is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, 01-04-1893 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport f 175.—

Van de Correspondente te

Gouda » 20.19

Brummen » 10. —

Almelo » 20.—

Deventer » 15.—

Hellevoetsluis » 15.—

Rijnstreek » 25.—

Salland » 15.—

Nieuw endam » 10.—

Te samen f 305.19 Benevens van Mejuffr. van Houten » 10.— van eenige Hoofdbestuurderessen » 21.30

Het Verslag van den Haag spreekt met voldoening over het afgeloopen jaar. De verplaatsing van het depót schaadde niet aan den verkoop, integendeel, deze steeg en bedroeg op etiquetten /"6817.24, terwijl aan bestellingen ƒ4433.25 werd ontvangen, waardoor aan werkloon bijna ƒ5300.— kon worden uitgekeerd. H. M. onze Beschermvrouw toonde bij voortduring Hare belangstelling door bestelwerk en belangrijke aankoopen op den Bazaar in October, die — dank zij den zeer gewaardeerden steun van het publiek — zulke uitstekende resultaten opleverde. Het aantal aanvragen om werk neemt steeds toe, zoodat het Bestuur zich aanbevolen houdt voor nog meer bestellingen ten einde alle dames van werk te kunnen voorzien, te meer nu het vroeger heerschende vooroordeel, dat alles bij »TESSELSCHADE", duurder zou zijn dan elders, gelukkig geheel is overwonnen. Van het Bemiddelingsbureau werd veel gebruik gemaakt, het aantal aanbiedingen overtreft echter steeds dat der aanvragen. De op verschillende wijzen geconserveerde vruchten vinden veel aftrek, waarschijnlijk zullen er weldra zuren aan worden toegevoegd.

Het Bestuur onderging eenige uitbreiding. Aan giften ontving de Afdeeling f 535.—, terwijl zij de Algemeene Kas bedacht.