is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 12, 01-03-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12de Jaargang. Maart 1893. No. 12.

TESSBLSCHADE*

^eschermvrouw: Ji. JA. de j^oningin—j"\.egentes.

CORRESPONDENTIE-BLAADJE.

De Penningmeesteres van het Hoofdbestuur herinnert Afdeelingsbesturen en Correspondenten aan Art. 24 der Statuten. Vóór 15 Maart e. k. zal per briefkaart worden medegedeeld het aandeel in het tekort voor het Blaadje.

De belangen onzer Eondskas worden ook vriendelijk maar dringend aanbevolen. De aanvragen om toelagen uit deze zijn velen en nemen steeds toe. Moge dus bij het sluiten van het boekjaar nog eens aan de Fondskas gedacht worden!

Den Haag, D. A. TAK,

Javastraat 62. Vennivgm. v/k. Hoofdbestuur.

Secretaressen en Correspondenten worden herinnerd aan liet inzenden van haar ■! aar ver slag, overeenkomstig art. 22 der Statuten.

Opgave van aantal leden en werksters, van het bedrag der contributies en van het uitgekeerde werkloon, alsmede van ingekomen giften, wordt dringend verzocht; eveneens beantwoording der vraag: hod worden door u of uwe mede-Bestuursleden de Dames-werksters en -betrekking-zoekenden met den inhoud van het CorrespondentieBlaadje bekend gemaakt? Door het ter lezing te leggen in uw dépot of op andere wijze ?

Alkmaar. Door het overlijden van Mevrouw de Wed. DE LANGE—De Lange heeft liet Bestuur onzer Afdeeling een belangstellende en zeer gewaardeerde medewerkster verloren; van af de oprichting der Algemeene Vrouwenvereeniging // Tesselschade zoolang hare krachten het toelieten, was zij met ijver en lust voor onze Afdeeling en de Vereeniging werkzaam. Bij testamentaire beschikking heeft de overledene honderd gulden gelegateerd aan de Afdeeling Alkmaar der Algem. Nederl. Vrouwen vereen. '/Tesselschade "

Hem- en Gooiland. Mevrouw NOLTflENlUS—Boobaeut nam wegens vertrek naar elders ontslag als Bestuurslid onzer Afdeeling; als Directrice van het Bemiddelingsbureau treedt in hare plaats op Mevrouw de Wed. LANGE—Beuker te Baarn

Nieuwedtep—Helder. Als Presidente onzer Afdeeling is opgetreden Mevrouw G KAN PRÉ MOLIÈRE—Bommezijn.