is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 | 3 | 4 j 5 j 6 7 8 | 9 I 10

Dordrecht.')

Alg. Ned. Metaalbewerkersboud

(afd. Dordrecht) 197 3 1 — 78 6 f 4,20 —

Dordrechtsche Sehildersgezellen-

vereeniging 49 13 10 10 245 131 131 » 44,45 f 44,45

Nederlandsche Steeuhouwersbond

(afd. Dordrecht) 39 3 3 3 56 39 39 » 22,49 » 19.5G

Prot. Chr. Timmerliedenvakver-

eeniging 34 2 2 2 30 18 18 » 7,65 » 7,65

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Dordrecht) „Verbetering door

Vereeniging" 7_2_ _8 8_ _5_ 107 96 53 » 48,- » 27,—

Alle vereenigingen te zamen . 391 29 24 20 516 290 241 f 126,79 f 98,60

's-Gravenhage. 2)

a. Vakvereenigingen.

Slagersvereeniging „Door Eendracht saam Verbonden". . . 31 — 3 3 32 32 18 f 16, — f 9,— Haagsche Stukadoorsvereeniging. 71 — J 11 3) 11 3)| 88 88 87 » 44'— » 43^50 Prot. Clir. Kalk- en Steenbewer-

kersvereeniging...... 62 — 11 *) 11 *) 126 126 126 » 63,— » 63,—

Kalk- en Steenbewerkersvereeni-

ging „St. Marinus" .... 59 — 7 7 31 31 31 » 15,50 » 15,50

Totaal ... 223 —j 32 j 32 277 277 262 |f 138,50 jf 131=,—

b. dlgemeene vereenigingen.

's-Gravenh. Werkloozenkas. . . 68 — 34 34 240 240 236 f 120,— f 118,

„Eensgezindheid" 137 — 16 5) 16 5) 233 233 230 » 116,50 » 115^—

De Hulp des Heeren is ons Schild 68 — 8 8 62 62 60 » 31, » 30,—

„De Voorzorg" (bouwvakarbeiders) 80 — 21 21 152 152 148 » 76,— » 74^—

Patrimnuiiin, I 'S"üraVenhaSe" " 54 ~ 16 ") 16 °) 173 173 133 * 43>25 1 33'25

| Scheveningen . . 24 — 8 7) 8 7) 151 151 150 » 75,50 » 75,— Onze Hulp is in den naam des

Heeren 102 — 22 ") 22») 284 284 276 *• 142,— » 138,—

's-Qravenh. Werkliedenvei-een. . 68 — 42 42 546 546 546 » 273,— » 273,—

„Eendracht maakt Macht". . . 125 — 5 5 44 44 18 |» 22,— » 9,—

Totaal . . . 726 | — 172 | 172 | 1 885 1 885 1 797 [f 899,25 [f 865~2Sj

Algemeen totaal. . . 949 — 204 204 ! 2 162 2 162 | 2 059 !fl 037,75 jf 996,25

') Geen uitkeering werd verstrekt door: de afd. Dordrecht van den Chr. Metaalbewerkersboud, de afd Dordrecht van deu Alg. Ned. Typografenbond, de Metaalbewerkersvereeniging „St. Eloy", de afd. Dordrech van den Alg. Ned. Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond, de Vereeniging van Prot. Chr. fabrieks- en anderi arbeiders „V rede door Recht", de Machinisten- eu stokersvereeniging „Sta Pal", de Metaalbewerkersvereeniging „Vooruit", de Dordrechtsche scheeps- en bootwerkersvereeuiging en de afd. Dordrecht van den Ned. Lito photografischen Bond.

In de maand October werd aan een werkloos lid van de Dordrechtsche Sehildersgezellenvereeniging f 0,26 te veel aau bijslag verstrekt en aan 1 werkloos lid van de afd. Dordrecht van den Alg. Ned. Metaalbewerkers' bond werd door de vereeniging over 18 dagen ten onrechte f 12,60 uitkeering verstrekt (zie afl. 11, 1910 bladz. CCCXXVI1I).

s) Geen uitkeering werd verstrekt door: de afd. 's-Gravenhage van de R.-K. vakver. van brood-, koek- ei beschuitbakkers „St. Hubrecht", „St. Eloy" (metaalbewerkers), de Typografenvereeniging „Leo XIII", d< Chr. Kuipersvereeniging „Prins Hendrik", de Houtbewerkersvereeniging „St. Joseph" en de afd. 's-Gravenhag( van den Nat. Bond van Handels- en kantoorbedienden „Mercurius".

3) Hieronder 5 niet-leden, doch deelnemers aan de werkloozenkas der vereeniging.

4)»3»»» » » » » 9 »

6)»6»»» » » » » » >

6) » 7 » ■» » » » » » » »

7)»4»»» » »» » » »

8) »10»»» » »» » » »