is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 11, 30-11-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE. (nm) Rust- en schafttijden. Overwerk, nacht- en Zondagsarbeid.

Arnhem .... 6 6 * 8—8£, 12—1, 3^—4. Geen overwerk en geen regeling voor de bet^fts

/4ph ftnHppnpmin^ Iedere werkman arbeidt eenmaal per week 's

(een onacincmi ö; ^van g um. n m tot 6 um. v>m^ jn hoofdzaak voor Jt

aanhouden van de vuren, waarvoor dan f 1,75 ^ Jt betaald. Na het verrichten van dezen nachtarbeid w Jej v rust genoten tot 12 uur v.m. Om beurten moet werklieden des Zondags aanwezig zijn voor het verj 0r ten van enkele noodzakelijke werkzaamheden. Daar wordt geen extra loon gegeven, noch een andere 1 tijd in de week toegestaan.

Dordrecht. . . . In de fabriek: Voor overwerk, zoogenaamd kuipen slaan,

6 18 1 8—9 12 11 5 5^-. ± f 1,25-f 1,50 per week betaald.Nachtarbeid(7

1 , i ' ' '2> 2' 6 v.m.) komt voor de zoutscheppers voor, doch °^ji

in ae pannen: voor wor(jt geen extra vergoeding gegeven. Ifl , ju

5 | | 8—9, 12—1^, 5—5^. zoutziederij wordt niet op Zondag gewerkt, tervviL,,.

Des Zaterdags wordt — teneinde tijdig met een tweetal andere ondernemingen één stoker des." f., , , i j j. i dags aanwezig moet zijn (betaling in het gewone

het werk gereed te kunnen^zijn s mor- ^oon begrepen en geen andere rusttijd in de week)* geus om 8 inplaats van om 5 uur begonnen.

Deze uren worden beschouwd als overwerk. ^

's-Gravenhage . . 5^ gem. 7 8—8-^-, 12—1, 5—5J-. Geen overwerk. Nachtarbeid komt geregeld voor

/XX,-. nrtrlprnpminc^ soms voor 2 man voor- °P Zondag moet de

(een onderneming; middeld 1 uur lichte, hoog noodige, werkzaam*®;

verrichten (een andere rusttijd in de week wordt voor niet gegeven). Voor extra arbeid wordt geen 0* vergoeding toegekend. >.

's-Hertogenbosch . 6 8 8—8^, 1—3, 5 — 5|. Overwerk komt voor het daarvoor aangewezen P,i

(7,nnt pii 7ppr»7iprlp- soneel een enkele maal voor. Uitsluitend voor de * j

^oui en zeepzieue ziederijen komt ook nachtarbeid (10 n.m.-6 v.m.i>

rijen). het uur wordt bij afwisseling gerust) voor; de

verwisselen wekelijks. Noch voor overwerk, noch *A nachtarbeid wordt hooger loon gegeven. Zondagsar^ is in het afgeloopen jaar niet verricht. ^

Rotterdam. ... 6 v.m, 6 n.m. 8—8^, 12—1, 4 —4-|. Overwerk, dat zelden voorkomt, wordt betaald

fppn nnHprnpminfi n m fi v m 8—8— 12—1. 4—44. 15 ets. per uur oveidag en 20 ets. des nachts. j g( (een onderneming) o n.m. o v.m. o o,, ±* l, *2- uit den in de tabel opgegeven arbeidsduur blijkt, «U

geregeld nachtarbeid. Do ploegen wisselen wekeiJ^ nl. op Maandag, omdat op Zondag alleen bij uitzo» ring gewerkt wordt. De werklieden der nachtploeg vangen dezelfde loonen als die der dagploeg. ^

Utrecht 6 6 a 7 2£ uur. Overwerk komt niet voor. De stokers arbeider* ,•

/XXn nnrlprnpmino-^ wekelijks verwisselende dag- en nachtploegen,

(ecu onaernemm0j schafttijden. Gedurende 5 dagen van de week arbe'V

2 stokers van 8 uur n.m. tot 6 uur v.m. Van Zateio e< avond 10 uur tot Zondagmorgen 6 uur is er één 3' pin dienst. Dit is eveneens het geval van des Zonuj&s avonds 10 uur tot des Maandagsmorgens 6 uur; vo" v moeten op Zondag tusschen 7 uur v.m. en 7 uur om de 2 & 3 uur de vuren worden verzorgd, dienst de stokers om beurten waarnemen. De bet»' ,j voor nacht- en Zondagsarbeid is in het gewone > j. begrepen. Voor Zondagsarbeid wordt geen andere iu tijd in de week toegestaan.

I

waaruit bij ziekte van hoogstens 100 dagen een uitkeering van 4/svan het weekloon verstrekt wordt. Tevens zij nog vermeld, dat het personeel in het genot is van vrije uniformkleeding (witte jas, blauwe broek en witte pet en in den winter een Manchester uniform), welke in de fabriek gedragen moet worden en voor rekening van den patroon wordt gewasschen. In het zuivelbedrijf te Leiden worden met Nieuwjaar fooien van f 2,50 en jaarlijks 6 vacantiedagen met behoud van loon gegeven, terwijl bij ziekte gedurende 10 weken per jaar het halve loon wordt uitgekeerd. Ten slotte werd voor Arnhem gemeld, dat in één melkinrichting thans 3 en in een andere 8 dagen verlof per jaar wordt toegestaan. Dat kosten ten laste van de loonen komen, werd alleen gemeld voor 's-Gravenhage en Leiden, waar het personeel de uniformkleeding zelf moet bekostigen. Te Leiden wordt daarvoor wekelijks 25 ets. van het loon ingehouden.

De meest voorkomende dagelijksche arbeids-, rust- en schafttijden zijn opgegeven in de tabel op blz. 190, welke tevens gegevens bevat betreffende het voorkomen van en de betaling voor overwerk, nacht- en Zondagsarbeid.

Zooals uit deze tabel blijkt, is het in dit bedrijf regel, dat ook op Zondag arbeid verricht wordt; behoudens de opgegeven uitzonderingen wordt daarvoor geen extra vergoeding, noch een andere rusttijd in de week gegeven. Voor zoover niet uitdrukkelijk het tegendeel vermeld is, werd opgegeven, dat overwerk niet voorkomt. Eigenlijke nachtarbeid wordt nergens verricht — Leeuwarden vestigde er de aandacht op, dat wel zeer vroeg met werken wordt begonnen — en een

(Zie vervolg op blz. 191.)