is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l 2 [~3~| i ) 5 [ 6 | 7 [ 8 | 9 10 '

Groningen.')

K.-K. vereeniging voorbouwbedrij- i

ven • • 24 II 1 3 3 3 f 1 <50 f 1 ift

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd. 1,5U 1 1,50

Groningen) . . 141 16 16 15 174 174 168 . 90,- , 84,uhr. vereeniging voor bouwbednj-

r ve? ' • '•„••• 72 19 19 19 180 180 180 » 93,20 » 90,20 (jroninger otukadoorsgezellenver-

A,eeni|inF ^Eensgerintheif'/,J- 52 23 23 23 206 206 206 » 103,- » 103,Alg. J\ed. lypografenbond (afd.

Meïlmakersg^eilenveree'niging | ^ 2 2 . 2 48 . 48 * 30'50 » 23'50

„Eendracht" 58 1 1 1 5 5 5__» 2,50 » 2,50

Alle vereenigingen te zamen . 492 | 62, 62 | 61 616 | 616 ' 610 |f 320,70 |f 304 70

Haarlem. 2)

a. Vakvereenigingen.

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond I

(afd. Haarlem) 132 lij 2 2 144 18 18 f T9._ r r

Algem. Ned. Timmerliedenbond (afd. Haarlem) 62 10) 3 3 76 52 52 » 19 _ , 14,50

Totaal ... 194 211 5 5 [ 220 70 70 jf 31, _ f 20,50

b. Niet-vakvereenigingen.

Chr. Vereen, tot bestrijding der | i

werkloosheid. .... 136 22 22 22 266 266 266 !f 181,25 f 82 -

Algem. Haarl. Vereeniging tot be- I

strijding van werkloosheid . . 315 | 56 56 56 504 504 504 » 209,80 » 188,55 Totaal . . . 451 78 78 | 78 770 [ 770 770 |f 391,05 f 270,55 Algemeen totaal. . . 645 | 99J 83 j 83 990 | 840 840 jf 422,05 f 291,05

Hilversum.3)

R.-K. Kalk- en Steenbewerkers- I I I I I 1 1 1

vereeniging „St. Marinus" . . 51 8 8 8 87 57 57 f 28 50 f 99 sn

Vereeniging van R.-K. Textiel- ' '

;,Door' 67 1 1 1 23 28 83 •

66 3 s s 60 33 33 ■

„St. Lucas" 30 4 4 4 59 35 „ ,,5ft u

Nederl. Sohildersgezellenbond ' * '

„Door Eendracht Sterk" (afd.

p,r<srïu. „ 62 2 2 2 35 « « • ».«»• M»

^SSU^SSSSSL. 24 2 2 2 21 12 12 • 6- • 4-80

behangers en aanverwante vak,T genooten (afd. Hilversum) . . 29 1 1 1 15 9 9 s . -n ^

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (afd. '

HiherSUm) 19 3 3 3 25 25 7 , 15,25 |i 3,26

Alle vereenigingen te zamen . 348 ttj 24 | 24 318 | 218 j 200 |f ns,25 |f 83^68

h 1),Qeen Ult^e""g werd verstrekt door: de afd. Groningen van den Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, de Tabaksbewerkersvereeniging „Helpt elkander", de afd. Groningen van den Ned Sehildersgezellenbond „Door Eendracht Sterk" en de Chr. Straatmakersvereeniging „ToenfderinK" 8

) Geen uitkeering werd verstrekt door het Haarlemsch Arbeiderssecretariaat.

Bo'""" <*•Hii—>

III