is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 11, 30-11-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE. LOON. GEMEENTE. LOON.

Nijmegen. Brood- en beschuitbakkerijen. Utrecht. Broodfabrieken.

Internen: f 50,— a f 60,— tot f 130,— De weekloonen bedragen voor:

a f 150,— (enkelen nog dagpl. naehtpL

meer). bankwerkers 10,875 11,45»:

Externen: ongeveer f 9—f10,— p. week. ovenisten 12,875 13,45°

Rotterdam. Brood-, koek- en beschuitbakkerijen. deegmakers ..... 11,625 12,64

Over het algemeen wordt verdiend door: voorlieden 11,955 11,955

Meesterknechts . . . f 17,50 p. week. meesterknechts.... 15,91 18,—

Ovenisten en patrijnisten » 14,— » » magazijnmeesters . . . 12,455 13,455

Trog- en bankwerkers. »13,— » » „ (hulp-) . 11,37° 11,95®

Noodhulpen 20 ets. per uur. bakkers (luxe brood). . 13,26 13,26

Schiedam. Brood-, koek- en beschuitbakkerijen. noodhulpen .....— 15 ets. p.u.

In den regel wordt betaald aan: . Coöperatieve bakkerijen.

Meesterknechts f 15—f 16,— per week. Meesterknechts . . f 14, p. w.

Gezellen f 10—f 14,— (normaal f 10—• Bakkers » 10,— » »

f 12, ) per week. Broodrondbrengers . f6—» 8,— » »2)

Jongens f 1—f 2,50 per week. (nl. f5 a f7,- vast loon en f 1,— I

Utrecht. Brood-, hoek- en beschuitbakkerijen.') provisie).

De normale weekloonen bedragen voor: Noodhulpen 20 ets. per uur.

externe meesterknechts f 13,—. interne » » 3,50.

externe bakkers f 11,—. interne » » 2,50.

De enkele afzonderlijke broodrondbrengers verdienen naar schatting f 8,— per week. 21

') De externe gezellen ontvangen één brood per dag.

2) Maken geen volle arbeidsdagen (zie de tabel van den arbeidsduur).

Zooals uit de noten van deze tabel blijkt, wordt meer speciaal in het kleinbedrijf veelal aan de externe gezellen vrij brood gegeven. Welke toeslagen voorts nog werden opgegeven, blijkt uit onderstaand overzicht.

Amsterdam. De broodbezorgers genieten bij sommige patroons boven hun loon 2 pCt. van hunne ontvangsten. In de coöperatieve bakkerijen ontvangt liet personeel een aandeel in de winst.

Arnhem. In. één broodfabriek geniet het gezamenlijke personeel 2'/2 pCt. van de overwinst. Voorts worden daar met Nieuwjaar — behalve aan den chef-bakker — fooien uitgekeerd ten bedrage van 1 of maal het weekloon, terwijl ten slotte nog zij vermeld, dat aan liet personeel vrij linnen voor bovenkleeding ten behoeve van het bedrijf wordt verstrekt.

In een der beide hier ter stede gevestigde coöperatieve bakkerijen ontvangt het personeel 10 pCt. van den meerderen omzet, welke in een zeker tijdvak, in vergelijking met een daaraan voorafgaand tijdvak, verkregen wordt. Iiï den laatsten tijd bedroeg liet aandeel van eiken gezel + f 50,— per jaar. Bij ziekte wordt in de eene coöperatieve bakkerij het volle loon uitgekeerd, terwijl in de andere f 5,— per week uit een ziekenfonds wordt genoten,^ welk bedrag tot het volle loon wordt aangevuld door een uitkeering uit een eigen ondersteuningsfonds.

Delft. In één coöperatieve bakkerij genieten de gezellen door verzekering, waarvoor zij niets behoeven te betalen, bij ziekte gedurende 13 weken vol loon, daarna gedurende 6 weken 3 en voorts gedurende 6 weken ll% van het loon. In de andere coöperatieve bakkerij wordt aan zieke gezellen gedurende 13 weken het volle loon uitgekeerd, zonder dat het personeel daarvoor iets behoeft bij te dragen. In beide ondernemingen is het personeel gratis verzekerd tegen ongevallen. In de eene onderneming wordt jaarlijks 6 dagen vacantie gegeven met dubbel loon, terwijl in de andere per jaar 3 dagen verlof wordt toegestaan met behoud van loon. In de laatst bedoelde onderneming wordt aan het personeel jaarlijks nog een extra weekloon

uitgekeerd. .

Dordrecht. In het kleinbedrijf ontvangen de gezellen met kermis en Nieuwjaar tooien van f 2,50—f 5,—. In de broodfabrieken wordt aan de gezellen een verlof van 3-6 dagen toegestaan met behoud van loon. , . , .

's-Gravenhage. In enkele coöperatieve bakkerijen deelen de arbeiders mede in de winst. De loopers ontvangen 5 pCt. van het bedrag der door,hen verkochte beschuit.

Haarlem. Soms worden aan de loopers eenige percenten van den verkoop toegekend.

Leeuwarden. In enkele fabrieken wordt een zeker deel van de winst onder het personeel — niet gelijkelijk — verdeeld.

Leiden. In een tweetal broodfabrieken ontvangen de gezellen jaarlijks een toeslag (± t 8,—, f 10,— of f 12,—) uit de winst, terwijl in deze ondernemingen bovendien met Nieuwjaar een fooi van f 2,— wordt toegekend. In één coöperatieve bakkerij wordt aan het personeel ecu Nieuwjaarsfooi van f 1,— gegeven, terwijl een premie van 50 ets. wordt betaald voor het