is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

beroepsgroepen

EN

beroepen.

a anbie- Amv ragen

dingen van door werk-

werk- gevers om

nemers werknemers

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

Plaatsingen

van werknemers

van 18 j aaien ouder.

overige.

Nummer der be- II roepsgroep.

beroepsgroepen

EN

beroepen.

Aanbie- Aanvragen . . .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om

nemers werknemers werknemers

van 18 j aaien ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige

van 18 jaar en ouder.

overige.

27 Huiselijke diensten 1040 18 903 115 671 10 Vrouwen. (Femmes.)

w. o. Dagmeiden 11 17 126 113 11 10 Totaal November 1910. . — — — —

Schoonmaaksters 1 008 — 721 653 » October 1910 . . — — — — •

Werkmeiden IS — 54 — 7 — » November 1909 .2 — 2 — 2

28 Losse werklieden — 8 17 • 1

— Overige beroepen 4 — 31 ■ Totaal mannen en vrouwen:

November 1910 ... 56 4 43 7 39 3

Totaal November 1910. . 1070 33 933 140 686') 14 October 1910 .... 77 10 15 2 15 1

» October 1910 . .1 101 46 868 154 687 19 November 1909 ... 98 3 52 7 45 1 » November 1909. . 148 33 533 118 380 22

Totaal mannen en vrouwen: Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Dordrecht.

November 1910 . . . 2 767 414 1 206 560 891 183 (Office communal de placement a Dordrecht.)

October 1910 .... 3 095[ 416 1 173 606 927 155

November 1909. . . . I 015 324 838 437 653 189 Mannen. {Hommes.)

ï) 7 plaatsingen van waschvrouwen en 653 van schoonmaaksters (resp. groep 3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 1 1 — — — I

7 en 27) hadden betrekking op 351 personen. 4 Bouwbedrijven 83 5 9 — 8 )

_ . ,. . , 1 , . 1 w. o. Opperlieden 1* 1 *

Het totaal der niet afgedane aanbiedingen van werkneemsters op het einde Schilders 12 1 — — — —

der maand November 1910 bedroeg 434, dat der niet afgedane aanvragen door Timmerlieden 40 3 5 — 5 —

werkgeefsters 203. g Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . — — 5 —

. . . . . . , , 7 Kleeding en reiniging 1 — — —

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Arnhem. 9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 1 — 2 — —

(■Office communal de placement a Arnhem.) ] jj Bewerking van metalen 5 1 5 1 1 —

Mannen. (Hommes.) 112 Yerv. van stoom- en andere werkt., enz. 9 7 17 3

! r^ir-r1" ~ ::: s • s "i »■> i » : •-"> = "> E

w.o .Metselaars'. 15 - 2 - 2 -18 Landbouwbedrijven 1 - _ _ _

Opperlieden n - - - - - 20 Warenhandel 11 ^ _ _

Schilders 28 1 - - - - 21 Verkeerswezen 10 1 ^ * _

Timmerlieden 18 - 3 1 3 - 24 Vrije beroepen 4 _4 J. ^ __

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. . . 1 - - 1 - 28 Losse werlie . . . . . . ; ; - 3 j 17 a) _

7 Kleeding en reiniging 8 1 - 1 . - - oZZZèrs . 36- 1-17 -

11 Bewerking van metalen .... 5 / ... 11 1 — — — —

12 Verv. van stoom-en andere werkt., enz. 2 l 1 — 1 — oioxers . . . .

14 Papier. ........... 1 — — — — — Totaal November 1910. . 225 20 45 7 31 2

17 Bereiding van voedings- en genotm. 4 1 — 2 JL ^ October 1910 202 19 57 13 52 3

18 Landbouwbedrijven q ~ _ , November 1909 . 166 20 57 12 43 4

20 Warenhandel « — — —

21 Verkeerswezen 19 21 2 5 2 0 j Vrouwen. (Femmes.)

\ **\Lo°PkneMs- -jon3ens ' ' ■ • \ 21y\ 1 \ i\ - \ \ \Wi \ a\a\-\-y-\-

%\y&3ssRx~.-. -- a -\-\ —\ \ - v \ . y-y \ :\ y~-y~

... . . T-ljf if=l ( l= I I TT'SZ'Srm"0:: ! 1-1=1 -/- /-

£ fcgrtóirrr*;::5- -/»/-/ l » *~**** • - - -I - - / -

j W. 0. Grondwerkers \J9_ _8_ 2 j Totaal mannen en vrouwen: " I Q1

Totaal November 1910. . 244 32 43 11 42 9 , November 1910 •••227 22 45 7 31

, October 1910 . . 290 21 94 11 80 3 j October 1910 . . . 203 19 o7 | 13 ol

» November 1909 . 210 20 58 7 55 | 5 | November 1909 ... 166 20 57 , 12

Vrouwen. (Femmes.) - _

... o . 9 , , i) Hiervan 1 geplaatst in Duitschland door bemiddeling van de Nederlandsche

7 Kleeding en reiniging 1 - ok q -1« I o j arbeidsbeurs te Homberg.

27 Huiselijke diensten 41 \ 0 za y 10 | t \ 2) Hiervan 16 geplaatst in Duitschland door bemiddeling van de Nederlandsche

w. 0. Werkvrouwen _ j arbeidsbeurs te Homberg.

Totaal November 1910. 43 5 27 9 17 2

» October 1910 . . 38 9 38 10 11 3 Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Enschede.

» November 1909 .36 4 34 6 14 3 (Office communal de placement a Enschedé.)

Totaal ^ovemberWlo'T' . . 287 37 70 20 59 ! 11 Mannen. (Hommes.)

October 1910 .... 328 30 132 | 21 91 6

November 1909 ... 246 24 92 | 13 69 | 8 8 Boek- en steendrukkerij, enz. . . . i — — —

A , , , , 4 Bouwbedrijven i* 1/ °

*) Hiervan geplaatst: 1 te Oosterbeek en 1 te 'elP; w. 0. Timmerlieden IS — 7

2) » 4 geplaatst in Duitschland door bemiddeling van de Ned.Arbeids- g Hout-, kurk-, stroobewerking, enz.. . 2 — 1 — •

beurs te Homberg. j 7 Kleeding en reiniging 2 — ~ö

Onder de aanbiedingen van werknemers zijn begrepen 17 uit andere gemeenten' H Bewerking van metalen o~T 0 0 _

onder de aanvragen door werkgevers 3 uit andere gemeenten en 4 uit Duitschland' 12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 3 1 2 — l ^

a _ « . . , , . ri-iw. 15 Textiele nijverheid 4 1 1 — •

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Delft. | ^ Bereiding van voedings- en genotm. . 3 — —

(.Office communal de placement a Delft.) ^ Warenhandel 11 - ~ ~ ^

Mannen. (Hommes) 21 Verkeerswezen 6 1 1 1 1

0„ /. ] r n 24 Vrije beroepen — 1 — ~~

4 Bouwbedrijven H — 0 1 0 i28 Losse werklieden 15 — y— 9 —

w. 0. Schilders 12 — — — — 31 ln dienst van eene gemeente. ... 1 — —

5 Chemische nijverheid, enz — 1 o 1 / — Overige beroepen 1 1

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. 3 — — — — — .

11 Bewerking van metalen 1 1 1 Totaal November 1910. .67 6 31 3 22

12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 2—12 1 — » October 1910 . . 52 5 9 2 8 —

17 Bereiding van voedings- en genotm. .1 » November 1909 25 6 13 7 9 5

18 Landbouwbedrijven 4 — — — —-

20 Warenhandel 1 _ _ Vrouwen. (Femmes.)

21 Verkeerswezen ® 1 —

24 Vrije beroepen — — ^1 ~ 15 Textiele nijverheid — 2 — —

28 Losse werklieden 14 2, ib — 15

— Overige beroepen ■> 17 — 16 ) Totaal November 1910. . — 2 — — —

w. o. Grondwerkers 2 17 16 x October 1910 . . — — — — —

Z i ^ ZZ ZZ f, » November 1909 . 3 — 2 —

Totaal November 1910. . 56 4 43 7 39 3

» October 1910 . . 77 10 15 2 15 1 Totaal mannen en vrouwen:

» November 1909 96 3 50 7 43 1 November 1910 ... 67 | 8 31 3 22 —

Hiervan hadden zich aangeboden: 5 als opperman en 6 als werkman October 1910 . ... 52 0 9 2 8 —

zonder vakkennis. November 1909 ... 28 6 15 7 9