groningen ƒ 25, Den Helder ƒ15, Alkmaar ƒ10; Correspond. Salland ƒ20, Brummen ƒ16, Kapelle ƒ5; van Mejonkvr. v. Z v. N. ƒ10; zoodat de lessen thans voortgezet kunnen worden. ,

P. H. WOLTERBEEK, Secretares.

De Afdeeling Amsterdam voldoet gaarne aan het verzoek der dame, die zich heeft toegelegd op het inmaken van confituren, om haren hartelijken dank over te brengen aan al de Aldeelingen, die hare pogingen steunden. Het zal aan haar zoowel als aan de welwillende koopsters zeker aangenaam zijn te vernemen, dat haar dit gedurende het afgeloopen jaar een vrij aardige bron van inkomsten verzekerde. Zij vleit zich dat de Afdeelingen en Correspondenten die zulks nog niet deden haar het volgende seizoen ook bestellingen züllen opdragen. Zij wil dan ook een proef nemen met vruchten u F eau, zoet zuur en pickels. Christmas plumpuddings zijn altijd op aanvrage te krijgen. Met de opmerking dat enkele