is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf te dragen, onderging geen verandering en bleef dus 16. Door de gezamenlijke naamlooze vennootschappen en rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen werden op 31 December 1909 gedragen 17 690 risico's tegen 19 357 op 31 December 1908.

De vermindering van het aantal overdrachten in 1909 betreft voornamelijk de Eerste Onderlinge Aannemers Verzekering Maatschappij te Zwolle.

Het aantal aangiften van ongevallen, in 1909 ontvangen, bedroeg 64 638 (65 501 in 1908 en 69 330 in 1907) waarvan 60 947 gevallen als ongeval in den zin der wet werden erkend (62 067 in 1908 en 66 558 in 1907). Het aantal aangegeven ongevallen voorgekomen in 1909, die niet als ongeval in den zin der wet werden erkend, bedroeg 3 530, zijnde 5,47 pCt. der aangegeven ongevallen (tegen 5,15 pCt. in 1908, 4,59 pCt. in 1907, 4,75 pCt. in 1906 en 5,14 pCt. in 1905).

In 1909 werden in de ziekenhuizen voor rekening der Bank behandeld 2 383 getroffenen (tegen 2 203 in 1908) met een gezamenlijk aantal verpleegdagen van 66 688 (tegen 61323 in 1908). In inrichtingen voor ooglijders werden 311 getroffenen, met een totaal van 3 957 verpleegdagen, behandeld. In 1908 bedroegen deze cijfers respectievelijk 294 en 4 408. In inrichtingen voor medico-mechanische behandeling en voor heilgymnastiek, alsmede door masseurs, heilgymnasten en orthopaedisten werden 509 getroffenen behandeld (tegen 521 in 1908) met 27 311 behandelingsdagen (tegen 22 927 in 1908). In inrichtingen voor zenuwlijders werden 25 getroffenen behandeld (tegen 19 in 1908) met 760 verpleegdagen (tegen 391 in 1908). In sanatoria werden 2 getroffenen verpleegd met totaal 118 verpleegdagen. Deze cijfers waren voor 1908 respectievelijk 5 en 385. Tien getroffenen werden in een krankzinnigengesticht gedurende 1 343 dagen verpleegd. In 1908 bedroegen deze cijfers 11 en 1 395.

In 1909 werd aan 4 529 personen (5 582 in 1908), ingevolge artikel 67 in verband met artikel 21 der wet, voorloopig een rente toegekend; 3 580 maal werd een voorloopig toegekende rente herzien. Voorts werd 1 120 maal een rente krachtens artikel 21 of 23 der wet verleend en 744 maal een dergelijke rente herzien.

De schadeloosstellingen, toegekend naar aanleiding van in het jaar 1909 voorgekomen ongevallen kunnen als volgt worden gespecificeerd (toestand op 1 Maart 1910).

De schadeloosstelling, voor zoover bestaande uit geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering en voorloopig toegekende rente, was bij het opmaken van dit overzicht (L Maart 1910).

Geëindigd.

Ongevallen met nietdoodelijken afloop:

Tijdelijke ongeschiktheid eindigende

Binnen [ 8 dagen ! na het [ ongeval.

Na den 2den doch vóór den 43en dag na het ongeval.

Na den 42en dag sedert het ongeval.

De ongeschiktheid tot werken was een blijvende, of althans voorloopig blijvende.

Ongevallen met doodelijken afloop:

De getroffene liet geen betrekkingen na, die ingevolge

art. 23 recht op rente hebben.

De getroffene liet betrekkingen na, die ingevolge art. 23 recht op rente hebben.

Nog niet geëindigd.

Aard der reeds toegekende schadeloosstelling.

Geeneriet schadeloosstelling.

Geneeskundige behandeling uitsluitend.

Geneeskundige behandelingen tydelyke uitkeering.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering en voorloopig toegekende rente.

Geneeskundige behandelingen voorloopig toegekende route.

Geneeskundige behandeling, tydelyke uitkeering, voorloopig toegekende rente en rente.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke! uitkeering en rente.

Geneeskundige behandi 'ling, voorloopig toegekende rente en rente.

Geneeskundige behandelingen rente.

Geenerlei schadeloosstelling.

Begrafeniskosten uitsluitend.

Geneeskundige behandelingen begrafeniskosten.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering en begrafeniskosten.

Rente aan de nagelaten betrekkingen uitsi uitend.

Begrafeniskosten en rente aan de nagelaten betrekkingen.

Geneeskundige behandeling, begrafeniskosten en rente aan de nagelaten betrokkingen.

Geneeskundige behandeling, tijdelijke uitkeering, begrafeniskosten en rente aan de nagelaten betrekkingen.

Geneeskundige behandelingen tijdelijke uitkeering.

Geneeskundige behandeling, tijdelyke uitkeering en voor_ loopig toegekende rente.

Geneeskundige behandeling en voorloopig toegekende rente.

Bij het opmaken van dit overzicht was het onderzoek betreffende de schadeloosstellingen nog niet afgeloopen.

74 12 487|é3 506 2 844 36 222 j 29 — 2 7 51 8 3 j. 3 94 29 ' 32 51 1 387 16 66

56 067 of 3133 of 227 of

94,35 pCt. 5,27 pCt. 0,38 pCt.

De ontvangsten van de gezamenlijke postkantoren bedroegen in 1909 f 4 149 521,66 (tegen f 4047752,195 in 1908), gespecificeerd als volgt: