is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkloosheid verzekering.

(Assurance contre le chómage.) November (novembre) 1910.

I. Opgaven van de gemeentelijke werkloozenfondsen.

Renseignemenls des fonds communuux de chómage.

NAMEN DER VEREENIGINGEN. (Noms des syndicats.)

Ledental.

(Membres.)

Totaal aantal werkloozen.

(Total des chómeurs.)

Aantal werkloozen, die uitkeering van hunne vereeniging ontvingen.

(Nombre des chómeurs, indemnisés par leurs syndicats.)

Aantal werkloozen, die byslag van het fonds ontvingen.

(Nombre des chómeurs, ayant regu des majorations du fonds communal.)

Aantal dagen werkloosheid (Chómage [en jours])

(der in kol. 4 (der in kol. 5 genoemde genoemde der m werk- werkkolom Si ge- loozen), loozen), noemde waarover waarover werkloozen. uitkeering beslag werd (deschö- w?rd ! verstrekt. meurs de la verstrekt. ^ M colonne 3.) ^es c/t^. meurs de la meurs de la colonne 5.) colonne 4.)

— de Zondagen niet inbegrepen. (non-compris les dimanches.)

Bedrag der gedane uitkeering uit ae kas der vereenigingen aan de in kol. 4 genoemde werkloozen, wegens werkloosheid gedurende den in kol. 7 genoemden tijd.

(Montant des indemnités.)

Bedrag van den door het gem. werkloozenfonds toegekenden byslag aan de in kol. 5 genoemde werkloozen, wegens werkloosheid gedurende den in kol. 8 genoemden tijd.

(Montant des majorations.)

1 j 2 | 3 | 4 p~6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Amsterdam. ')

Alg. Bond van Handels-en Kan- om os

toorbedienden(afd. Amsterdam). 745 10 5 3 220 10b 59 f 54, f 22,12

ïimmerliedenvereeniging „Con- ■ r?eik

cordia Inter Nos" 628 59 19 18 702 183 167 » 117— » 75,15

Metselaarsvereeniging „Door Ver- .

broedering Verbetering" ... 186 92 56 55 1 070 660 56* » 336,75 »> 211,50

Als. Ned. Tvpografenbond (afd.

Amsterdam) P ..... 1 085 22 9 8 257 77 74 , 47,34 , 34,-

Metaalbewerkersvereeniging „St. ^ g g g ^ 3(. g6 , , 16>60

St,lïS;ÏÏSi?J£:t. 1 135 62 27 : >7 1116 3», 3» . 199,60 . .«,62. Amsterdamsche \ oegersvereeni-

ging 86 21 — — 157 — - — ~

Schildersgezellenvereeniging

„Vooruitgang zij ons Doel". . 418 195 — — 3 564 li.-K. Diamantbewerkersbond. . 142 3 — — 24

Cenlr. Bond v. Bouwvakarbeiders ....

(afd. Amsterdam) 134 23 7 7 209 97 97 » 48,50 » 36,37

Metselaars- en Opperliedenvereen. i 0 ..

„St. Marinus" . .... 185 3 1 1 20 J5 _6 , jj,- » _2,25

Timmerlieden vereen. „St. Josepli". 81 3 — 18

Alg. Prot. Chr. Timmerliedenver- Qf)

eeniging 93 5 5 5 62 62 62 » 37,20 » 27,90

Alle vereenigingen te zamen . SOS^BOOi 131 | 126 | 7 455 1626 | 1464 |f 869,29 |f 575,52 =

r) Geen uitkeering werd verstrekt door : de Typografenvereen. „Voorzorg en Genoegen , de afd. Amsterdam van den Cbr. Metaalbewerkersbond, de afd. Amsterdam van den Bond van werklieden in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken „Door Eendracht Verbetering", de Typografenvereemgiug „De Katholieke Pers de Prot.| Chr. Metaalbewerkersvereeniging „Réhoboth", de Chr. Typografen vereeniging „Draaft Elkanders Lasten del afd. Amsterdam van den Alg. Ned. Chemigrafenbond, de Chr. Diamantbewerkersvereemging, de afd sorteerders en plakkers van den Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond (afd. Amsterdam), de afd. Amsterdam van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond en den Lito-photograflsche Bond (afd. Amsterdam).